16
Hina Gode da Yelemaiama ea Hamomu Olelei
Hina Gode da eno nama amane sia:i, “Di amo soge ganodini, uda mae lama amola mano mae lalelegema! Mano amo da guiguda: lalelegesea amo ilia hou, amola ilia ada amola ame ilia hou, Na da dima olelemu. Ilia da olo bagade madelale, bogogia:mu. Amola dunu eno da iliba:le hame didigia:mu amola ilia da:i hodo hame uli dogonesimu. Be ilia da:i hodo da iga gialegei bi heda:i defele osoboga dialebe agoai ba:mu. Ilia da gegesu ganodini o ha:i bagade ganodini bogogia:mu, amola ilia da:i hodo da sio fi amola sigua ohe amo ilia ha:i manu agoane ba:mu.
Diasu amo ganodini dunu ilia didigia:su, amo ganodini mae golili sa:ima. Dunu da bogosea, dia mae dawa:ma amola mae dima. Bai Na da wali Na fi dunuma hahawane olofosu hou amola asigi hou bu hamedafa imunu. Bagade gagui dunu amola hame gagui dunu, da amo soge ganodini gilisili bogogia:mu. Be eno dunu da ilima asigiba:le, hame didigia:mu amola ilia da:i hodo hame uli dogonesimu. Dunu eno da ilia da:i dioi olelema:ne, ilia da:i hame fafa:ginisimu amola ilia dialuma hinabo hame waga:mu.
Dunu da ea dogolegei fi dunu da bogobeba:le, da:i diosea, dunu afae eno da ea dogo denesima:ne, ema ha:i amola waini hano naha, hamedafa gilisili fimu. Nowa dunu da ea ame o ada bogosea, dunu eno da ema asigi hou hamedafa olelemu.
Dunu eno da diasu ganodini lolo nasea, di da amo ha:i moma:ne gilisimusa: amo diasuga maedafa golili sa:ima. * Yelemaia 7:34, 25:10; Wamolegei Sia: olelesu 18:23Na da Hina Gode Bagadedafa, Isala:ili fi ilia Gode! Na sia: nabima! Hahawane sia: amola uda lasu lolo nabe hahawane sia: huluane amo ouiya:ma:ne Na da hamomu. Amo fi dunu guiguda: esalebe da amo hou doaga:i dagoi ba:mu. 10 Di da amo sia: Na fi dunuma olelesea, ilia da Hina Gode da abuliba:le se iasu bagadedafa ilima iaha, dima adole ba:mu. ‘Ninia da adi wadela:i hou hamobela: amola ninia Hina Godema adi wadela:i hou hamobela:?’ ilia da amane adole ba:mu.
11 Amasea, dia Hina Gode Ea sia: ilima amane alofele ima, ‘Dilia aowalalia da Na fisili, eno ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadosu amola hawa: hamosu. Ilia da Na fisili, Na olelesu hamedafa nabawane hamosu. 12 Be dilia da dilia aowalalia ilia wadela:i hou baligili hamoi. Dilia huluane da dogo ga:nasi hamoi, amola wadela:idafa hou hamosu, amola Na sia: nabimu hame dawa:. 13 Amaiba:le Na da dili amo sogega fisili masa:ne, sefasisia, dilia da eno soge, dilia amola dilia aowalalia hame dawa: soge amoga mugululi masunu. Amola amogawi, dilia esoga amola gasia, eno ogogosu ‘gode’ ilia hawa: hamonanu. Amola Na da dilima asigi hou hame olelemu.’ ”
Isala:ili Dunu Mugululi Asi da Ilia Sogega Buhagimu
14 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Gode esala. Amola Na da Isala:ili fi dunu Idibidi sogega fisili masa:ne, ga oule asi. Be eso da misunu amoga, Na fi dunu da amo hou Na hamobeba:le, amoga ilia sia: bu hame ilegemu. 15 Be Na da Na fi dunu gagoe (north) soge amola eno fifi asi gala ilia sogega afagogoi. Amola Na da ili amo soge Na da ilia aowalalia amoga i, ilima bu oule misunuba:le, ilia da Na da Gode esala ili buhagima:ne logo doasi dagoi, amo hou dafawaneyale dawa:beba:le, ilia da amo sia:ga dafawane hamoma:ne ilegemu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
Se Iasu da Doaga:mu
16 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da menabo gasa:su dunu bagohame amo Na fi dunu gasa:ma:ne, ilima misa:ne sia:mu. Amasea, Na da benea ahoasu dunu bagohame, goumi amola agolo amola magufu gelabo huluane amoga Na fi dunu lama:ne, ilima misa:ne sia:mu. 17 Na da ilia wadela:i hamobe huluanedafa ba:lala. Na mae ba:ma:ne wamolegemu da hamedei. 18 Ilia wadela:i hou hamobeba:le, Na da ilima baligili se imunu. Bai ilia da Na soge amo ganodini hame esala (bogoi ea da:i hodo defele) loboga hamoi ogogosu ‘gode’ amoga nabaiba:le, Na soge da ledodafa hamoi dagoi ba:sa.”
Yelemaia da Hina Gode Ea Hou Ida:iwane Dafawaneyale Dawa:be Sia:i
19 Hina Gode! Di fawane da na gaga:sa amola nama gasa iaha. Dia da bidi hamosu eso amoga na fidilala. Fifi asi gala fi dunu da osobo bagade bega: bega:nini Dima misini, amane sia:mu, ‘Ninia aowalalia da ogogosu ‘gode’ amola hamedei loboga hamoi ‘gode’ agoaila fawane gagui.’ 20 Dunu ilisu da ilila: ‘gode’ hamomu defele ganabela:? Hame mabu! Amai ganiaba, amo liligi da ‘godedafa’ hame ba:la:loba.”
21 Hina Gode da amane sia:sa, “Amaiba:le, Na da wali fifi asi gala huluane ilima Na gasa bagade hou olelemu. Amasea, Na da Hina Godedafa, amo ilia da dawa:mu.”

*16:9: Yelemaia 7:34, 25:10; Wamolegei Sia: olelesu 18:23