15
Yuda Fi Dunu da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
* Gadili Asi 32:11-14; Idisu 14:13-19; 1 Sa:miuele 7:5-9Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Amomane Mousese amola Sa:miuele da guiguda: edegesa lelu ganiaba, Na da amo dunuma hame asigiwane hamona:noba. Ili masa:ne, sefasima! Na da ili ba:mu higa:i gala mabu.
Wamolegei Sia: Olelesu 13:10Ilia da habodili masa:ne dima adole ba:sea, Na sia: ilima alofele amane sia:ma, ‘Dilia da agoane masunu. Mogili dilia da olobeba:le bogomu. Mogili dilia da gegesu ganodini bogomu. Mogili dilia da ha:ga bogomu. Mogili dilia ha lai da dili udigili se iasu hawa: hamomusa: mugululi oule masunu. Dilia da amoga masunu.
Na, Hina Gode, da wadela:su liligi biyaduyale gala ilima iasimu. Age da ilia gegesu ganodini bogogia:mu. Ageyadu da ilia bogoi da:i hodo da wa:mega hiougi dagoi ba:mu. Osoda da sio fi da ilia da:i hodo na dagomu. Amola biyadu da sigua ohe da ilia da:i hodo hame mai dialebe, amo nawene ebelemu. 2 Hina bagade 21:1-16; 2 Hou Olelesu 33:1-9Yuda hina bagade Mana:se (Hesigaia egefe) da Yelusaleme amo ganodini, wadela:i bagade hamosu. Amaiba:le, Na da Yuda dunu ilima se bagade iabeba:le, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da baligili beda:iwane fofogadigimu.’ ”
Hina Gode da amane, sia:sa, “Yelusaleme fi dunu! Nowa da diliha asigima:bela:? Nowa da diliha dima:bela:? Nowa da dilia hou adole ba:ma:ne, ouesaloma:bela:?
Dilia da Na higa:i dagoi. Dilia da Nama baligi fa:su. Amaiba:le Na da Na ougi gumimu helebeba:le, da Na lobo ilua:le, dili goudane fasi.
Na da Na soge moilai huluane amo ganodini, dili lale, bioi gisi agoane dili foga mini masa:ne gado galagai. Na fi dunu! Na da dili wadela:lesi! Na da dilia mano medole lelegei. Bai dilia wadela:i hou hame yolesi.
Dilia soge ganodini, uda didalo ilia idi da sa:iboso wayabo bagade bega: dialebe ilia idi baligisa. Na da dilia ayeligi dunu ilia gasa bagade esoga medole legebeba:le, ilia ame da se bagade nabi. Na hamobeba:le, ilia da hedolowane da:i diosu amola beda:su ba:i.
Ame afae amo ea mano fesuale fisi dagoiba:le, da habe heda:mu gogolele sidisa. Ea eso diga:i da afadenene, bu gasi agoane ba:sa. E da gogosia:i dagoi amola dogo oloi agoane ba:sa. Dilia ha lai dunu da dili hame bogoi esalebe dunu amo medole legemusa:, Na da logo doasimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Yelemaia da Hina Godema Egasa
10 Na da da:i dioi bagade! Na ame da abuliba:le na lalelegebela:? Na da dunu huluane soge ganodini esala ilima sia:ga gegenana. Na da fa:no dabema:ne muni hame iasu, amola eno dunuma bu dabema:ne hame lasu. Be dunu huluane da nama gagabui aligima:ne ilegesa. 11 Hina Gode da nama amane sia:i, “Na da di gaga:mu. Amasea, di da Na hawa: hamosu ida:iwane hamomu. Amola bidi hamosu amola wadela:su eso da doaga:sea, dia ha lai da dima ili fidima:ne ha:giwane adole ba:mu. 12 Dunu afae da ouli goudamu hamedei ba:sa. Amola ouli amola balase amola gilisi (amo da gagoe [north] amoga maha) amo goudamu da baligili hamedei ba:sa.”
13 Hina Gode da nama amane sia:i, “Na da ha lai dunu asunasimu. Ilia da Na fi dunu ilia muni amola liligi huluane ga gaguli masunu. Na fi dunu da soge huluane amo ganodini wadela:i bagade hamobeba:le, Na da ilima agoane se imunu. 14 Ilia da soge ilia hame dawa: ganodini ilia ha lai dunu ilima udigili hawa: hamomu. Bai Na ougi da lalu agoane ha:ba:domu hamedei eso huluane nenanumu.”
15 Amalalu, na da amane sia:i, “Hina Gode! Di dawa:digisa! Dia na mae gogolema, amola na fidima! Dunu eno da nama se bagade iaha. Na da ilima dabema:ne, Dia logo doasima! Ilia da na medole legesa:besa:le, ilia Dima sinidigima:ne mae ouesaloma! Mae gogolema! Na da Dia Dio gaguia gadobeba:le, ilia da nama gadesa. 16 Di da nama sia:i amola na da Dia sia: huluane nabi dagoi. Hina Gode Bagadedafa! Na da Dia sia:beba:le, na dogo da hahawane hou ba:i dagoi. 17 Na da eno hame lalegagui dunu ilima gilisili hahawane dogolegele hou hame hamosu. Dia sia:beba:le, na da nisu esalu, ougi bagade ba:i. 18 Na da abuliba:le se nababela:? Na fafa:ginisi da abuliba:le bahomu hame dawa:bela:? Hano da woufo oubiga hasea, dunu da da:i diosa. Di da amo defele, na da:i dioma:ne, nama ogogoma:bela:?”
19 Amo nabalu, Hina Gode da nama bu adole i, “Di da bu sinidigisia, Na da di bu lale, dia da Na hawa: hamosu bu hamoma:mu. Di da udigili sia: fisili, bu sia: noga:idafa bu sia: dasea, di da bu Na balofede dunu ba:mu. Amasea, di da Na fi dunu ilima mae asili, be ilia da dia sia: nabima:ne, dima misunu. 20 Na da ilia ba:ma:ne, di balase dobea gasa bagade agoane hamomu. Ilia da dima gegemu. Be dima hasalasimu hamedei ba:mu. Bai Na di gaga:ma:ne, ani esalumu. 21 Wadela:i amola bidi hamosu dunu da dima mae hasalasima:ne, Na da di gaga:mu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”

*15:1: Gadili Asi 32:11-14; Idisu 14:13-19; 1 Sa:miuele 7:5-9

15:2: Wamolegei Sia: Olelesu 13:10

15:4: 2 Hina bagade 21:1-16; 2 Hou Olelesu 33:1-9