YOUELE
(Da:i Sia:-Joel; Modu – Ioela; Bisini – Joel)
Hidadea Sia:
Youele da musa: balofede dunu (Gode Sia: Alofesu dunu) esalu. Ninia da ea hou bagahame fawane dawa:. Be ninia da agoane dawa:. Youele buga da 500 o 400 Y.H.M. amo odega dedei. Amo odega, Besia fi dunu da osobo bagade ganodini fi gasa bagade ba:i.
Youele da ea buga ganodini amo danuba: bagohame da soge wadela:musa: misi amola gibu hame sa:iba:le Ba:lesedini soge (Isala:ili soge) da ha: bagade ba:i, amo hou e da olelesa. Amo hou da Gode Ea ilegei e da agoane dawa:i. Amo hou ea dawa:loma:ne da fa:no Hina Gode Ea Eso da doaga:mu. Amo esoga, Gode da fofada:sudafa hamone, amola nowa da Ea moloidafa hou hame hamosea, E da ilima se nabasimu. Youele da Gode Ea wesu (amo Ema sinidigima) Isala:ili dunuma (amola ninima) olelesa. Ilia da Ema sinidigisia, Gode Ea hahawane fidisu bu ba:mu amola ilia hou afadenene gaheabolo hamoi ba:mu - amo huluane olelesa. Bai bagade Youele Buga ganodini da Gode da fa:no Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo ilia dogo ganodini aligima:ne, asunasima:ne sia:i. E da amo hahawane dogolegele iasu amo Ema fa:no bobogesu dunu huluanema imunu sia:i - dunu, uda, goi, a:fini amola mano huluane. Amo hahawane iasu E da musa: hemonega imunu ilegele sia:i, da Bedigosidi Esoga doaga:i dagoi.
Sia: Dedei Diala
1 Danuba: Bagohame da Misi Dagoi...Sia:alalo 1:1-2:17
2 Gode da Isala:ili Dunuma Gaheabolo Hou
Imunu Ilegele Sia:i...Sia:alalo 2:18-27
3 Hina Gode Ea Eso...Sia:alalo 2:28-3:21
1
YOUELE
Goe sia: dedei amo da Hina Gode Ea Youelema olelei amo dedei. Youele da Bidiuele ea mano.
Dunu Fi ilia Ha:i Manu Huluane da Ebelele amola Ha:ga Didigia:su
Dilia noga:le dawa:ma!
Fada:i dunu dilia dunu huluane Yuda soge ganodini esalebe dilia nabima.
Dilia da goe hou doaga:be da ba:ila:?
Dili goi hadi agoai esaloba amola dilia ada ilia da goe hou hamobe ba:bela:?
Dilia manoma amo sia: olelema.
Amola ilia da ilia manoma olelemu,
amalu ilia da ilia mano fisa mabe ilima olelemu.
Danuba: gilisi agoane misini,
ha:i manu sagai amo ea lubi na dagoi
amola goe danuba: ilia fisili ahoasea,
bu danuba: eno maha amola,
ilia da ha:i manu sagai lubi amo na ebelesa.
Gola midi dilia wa:legadole didigia:ma,
Waini hano nawane feloai dunu dilia amola dima.
Waini efe fage amo da gaheabolo waini hano hamoma:ne ilegei
Da gugunufinisi dagoi.
* Wamolegei Sia: Olelesu 9:8Danuba: ilia da gegesu dunu wa:i bagade agoai,
ilia da ninia soge amoma gegemusa: ahoa.
Ilia da gasa bagade amola ili idimu da hamedeidafa.
Ilia bese da laione wa:me ea bese sosoa:i amola mei agoai diala.
Ilia da ninia waini fage legesu efe amo wadela:lesi amola figi dulu amo na ebelei.
Ilia da ifa gadofo sosoga:i dagoi amola amoda da soa:ya:i agoane afadenei.
Dunu fi dilia huluane didigia:ma,
dilia musa: uda a:fini laloba didigia:su
amo dunu bogoloba didigia:su agoane.
Debolo diasu ganodini ilia gagoma
amola waini da Hina Godema imunu da hamedafa.
Gobele Salasu dunu ilia da bagade da:i dioi.
Abuliba:le? Bai gobele salasu liligi Hina Godema imunu da hame gala.
10 Ifabi ganodini da ha:i manu afaedafa da hame ba:sa.
Amola osobo da wadela:lesi dagoi amola waini efe da huluane biogia:i ba:i,
amola olife ifa huluane da biole wadela:lesi dagoi.
11 Ifabi ouligisu dunu! Dilia waini sagai ganodini hawa: hamosu dunu!
Dilia figi sagai ganodini hawa: hamosu dunu huluane!
Dilia huluane bagade asigili didigia:ma.
Bai widi amola bali amola ha:i manu bugi huluanedafa da wadela:lesi dagoi.
12 Ha:i manu ida:iwane legesu ifa, figi amola waini efe huluane da biogia:i,
amaiba:le dunu fi ilia da da:i dioi bagade ba:sa.
13 Gobele Salasu dunu dilia da oloda amoga hawa: hamonana!
Dilia abula gisa:le amola wadela:i eboboi abula salawane dini ima.
Gasi ganodini dilia Debolo diasu ganodini didigia:sa esala hadigima.
Bai gala:ine amola waini hano Godema ima:ne da hame gala.
14 Dilia dunu fi ilima ha:i hame nasu hou hamoma:ne sia:ma
amola dunu huluanema gilisimusa: sia:ma.
Ouligisu dunu huluane amola Yuda fi dunu
ilia huluane Debolo diasu ganodini gagadoma.
Amasea, Hina Godema wele sia:ma!
15  Aisaia 13:6Hina Gode Ea Eso da gadeneidafa.
Amo esoga Hina Gode Gasa Bagadedafa, se bagade gaguli misunu,
amola beda:i bagadewane ba:mu.
16 Ninia ba:loba da ha:i manu huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu,
amola Godema hahawane gilisisu hou Debolo ganodini da hamedafa gala.
17 Fage amo osobo hafoga:i ganodini amo da dasagia:i.
Amola fage da afae agoane hamedafa
amola hawa: legesu diasu ganodini da hamedafa gala.
Gala:ine ha:i manu legesu diasu da hagia:i diala
amola huluane dasagia:i dagoi.
18 Bulamagau ea ha:i nasu gisi da hamedafa
amola ili da ha:giwane ga: ea gusa:sa.
Amola sibi ilia da ha:i manu hameba:le,
ilia da:i da geloga:gia:iba:le se naba.
19 Hina Gode, na Dima dini iawane, Dima sia:ne gadosa!
Bai ha:i manu da huluane biogia:i dagoi.
Amola ifa amola gisi amola ha:i manu huluane da laluga nei agoai ba:sa.
20 Amolawane, ohe fi ilia da ha:ga Dima dini iaha.
Bai hano huluane da hale dagoi.

*1:6: Wamolegei Sia: Olelesu 9:8

1:15: Aisaia 13:6