13
Isala:ili Fi ilima Dagomusa: Fofada:su
Musa:, Ifala:ime fi da sia:beba:le, Isala:ili fi eno da beda:i galu. Ilia da Ifala:ime fi ilima nodone ba:i. Be ilia da Ba:ilema nodone sia:ne gadobeba:le, wadela:le hamoi. Amo hamobeba:le, ilia da bogosu dabe lamu. Ilia da wadela:i hou hamonana. Ilia da loboga ogogole ouli ‘gode’ hamone, ilima nodone sia:ne gadomusa:, hamosa. Ilia silifaga ogogole ‘gode’ hamosa. Amo ilia da asigi dawa:su ganodini dawa:le, loboga hamosa. Amasea, ilia da amane sia:sa, “Amoga gobele salasu hou hamoma!” Mafua dunu da habodane udigili loboga hamoi bulamagau gawali amo nonogoma:bela:?
Amaiba:le, amo dunu da hahabe mobi defele hedolowane geamu. Ilia da hahabe oubi baea geabe defele, hedolo alalolesi dagoi ba:mu. Ilia da hafoga:i gisi amo dadabisu sogebiga foga mini ahoa amola mobi amo da mobi heda:suga ahoabe, agoane ba:mu.
Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dilia Hina Gode! Na da dili Idibidi sogega esalu fisili masa:ne gadili asunasi. Dilia da eno Gode hame, Na fawane. Nisu da dilia Gaga:su Dunu. * Mousese ea Malasu 8:11-17Na da hafoga:i wadela:i soge ganodini dili ouligi. Be dilia da soge noga:idafa amo ganodini golili sa:ili, hedolowane sadi dagoi ba:i. Amalalu, dilia da gasa fili, dilia Na gogolei. Amaiba:le, Na da laione wa:me defele, dilima doagala:mu. Na da ‘lebade’ wa:me defele, dilima doagala:musa: logo legei dialumu.
Bea wa:me amo ea mano fisi defele, Na da dilima doagala:le, dilia da:i dudugale fasimu.
Isala:ili fi dunu! Na da dili wadela:lesimu. Amasea, dili fidima:ne, nowa esalabala?
10  1 Sa:miuele 8:5-6Dilia da hina bagade amola ouligisu dunu lama:ne adole ba:su. Be ilia da habodane dilia fi gaga:ma:bela:? 11  1 Sa:miuele 10:17-24,15:26Na da dilima ougiba:le, hina bagade ili dilima i. Amola Na da baligiliwane ougiba:le, amo hina bagade ili fadegai.
12 Isala:ili ea wadela:i hou da dedena sa:i dagoi, amola amo dedena sa:i da noga:le momagele legei diala. 13 Isala:ili da fifi masunu gala. Be e da gagaouiba:le, fifi masunu da hamedei ba:mu. E da mano dudubu lalelegemu gadenei gala, amo da ea ame ea hagomo yolesimu hihini dialebe, amo agoaiwane gala. 14  § 1Golidia 15:55Na da amo fi dunu da bogoi soge amoga mae sa:ima:ne amola bogosu ea gasaga mae fama:ne, hamedafa gaga:mu. Bogosu! Dia olo gia:su amo oule misa! Bogoi soge! Dia wadela:su oule misa! Na da amo dunu fi ilima bu hame asigimu. 15 Be Isala:ili da wadela:i gagalobo defele, hahawane heda:i dagoi ba:sa ganiaba, Na da gia:i bagade gusudili mabe fo hafoga:i sogega misi amo iasili, amo da ilia gu hano bubuga:su amola hano uli dogoi hafoga:mu. Amo fo da ilia noga:i liligi huluanedafa mini fasimu. 16 Samelia fi da Nama lelei dagoiba:le, ilia da se dabe iasu ba:ma:mu. Samelia fi dunu da gegesu ganodini bogomu. Mano dudubu da osoba gisalugala:i dagoi ba:mu. Amola abula agui uda ilia da:i da dudugai dagoi ba:mu.”

*13:5: Mousese ea Malasu 8:11-17

13:10: 1 Sa:miuele 8:5-6

13:11: 1 Sa:miuele 10:17-24,15:26

§13:14: 1Golidia 15:55