14
Hosia da Isala:ili ilia Hina Godema Bu Misa:ne Edegei
Isala:ili dunu! Dilia Hina Godema bu sinidigima! Dilia da wadela:le hamoiba:le, didigabone dafai dagoi. Hina Godema sinidigima! Amola amo sia:ne gadosa gobele iasu defele Ema ima, amane, “Ninia wadela:i hou huluane gogolema:ne olofoma amola ninia sia:ne gadosu nabima! Amalu ninia ilegele sia:i defele, ninia da Dima nodomu.
Asilia da nini gaga:mu hame dawa:, amola gegesu hosi da nini gaga:mu gogolesa. Ninia bu ninia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima ‘Godedafa’ dio hame asulimu. Hina Gode! Di da dunu amo da fidisu dunu eno hame gala, ilima gogolema:ne olofosu imunusa: dawa:.”
Hina Gode da Gaheabolo Esalusu, amo Isala:ili Fi ilima Imunusa: Ilegesa
Hina Gode da amane sia:sa,
“Na da Na fi dunu Nama bu hiougia guda:mu.
Na da Na dogo huluane amoga ilima asigimu.
Na da ilima bu hame ougimu.
Na da gibu amo da hafoga:i soge fidibi defele, Na fi dunu fidimu.
Ilia da mosoi agoane sogea falegalesimu.
Ilia da Lebanone ifa defele,
ifa difi modosa:i agoane ba:mu.
Ilia da gaheabolo lula heda:su defele, gaheabolo esalusu ba:mu.
Amola ilia da olife ifa defele, nina: hamoi dagoi ba:mu.
Ilia da Lebanone dolo ifa defele,
gabusiga: noga:i nabimu.
Ilia da bu Na Gaga:su hou amoha esalumu.
Ilia da ifabi noga:idafa defele, noga:le heda:mu.
Ilia da waini sagai defele, fage bagohame legemu.
Dunu da Lebanone waini hano amoma nodosa,
amo defele fifi asi gala da Na fi dunuma nodomu.
Isala:ili dunu da bu loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima hame dawa:mu.
Na da dialui ifa defele, ili ougigala:mu.
Na da ilia hahawane dogolegele hou huluane ea bai gala.”
Sia: Dagosu
Bagade dawa:su dunu da amo dedena sa:i sia: noga:le dawa:mu da defea. Amola ilia da amo sia: ilia dogo ganodini ligisimu da defea. Hina Gode Ea hou huluane da moloidafa. Amola moloi dunu da amoga fa:no bobogebeba:le, esalusu ba:lala. Be wadela:i hamosu dunu da Gode Ea hou higabeba:le, didigabone dafasa.
Sia: ama dagoi