26
Daia Moilai bai bagade Fi da Se Bidi Lamu
* Aisaia 23:1-18; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:1-4; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14Eso ageyale, oubi ganodini amola ode gida amoga ninia mugululi misi eso amoga, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Daia moilai bai bagade dunu ilia nodone wele sia:su ea bai da agoane. Ilia da amane wele sia:sa, ‘Yelusaleme da wadela:lesi dagoi. Ea bidi lasu hou da wadela:lesi dagoi. E da amo hou ganodini bu nini hame baligimu.’ Wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane sia:sa, ‘Daia moilai bai bagade fi. Na da dilima ha lai dunu. Na da fifi asi gala bagohame dilima doagala:ma:ne oule misunu. Ilia da hano wayabo bagade gafului defele misunu. Ilia da dilia moilai gagoi gadelale salimu, amola dilia gagagula heda:i diasu gadelale fasimu. Amasea, Na da gulu doga:le fasili, igi magufu fawane yolesimu. Dilia moilai mugului da hano wayabo bagade amo ganodini dialumu. Amola amogai menabo hiougisu dunu ilia da ilia menabo gasa:su esa amo eso hougimu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi. Fifi asi gala ilia da Daia moilai ea liligi gegenana lamu. Amola ilia gegesu gobihei bagade amoga Daia ea moilai fi dunu amola biba:le fi dunu amo fane legele dagomu. Amasea, Daia da Na da Hina Gode dawa:mu.”
Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa,” Na da baligilidafa hina bagade amo Ba:bilone hina bagade (Nebiuga:denese) Daia moilai bai bagade doagala:musa: oule misunu. E da dadi gagui gilisisu bagadedafa, amola ‘sa:liode’ amola dunu hosi da:iya fila heda:i, ga (north) amoga oule misunu. Dunu da biba:le moilaiga esala, da gegebe amoga fane legei dagoi ba:mu. Daia fi dunu! Dilia ha lai dunu da gegesu hagu dogone, osobo gasa:le ga:ga:la heda:le, ilia gaga:su liligi afae afae gilisili, gaga:su dobea agoane hamomu. Ilia da dilia gagoi amo ifa damuiga dou sone mugulumu, amola ouli galea amoga dilia gagagula heda:i diasu gadelale salimu. 10 Hosi da ilia emoga osa:gibiba:le, gulu da mobi agoane heda:le, dili dedebomu. Hosi da ilia hiougisu liligi amola ‘sa:liode’ hehenane moilai mugului amo ea logo holeiga hiougili ahoasea, amo ilia ahoa goba gala:be da dilia dobea fofogomu. 11 Ilia hosi fila heda:i dunu da dilia logo amoga gasawane asili, ilia gegesu gobihei sedade amoga dunu huluane medole legemu. Dilia da golasu ifa bagade bagohame bugi diala. Be amo huluane da fadegale fasili, osoboga galagudui dagoi ba:mu. 12 Dilia ha lai dunu da dilia muni amola bidiga lasu liligi huluane udigili lamu. Ilia da dilia gagoi amola diasu ida:iwane gala amo mugulumu. Ilia da mugului igi amola ifa amola isui huluane lale, hano wayabo bagadega galagamu. 13  Wamolegei Sia: Olelesu 18:22Na da hamobeba:le, dilia gesami hea:su amola sani baidama dusu da bu hame nabimu. 14 Dilia moilai bai bagade da igi magufu fawane dialebe ba:mu, amola amo da:iya menabo digisu dunu da ilia menabo gasa:su esa, eso hougimu. Dilia moilai bai bagade da fa:no hamedafa bu gagumu. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi.”
15 Ouligisudafa Hina Gode da Daia moilai bai bagade fi ilima amane sia:sa, “Dunu eno da dilima hasalasilaloba, dunu huluane hano wayabo bagade bega: esala da dilia dunu enoga fane legelalebeba:le, ilia gugusa: gia:be nabasea, beda:gia:mu. 16  Wamolegei Sia: Olelesu 18:9-10Fifi asi gala amo da dusagai bagadega ahoa, ilia hina bagade da ilia fisu da:iya esalu gudu sa:ili, ilia abula gisa:le fasili, osoboga yagugusa esalumu. Ilia da dilima doaga:i hou ba:beba:le, bagadewane beda:iba:le, yagugusu yolesimu hame dawa:mu. 17 Ilia da dili dawa:beba:le, amane idigisa gesami hea:mu,
‘Moilai bai bagade amo dunu huluane dawa:digisa,
amo da wadela:lesi dagoi.
Ea dusagai bagade huluane hano wayabo bagade amoga gili gisasi dagoi.
Amo moilai bai bagade fi dunu
da hano wayabo bagade hou huluane ouligisu.
Dunu huluane bega: esalu da iliba:le beda:gia:su.
18 Be wali eso, amo da dafai dagoiba:le,
Ogaga fi dunu da yagagulala.
Ea wadela:lesisu ba:beba:le, ilia da beda:ga fofogadigisa.’ ”
19 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Daia moilai bai bagade! Na da di moilaiga dunu da hamedafa esala, amo defele Na da di wadela:lesimu. Na da hano wayabo bagade lugudu hano, amoga di dedebolesimu. 20 Na da di, dunu musa: esalu bogoi amo gilisimusa:, bogosu sogebi amoga asunasimu. Di da amo osobo hagudu eso huluane dialoma:ne wadela:lesi sogebi, musa: bogoi dunu gilisili esaloma:ne, Na da asunasimu. Dia moilai amo ganodini, dunu da bu hamedafa esalumu. 21  § Wamolegei Sia: Olelesu 18:21Dunu huluane da dawa:digima:ne, Na da di wadela:lesili dagomu. Fa:no, dunu da di ba:musa:, hogoi helele hamedafa ba:mu.” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.

*26:1: Aisaia 23:1-18; Youele 3:4-8; A:imose 1:9-10; Segalaia 9:1-4; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14

26:13: Wamolegei Sia: Olelesu 18:22

26:16: Wamolegei Sia: Olelesu 18:9-10

§26:21: Wamolegei Sia: Olelesu 18:21