24
Daba Aduna Figi Fage amoga Nabai
* 2 Hina bagade 24:12-16; 2 Hou Olelesu 36:10Hina Gode da daba aduna figi fagega nabai, Debolo diasu midadi dialebe, amo nama olelei. (Amo esoga, hou da agoane doaga:i ba:i. Hina bagade Nebiuga:denese da Yuda hina bagade Yehoiagini [Yihoiagimi egefe] amola Yuda ouligisu dunu, liligi hahamosu dunu amola bagade dawa:su hawa: hamosu dunu, amo huluane Yelusalemega fadegale, afugili, Ba:bilone sogega mugululi asi). Daba No 1 da figi fage noga:i amo da hedolo yoi hamosa, amoga nabai ba:i. Daba No 2da figi fage wadela:i, manu hamedei, amoga nabai ba:i.
Amasea, Hina Gode da nama amane sia:i, “Yelemaia! Dia da adi ba:sala:?” Na da bu adole i, “Na da figi fage ba:sa. Noga:i figi da noga:idafa. Be wadela:i figi da wadela:idafa, manu hamedei.”
Amaiba:le, Hina Gode da nama amane sia:i, “Na, Hina Gode, Isala:ili fi ilia Gode, da Yuda fi dunu agoane ba:sa. Dunu da Ba:bilone sogega mugululi oule asi da figi fage noga:iwane ba:sa. Na da ilima asigiwane hamomuyo. Na da ili noga:le sosodo aligimu. Na da ili Yuda sogega bu oule misunu. Na da ilia hou hame wadela:mu, be ilia bu hahawane ba:ma:ne, ili gaguia gadomu. Na da ili bugili, bu hame duga:mu. Na da ilia dogo afadenene, ilia da Na da Hina Gode dawa:musa:gini bagade hanamu. Amasea, ilia da Na fi dunu esalumu amola Na da ilia Gode esalumu. Bai ilia da dafawanedafa Nama bu sinidigimu.
Be Yuda hina bagade Sedegaia amola ea eagene ouligisu dunu, amola Yelusaleme fi da Yuda sogega esala o Idibidi sogega asi, amo huluane, Na, Hina Gode, da figi fage wadela:i manu hamedei, agoai ba:mu. Na da ilima wadela:su bagadedafa iasimu. Amasea, osobo bagade fifi asi gala huluane da beda:iwane fofogadigimu. Osobo bagade dunu da ilima higale oufesega:mu. Na da soge huluane amoga ili afagogomu, amola ilia dioba:le gagabusu aligima:ne ilegemu. 10 Na da gegesu amola, ha: amola oloi bagade ilima iasili, amasea soge amo Na da ilia aowalalia ilima i, amo ganodini ili afae esalebe hame ba:mu.”

*24:1: 2 Hina bagade 24:12-16; 2 Hou Olelesu 36:10