33
Aisaia da ea Fi Fidima:ne, Godema Sia:ne Gadosu
Ninia ha lai da wadela:lesi dagoi ba:mu. Eno dunu da ilima hame hohonoi amola ilia liligi hame wamolai. Be ilia da eno dunu hohonoi amola ilia liligi wamolai. Be ilia wamolasu amola hohonosu eso da dagoiwane ba:mu. Amasea, eno dunu da ilima wamolamu, amola hohonomu.
Hina Gode! Ninima asigima! Dia da ninima hobea misunu hou ouligisa, amo ninia dafawaneyale dawa:sa. Eso huluane eso afae afae nini gaga:ma. Amola bidi hamosu esoga, nini gaga:ma. Di da ninimagale gegesea, fifi asi gala da gegesu gugulubi nabasea, hobeasa. Ilia liligi fisili, ninia da lasa.
Hina Gode da bagadedafa! E da liligi huluanedafa amoma Ouligisudafa esala. Ea hamobeba:le, Yelusaleme da hou ida:iwane gala amola moloidafa hou amoga nabaiwane ba:mu. Amola Isala:ili dunu fi da hame dafamu. E da Ea fi dunu amo gaga:lala, amola ilima bagade dawa:su hou iaha. Ilia Godema beda:su hou amola nodosu hou da fedege agoai, ilia baligili bagade gobolo agoai gala.
Nimi gasa bagade dunu da Gode fidima:ne bagade wele sia:nana. Sia: alofele iasu dunu da olofosu logo hogoi helele, hamedeiba:le, bagadewane dinana. Wamolasu amola fane legesu dunu da logoga ahoabeba:le, udigili logoga masunu da hamedei agoane ba:sa. Dunu da ilia gousa:su hamoi amo udigili wadela:sa. Dunu huluane da dunu eno ilima hame nodosa. Soge huluane da ha:i manu hame bugi amola dunu hame esalebe agoane udigili diala. Lebanone iwila ifa da bioi dagoi. Musa: nasegagi sogebi amo Sia:lane Fago da wali hafoga:i soge agoane ba:sa. Amola Ba:isia:ne soge amola Gamele Goumi amoga ifa lubi huluane da gili osoba daha.
Hina Gode da Ea Ha lai Dunuma Sisasa
10 Hina Gode da fifi asi gala ilima amane sia:sa, “Na da wahadafa hawa: hamomu. Na gasa bagade hou dilima olelemu. 11 Dilia da hamedei ilegesu hamosa. Amola dilia hawa: hamobe huluane da hamedei. Na A:silibu da lalu agoane dili gugunufinisimu.
12 Dilia da igi laluga nebeba:le goudasa, amola aya: gaga:nomei nebeba:le, nasubu fawane ba:sa, amo defele dilia da goudai dagoi ba:mu. 13 Dunu huluane, sedaga fi amola gadenene fi, amo huluane da Na hamobe nabalu, Na gasa bagade hou dafawaneyale dawa:mu da defea.
14 Wadela:i hamosu dunu Saione moilai bai bagade amo ganodini esala da bagadewane beda:iba:le, yagugusa. Ilia da amane sia:sa, “Gode Ea fofada:su hou da lalu amo da mae ha:ba:dole, eso huluane nenana agoane gala. Dunu afae amo laluga nebeba:le esaloma:bela:? Hame mabu!” 15 Be dilia da moloidafa sia:sea, amola moloidafa hawa: hamosea, dilia da amo lalu baligisia, esalebe ba:mu. Dilia gasaga hame gagui dunu ilima mae ogogoma, amola hano suligisu hou mae lama. Amola nowa da fane legesu hou amola eno wadela:i hou hamomusa: ilegesea, ilima mae gilisima.
16 Amasea, dilia da gaga:i dagoi ba:mu. Dilia da fedege agoane, gasa bagade diasu ganodini gagili sali dagoi ba:mu. Dilia da ha:i manu amola hano nasu dilia hanai defele ba:mu.
Hobea Misunu Hadigi Hou
17 Fa:no dilia da bu hina bagade hadigiwane dilia soge bu bagade hamoi, amoga ouligilalebe ba:mu. 18 Dilia musa: ga fi su (da:gisi) lasu dunu amola desega ahoasu dunu, ilima bagade beda:i galu. Be amo esoga, dilia da ilima bu hame dawa:mu.
19 Amola gasa fi ga dunu amo da dilia hame dawa: sia: amoga sia: dalebe, amo dilia da bu hame ba:mu. 20 Saione moilai bai bagadega ninia da Godema dawa:su lolo nabe hamonana. Amo ba:ma! Yelusaleme ba:ma! Amo ganodini esaloma:ne, Yelusaleme da gaga:idafa sogebi agoane ba:mu. Yelusaleme da abula diasu amo ea goge bugi da hamedafa dugaga:la:le amola ea efe da hamedafa hedofale, eso huluane dialebe, agoaiwane ba:mu. 21 Hina Gode da Ea hadigi hou ninima olelemu. Ninia da hano ba:de bagade amo ilia bega: esalumu. Be ninia ha lai dunu ilia dusagai da amo hano da:iya hame masunu. 22 - 23 Amo dusagai ilia ahoasu liligi huluane da hamedei liligi. Ilia foga ahoasu abula amo fadegale gamu da hamedei. Ninia da ha lai dadi gagui dunu ilia liligi huluane udigili lasea, liligi bagade gaguiba:le, emo gasuga:igi dunu amola da mogili lamu defele ba:mu. Hina Gode Hisu da ninia hina bagade esalebe ba:mu. E da nini ouligimu amola gaga:mu. 24 Ninia soge ganodini dunu huluanedafa da olosu bu hame ba:mu amola Gode da ninia wadela:i hou huluanedafa gogolema:ne olofomu.