2
Moua:be
* Aisaia 15:1-16:14, 25:10-12; Yelemaia 48:1-47; Isigiele 25:8-11; Sefanaia 2:8-11Hina Gode da amane sia:sa, “Moua:be fi ilia da wadela:i hou amo bu hamone bu hamone agoane hamobeba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia da Idome hina bagade dunu ea gasa amoma hihi hou hamoi. Ilia da amo gobele sali amola nasubu hamoi. Na da Moua:be soge amola Giliode moilai bai bagade gagoi gagili sali amo laluga nema:ne lalu bidi imunu. Moua:be dunu ilia da gegenanawane dadi gagui da bubusa amola dalabede da fulabosa, amo gegesu ganodini ilia da bogoigia:i ba:mu.
Na da Moua:be hina bagade amola amo sogebi ouligisu dunu huluane amo medole legemu.
Yuda
Hina Gode da amane sia:sa, “Yuda fi ilia da wadela:i hou amo eso huluane hamonana. Ilia da afae agoane hele hame fisa. Ilia Na sia: fa:no hame bobogesa amola Na hamoma:ne sia:i amo dafawaneyale hame fa:no bobogesa. Ilia wadela:lesi dagoi amola Nama fa:no hame bobogesa. Ilia da ilia aowalalia hou defele, ogogosu ‘gode’ma fa:no bobogesa. Amaiba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Amaiba:le Na lalu bidi Yelusaleme moilai bai bagade gagili sali diasu huluane amo nene dagoma:ne lalu imunu.”
Isala:ili
Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili fi ilia da wadela:i hou amo eso huluane hamonana. Ilia da afadafa hame helefisa. Amaiba:le, Na da dafawane ilima se dabe imunu. Ilia da dunu noga:i be dabe imunu hame dawa:, amo dunu ilia da udigili hawa: hamomusa:gini bidi lasa. Amo dunu da hame gaguidafa. Ilia da emo salasu ea dabe bu imunu hame dawa:. Be Isala:ili dunu da ilima hame asigisa. Ilia da hou wadela:lesi dagoi amola ili da gasa hame amola fidisu hame. Ilia da liligi hame gagui dunu ilima banenesisa. Dunu amola ea ada ela da udigili hawa: hamosu uda afae ema gilisili golasa. Ilia da wadela:i hou hamomusa: afufusa amola ilia da Na Dio Hadigidafa Gala amo wadela:lesisa. Sia:ne gadosu diasu ganodini ilia da abula hame gagui enoma dabelai, amo sosone diaha. Gode Ea diasu ganodini ilia da waini amo ilia da dunu da ilima dabe imunu amoga lale naha.
Mousese ea Malasu 3:8-11Be Na dunu fi! Na da dilima asigiba:le A:moulaide dunu wadela:lesi dagoi. Ilia da dunu sedade dolo ifa agoane ba:i amola gasa bagade ‘ouge’ ifa agoane ba:i. 10 Na dili Idibidi soge ganodini esalu amo lale guda:i, amola soge esoi bagade amo ifa hame heda: amola gibu hame daha, amoga ode40agoanega dili oule asi. Amola Na da A:moulaide dunu ilia soge amo dilima i amo da dia: fawane. 11  Idisu 6:1-8Na da dilia mano oda da balofede dunu hamoma:ne sia:si dagoi, amola oda dilia goi ayeligi da Na:salaide hamoma:ne sia:si dagoi. Goe sia: da dafawanela:? Isala:ili fi dunu? Na, Hina Gode, Na da sia:i dagoi. 12 Be amomane dilia Na:salaide fi amo waini hano moma:ne logei, amola balofede dunu ilima Na sia: mae olelema:ne gasa bagade sia:i. 13 Amola waha Na da dili osobo lale gagoudabe agoane hamomu. Amola dilia da se bagade nababeba:le, gaguli fula ahoasu gagoma amoga nabai defele liligi dioi bagade gisa ahoabe agoai gogonomamu. 14 Dunu hehenasu dawa: ilia da hobeale masunu: hamedeiwane ba:mu. Gasa gala dunu ilia da gasa hame ganumu. Amola dadi gagui dunu ilia da ilisu esalusu gaga:mu hamedei ba:mu. 15 Dadia gegesu dawa: ea da ea soge amo hi gene ouligimu hamedei ba:mu. Hehenasu dawa: dunu da hehenane hobeale masunu hamedeiwane ba:mu. Dunu hosi da:iya fila heda:le ahoasu dawa: huluane da bogogia:mu. 16 Amo esoga, nowa gasala dadi gagui gegesu dawa: ilia da ilia dadi amo ligiaguduli amola hehenaia hobeale masunu.” Hina Gode da amane sia:i dagoi.

*2:1: Aisaia 15:1-16:14, 25:10-12; Yelemaia 48:1-47; Isigiele 25:8-11; Sefanaia 2:8-11

2:9: Mousese ea Malasu 3:8-11

2:11: Idisu 6:1-8