25
Gagoe (north) Esalebe Ha lai Dunu da Doagala:mu
* 2 hina Bagade 24:l; 2 Hou Olelesu 36:5-7; Da:niele 1:1-2Yuda hina bagade Yihoiagimi (Yousaia egefe) amo ea ouligibi ode biyadu amoga, Hina Gode da Yuda dunu ilia hou olelema:ne, nama sia:i. (Amo odega, hina bagade Nebiuga:denese da degabo Ba:bilone soge ouligisu lai). Na da Yuda fi dunu amola Yelusaleme fi dunu ilima amane sia:i, “Hina Gode da ode 23amoga (amo da A:mone egefe Yousaia ea ode 13Yuda soge ouligibiga, amogainini, wali eso amoga doaga:i), nama sia:su. Amola na da moloidafa, amo sia: huluanedafa dilima alofele iasu. Be dilia da amo sia: hame nabi. Hina Gode da Ea hawa: hamosu dunu, amo balofede dunu dilima asula ahoasu. Be dilia da ili amola hame nabi. Amo balofede dunu da dilia soge amo Hina Gode da dilia aowalalia eso huluane gaguma:ne ilima i, amo ganodini hahawane esalalaloma:ne, dilia wadela:i esalusu amola wadela:i hawa: hamonanebe fisima:ne sia:i. Ilia da dilia Hina Gode ougima:ne, eno ogogosu ‘gode’ ilima mae nodone sia:ne gadoma:ne, amola mae hawa: hamoma:ne sia:i. Dilia da Hina Gode Ea sia: nabawane hamoi ganiaba, E da dilima se hame ia:noba. Be Hina Gode Hisu da dilia Ea sia: hame nabi sia:i. Be dilia da E ougima:ne, loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu. Amaiba:le, dilila: da amo se iasu dilima doaga:ma:ne, logo fodoi dagoi.
Amaiba:le, dilia da Hina Gode Ea sia: hame nababeba:le, E da amane sia:sa, ‘Na da fifi asi gala gagoe (north) amogawi esala, amola Na hawa: hamosu dunu amo Ba:bilone hina bagade Nebiuga:denese, ilima misa:ne sia:mu. Na da Yuda fi amola ea na:iyado fi huluane eso huluane mugului dagoi dialoma:ne, wadela:lesimu. Eno dunu da amo ba:sea, beda:iwane fofogadigimu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi. 10  Yelemaia 7:34, 16:9; Wamolegei Sia: Olelesu 18:22-23Ilia da wali hahawane wele sia:sa, amola uda lasu lolo nabe amo ganodini hahawane sia:sa. Be amo ouiya:ma:ne, Na da dagolesimu. Ilia gamali ulagima:ne, ilia da susuligi hame ba:mu amola ilia gagoma ebelei dagoi ba:mu. 11  2 Hou Olelesu 36:21; Yelemaia 29:10; Da:niele 9:2Soge huluane da eno dunu fofogadigima:ne, wadela:lesidafa ba:mu. Amola na:iyado fi huluane da Ba:bilone hina bagade ea udigili hawa: hamosu ode 70 amoga hamomu. 12 Amalalu, Na da Ba:bilone fi amola ilia hina bagade, ilia wadela:i hou dabema:ne, ilima se imunu. Na da ilia soge eso huluane mugului dagoi dialoma:ne, wadela:lesimu. 13 Na da Yelemaia ea lafidili amo fifi asi gala wadela:lesimu sia:i, amola e da amo wadela:su hou amo buga ganodini dedei. Amo wadela:su hou huluane Na da Ba:bilone fi ilima iasimu. 14 Ba:bilone fi dunu da wadela:le hamobeba:le, Na da ilima dabema:ne se imunu. Amola fifi asi gala bagohame, amola hina bagade ilia da gasa fili, Ba:bilone fi dunu ilia udigili hawa: hamoma:ne sia:mu.’ ”
Gode da Fifi Asi Gala ilima Fofada:mu
15 Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da nama amane sia:i, “Waini nasu faigelei amo Na ougiga nabai gala ba:ma! Amo gaguli asili, fifi asi gala amoga Na da di asula ahoa, ilima ilia amo waini nasu faigelei ganodini gala moma:ne sia:ma. 16 Ilia da amo nasea, feloale doula masunu. Bai Na da gegesu bagade ilima se ima:ne iasisa.”
17 Amaiba:le, na da faigelei Hina Gode Ea loboga lale, fifi asi gala amoga Hina Gode da na asunasi, ilima ianu, moma:ne sia:i. 18 Na sia:beba:le, Yelusaleme fi amola Yuda moilai huluane ilia fi amola hina bagade ilia amola ouligisu dunu huluane da amoga mai. Bai Hina Gode da ilia soge wadela:lesili, bu hafoga:i soge agoane hamomusa: dawa:ma:ne. Amola ilia soge da beda:iwane fofogadigisu liligi ba:ma:ne. Amola dunu da ilia dioba:le, gagabusu aligimu ilegema:ne. Amola wali eso ilia mae fisili, ilia dioba:le gagabusu aligima:ne ilegesa.
