13
Hina Gode da Ogogole Ba:la:lusu Dunu ilima Se Imunusa: Sia:i
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Di ogogosu Isala:ili ‘balofede’ dunu (amo da ilila: asigi dawa:suga ba:la:la) ilima gasa bagadewane sia:ma. Ilia da Hina Gode Ea sia: nabima:ne, sia:ma!” Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Amo gagaoui ‘balofede’ dunu da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ilia da ilila: asigi dawa:suga ba:la:la. Isala:ili dunu! Dilia ‘balofede’ dunu da fogisi amo moilai mugului amo ganodini esalebe defele, hamedei liligi agoai. Moilai gagoi da goudane sa:i dagoi, be ilia da amo hame sosodo ouligisa. Ilia da amo gagoi dobea dusa:le bu hame gagusa. Amaiba:le, Hina Gode Ea eso doaga:sea, gegesu masea, Isala:ili da gaga:mu hamedei ba:mu. Ilia esala ba:su da ogogosu, amola ilia hobea misunu hou ba:la:lusu da ogogosu. Ilia da ilia sia: da Na sia:i olelebe amo ogogole sia:sa. Be Na da amo dunu hame asunasi. Be ilia da giadofale, ilia ba:la:lusu da dafawane ba:mu dawa:lala. Na da ilima amane sia:sa, ‘Dilia esala ba:su da ogogosu amola dilia hobea misunu hou ba:la:lusu da ogogosu. Amo sia: da Na sia:i liligi, dilia ogogole sia:sa. Be Na da dilima hamedafa sia:i.’
Amaiba:le, Ouligisu Hina Gode da ilima amane sia:sa, ‘Dilia sia: da ogogosu amola dilia esala ba:su da ogogosu. Na da dilima ha lai gala. Na da dili ogogosu ba:la:lusu dunu dilima gadenenewane se dabe imunu. Na fi dunu da hou ilegemusa: gilisisia, dilia da amoga hame gilisimu. Na da Isala:ili dunudafa ilia dio dedesea, dilia dio da amo ganodini hame ba:mu. Dilia da dilia sogega hamedafa buhagimu. Amasea, Na da Ouligisudafa Hina Gode, amo dilia da dawa:mu.’
10  * Yelemaia 6:14, 8:11Ogogosu ba:la:lusu dunu da hou huluane da noga:i amane sia:sa. Be ilia da Na fi dunuma ogogosa. Bai hou da noga:i hame. Fedege agoane, Na fi da igi hohogoloi hame madelagi, amoga gagole hamoi. Amola ogogosu balofede dunu da amoga misini, ahea:iai ulasuga ulasi. 11 Ogogosu balofede dunuma adoma, ‘Dilia gagoi da mugululi sa:imu. Na da gibu bagade iasimu. Mugene da amo da:iya sa:imu, amola gasa bagade fo da amo damana fulabomu. 12 Gagoi da agele sa:imu. Amola dunu huluane ilia da ahea:iai ulasu da hamedei liligi sia:mu.”
13 Ouligisudafa Hina Gode da wali agoane sia:sa, “Na da ougiba:le, fo bagade, amola gibu bagade amola mugene amo gagoi wadela:ma:ne, iasimu. 14 Na da agoane hamomu. Na da gagoi ilia ulasuga ulasi, amo goudane, igi ea bai da igi eno amo da:iya dialebe hame ba:mu. Amo gagoi da mugululi sa:ili, dili huluane medole legemu. Amasea, dunu huluane da Na da Hina Godedafa, amo dawa:mu.
15 Gagoi amola dunu amo da gagoi ahea:iai ulasuga dedeboi, da na ougi hou ba:mu. Amasea, Na da dilima agoane sia:mu, ‘Gagoi amola ahea:iai ulasuga ulasisu dunu, ilia da asi dagoi. 16 Ogogosu balofede dunu da Yelusaleme fi ilima dogo denesima:ne sia:i, be ogogole sia:i, amo huluane da asi dagoi amola bu hame ba:mu!” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
Hina Gode da Ogogole Balofede Uda ilima Se Ima:ne Sia:i
17 Hina Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Wali dia fi ganodini ogogole ba:la:lusu uda amo ba:ma. Ilima gasa gala gagabole sia:ma. 18 Amola Ouligisu Hina Gode Ea sia: ilima amane adosima, ‘Dilia uda da gugunufinisisu fawane ba:mu. Dilia da dunu wadela:lesima:ne, yagonosu fesu biogisa, amola yagonosu abula dialuma da:iya figisu migisa. Dilia da Na fi ilia bogoma:ne o esaloma:ne, dilisu amo gasa gagumusa: dawa:lala, dilisu dilia hou fidima:ne. 19 Bali amola agi fonobahadi fawane lama:ne, dilia da Na fi migalu, Na hou banenesisa. Dilia da molole hamosu dunu bogoma:ne yagonosa, amola wadela:i hamosu dunu uhima:ne hahamosa. Dilia da Na fi dunuma ogogole olelesa, amola ilia da dilia sia: dafawaneyale dawa:sa.”
20 Wali Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Na da lobo fasele fei amoga dilia da dunu medosa, amola uhisa, amo Na higa:i. Na da dilia loboga amo liligi gisa:le dadamuni fasimu. Amola Na fi dunu da diliba:le hobeale masa:ne, Na da logo doasimu.
21 Dilia dialuma figisu Na da gisa:le fasimu, amola Na fi diliba:le hobeale masa:ne, Na da logo doasimu. Dilia da dilia gasaga ili bu hamedafa gagulaligimu. Amasea, Na da Hina Godedafa, amo dilia da dawa:mu.
22 Dunu mogili da noga:i hou hamobeba:le, Na da ilima se imunu higasa. Be dilia da ilima ogogobeba:le, ilia da da:i diosa. Dunu da wadela:i hou fisili, ilia esalusu gaga:mu hanai gala. Be ilia esalusu lamu logo, amo dilia da ga:sa. 23 Amaiba:le wali dilia da ogogole ba:la:lusu hou, amola dilia giadofale olelesu hou, amola hobea misunu hou ba:la:lusu hou da baligi dagoi. Na da dilia gasa amoga, Na dunu Ni da gaga:mu, amasea dilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”

*13:10: Yelemaia 6:14, 8:11