32
Moloidafa Hina Bagade
Eso enoga, hina bagade e da ea fi amo moloidafa ouligimu, amo da misunu. Amola, ouligisu dunu ilia da moloidafa hou amoga ilia dunu fi ouligimu. Ilia da afae afae amo fo amola gibu bobodobe amoma wamoaligisu agoane ba:mu. Ilia da hano nawa:li hafoga:i soge amo ganodini diala, amola igi bagadedafa ea baba gala:le bagade, hafoga:i soge ganodini defele ba:mu. Amo ouligisu dunu ilia da ilia fi dunu ilia hanai dawa:i liligi noga:le nabimu. Ilia da momabo agoane bu hame hamomu, be ilia da molole, dawa:iwane sia:mu. Ilia da noga:le dawa:mu. Ilia da gagaoui dunu ilia hamosu da noga:idafa hame sia:mu. Amola wadela:i hamosu dunu da moloidafa hou hamosa, ilia da hame sia:mu. Gagaoui dunu da gagoulewane hamosa amola wadela:i hou ilegesa. Ea sia: amola ea hamosu da Hina Godema gadesu liligi agoane. Amola e da ha:i dunuma ha:i manu hame iaha, amola hano hanai dunuma hano hame iaha.
Asigi dawa:su hame gala dunu ea hou da wadela:i, amola e da wadela:i hou hamosa. E da hame gagui dunu wadela:ma:ne, amola ilia moloidafa fofada:su hou mae ba:ma:ne, bagadewane ogogosa. Be moloidafa dunu da molole hamosa, amola eno dunu da moloi hou ba:ma:ne, e da gasawane molole lela.
Yelusaleme Uda amoma Fofada:su Hou amola Bu Sinidigisu Hou
Dilia uda! Dilia da mae da:i dione, asabole hahawane esala! Na sia: nabima!
10 Dilia da wali hahawane sadi esala. Be ode afae gidigili, dilia se bagadewane nabawane esalebe ba:mu. Bai waini fage faimu hame ba:mu. 11 Dilia da asabole, mae beda:iwane esalusu. Be wali beda:iba:le, yaguguma. Dilia abula gisa:le, gadelai abula dilia hagomoga idiniginisima. 12 Da:i dioiba:le, dilia bida:igi fama! Bai nasegagi ifabi sogebi amola waini sagai da wadela:lesi dagoi. 13 Aya: gaga:nomei amola gagalobo fawane da Na fi dunu ilia sogega heda:sa. Diasu huluane amo ganodini, musa: dunu da bagadewane nodosu amola moilai amo ganodini hahawane esalusu. Be wali, dunu huluane da asi dagoiba:le, dima mabu! 14 Hina bagade ea diasu amola da dunu hame esalebe ba:mu, amola bisilua moilai bai bagade (Yelusaleme) amo da dunu hame esalebe ba:mu. Diasu amola gagili sali da mugululi, bu mae gaguma:ne, wadela:lesi dagoi ba:mu. Sigua dougi da amo ganodini udigili ahoanebe ba:mu, amola sibi da amo ganodini, gisi nanebe ba:mu.
15 Be fa:no, Gode da Ea A:silibu ninima bu iasimu. Soge wali wadela:lesi dagoi da afadenene, bu nasegagi osobo ba:mu. Ifabi amoga ilia da ha:i manu bagade lamu.
16 Isala:ili soge ganodini moloidafa hou amola moloi fofada:su hou fawane ba:mu.
17 Dunu huluane da moloi hou fawane hamomuba:le, olofosu amola gaga:su fawane ba:mu. 18 Gode Ea Fi dunu da bu da:i diosu hame ba:mu, amola ilia diasu ganodini ilia da olofole, gaga:iwane esalumu. 19 (Be Gode Ea se iasu esoga, mugene da iwilaga sa:imu, amola moilai da gadelale, mugului dagoi ba:mu.) 20 Be fa:no dunu huluane da hahawane bagade ba:mu. Ilia da sagai nasegagima:ne hano defele dialebeba:le, amola ha:i manu bagade bugi dialebeba:le, amola ilia dougi amola ohe fi da gaga:iwane gisi bagade nabeba:le, hahawane esalumu.