19-26 Eno fi amola dunu da amo faigeleiga wadela:su waini hano moma:ne sia:i, amo ilia dio da hagudu dedei,
Idibidi hina bagade amola ea eagene ouligisu dunu amola fi ouligisu dunu;
Idibidi fi dunu huluane amola ga fi huluane Idibidi soge ganodini esala;
Ase soge hina bagade huluane;
Filisidini moilai bai bagade huluane (A:siegelone, Gasa, Egelone amola A:siedode
la:idi hame mugului)
ilia hina bagade huluane;
Idome amola Moua:be amola A:mone soge ilia fi dunu huluane;
Daia amola Saidone moilai bai bagade elea hina bagade;
Medidela:inia bega: soge huluane ilia hina bagade huluane;
Dida:ne amola Dima amola Base moilai bai bagade huluane;
Dunu huluane amo da ilia dialuma hinabo dunumuni dadamusa;
Ala:ibia soge ea hina bagade huluane;
Hafoga:i soge fi huluane ilia hina bagade huluane;
Similai amola Ila:me amola Midia fi ilia hina bagade huluane;
Amola gagoe (north) soge gadenene amola sedaga, ilia hina bagade huluane.
Osobo bagade fifi asi gala huluanedafa da amo waini (Hina Gode Ea ougi) manusa: gala. Amasea, fa:nodafa, Ba:bilone hina bagade da amo faigeleiga waini hano manu.
27 Amalalu, Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu huluane ilima amane sia:ma! Na, Hina Gode Bagadedafa, da ilima gasa bagadewane ilia da amo waini hano moma:ne sia:sa. Ilia da amo nanu, feloale, isomu. Amasea, ilia da dafane, bu wa:legadomu gogolemu. Bai Na da gegesu bagade ilima iasisa. 28 Be ilia da higa:iba:le, amo waini hano faigeleiga moma:ne, dia loboga hame gaguli nasea, ilima amane olelema, ‘Hina Gode Bagadedafa da dili moma:ne gasa bagade sia:sa.’ 29 Na da Na wadela:lesimu hawa: hamosu amo Na moilai bai bagadedafa (Yelusaleme) amo ganodini muni hemomu. Yelusaleme fi ilia da se iasu hame lamu dawa:lala. Be ilia da se iasu ba:mu. Bai Na da osobo bagade dunu huluane ilima gegesu bagade iasimu. Na, Hina Gode Bagadedafa, da sia:i dagoi.
30 Di Yelemaia! Na sia: huluane alofele sia:ma! Yuda fi ilima amane olelema, ‘Hina Gode da Hebene gado amoga humu, amola gugelebe agoane sia:mu. E da Ea fi ilima humu. E da dunu da waini fage amo osa:gisia wele sia:sa, amo defele wele sia:mu, amola dunu huluane osobo bagadega esala da Ea wele sia:su nabimu.
31 Amola amo wele sia:su da osobo bagade bega: bega: nabimu. Hina Gode da fifi asi gala ilima fofada:mu gala. E da dunu huluane ilima fofada:musa: Ema oule misunu, amola E da wadela:i hamosu dunu medole legemusa: sia:mu. Hina Gode da sia:i dagoi.’ ”
32 Hina Gode Bagadedafa da wadela:su amo da fifi asi gala afae ilima doaga:sea, fi eno fi eno ilima masunu, amane sia:sa. Amola fedege agoane, osobo bagade bega: bega:, isula bobodole bagadedafa gilisisa. 33 Amo esoga, dunu amo da Hina Gode da medole legei, amo ilia bogoi da:i hodo da osobo bagade la:idi asili eno la:idi ahoa, amoga afagogoi dialebe ba:mu. Dunu eno da ilima hame asigiba:le, hame didigia:mu. Ilia bogoi da:i hodo da hame uli dogonesi ba:mu. Be ilia da iga lelegela heda:i agoane osoboga dialebe ba:mu.
34 Dilia ouligisu dunu! Dilia Na sibi ouligisu dunu! Ha:giwane dima! Didigia:ma amola gulu da:iya bebesoma! Dilia medole legesu eso da doaga:i dagoi, amola dilia da sibi gawali agoane, medole legei dagoi ba:mu. 35 Dilia da hobeale masunu logo hame ba:mu. 36 - 37 Dilia da gogonomasa amola digini wele sia:sa. Bai Hina Gode da ougiba:le, dilia fi wadela:lesi dagoi amola dilia musa: olofosu soge amo wadela:lesilalu asi. 38 Laione wa:me da ea magufu gelabo yolesisa, amo defele Hina Gode da Ea fi dunu yolesi dagoi. Gegesu ea se bagade nabasu hou da soge huluane wadela:lesili, hafoga:i soge agoane hamoi dagoi.

*25:1: 2 hina Bagade 24:l; 2 Hou Olelesu 36:5-7; Da:niele 1:1-2

25:10: Yelemaia 7:34, 16:9; Wamolegei Sia: Olelesu 18:22-23

25:11: 2 Hou Olelesu 36:21; Yelemaia 29:10; Da:niele 9:2