23
Hobea Hahawane Esaloma:beyale Dawa:lusu Ba:mu
Hina Gode da ouligisu dunu amo da Ea fi dunu wadela:lesisa amola afagogobe, ilima ougi bagadedafa fofada:mu. Amo ouligisu dunu da Gode Ea fi dunu noga:le ouligimu da defea galu. Be Hina Gode, Isala:ili ilia Gode, da ilima amane sia:sa, “Dilia da Na fi dunu noga:le hame ouligi. Dilia da amo dunu afagogole, sefasi dagoi. Amaiba:le, dilia da amo wadela:i hou hamobeba:le, Na da dilima se imunu. Na da Na fi dunu eno fifi asi gala ganodini esaloma:ne afagogoi. Be Na da amo fi dunu hame bogoi esalebe, amo bu gilisili, ilia sogedafa amoga bu oule misunu. Ilia mano bagohame da lalelegemu, amola ilia idi da bagade heda:mu. Na da ouligisu dunu ili noga:le ouligima:ne, amo ilegemu. Na fi dunu da beda:su bu hame ba:mu, amola Na da ilima se iasu eno hamedafa imunu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
* Yelemaia 33:14-16Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da misunu amoga Na da Hina Bagade hamoma:ne, Da:ibidi ea moloidafa egaga fi ifa Amoda agoane, Dunu afae amo ilegemu. Amo Hina Bagade da dawa:digili, soge huluane ganodini moloidafawane ouligimu. E da Hina Bagade hamoi dagoiba:le, Yuda dunu da olofoiwane gaga:i dagoi ba:mu. Ilia da Ema dio asulimu, amo ‘Hina Gode, ninia Moloidafa Gaga:su.’ ”
Hina Gode da amane sia:sa, “Eso da misunu amoga ilia da Na, Fifi Ahoanusu Gode amo da ili Idibidi sogega fisili masa:ne gadili oule misi, amoga Na Dioba:le ilia sia: dafawane hame ilegemu. Be amo bu mae dawa:le, ilia da Na da Fifi Ahoanusu Gode amo da gagoe (north) soge amola soge eno amoga Na da musa: ili afagogoi, amoga Na da ilia sogedafa amoga bu oule misi, amo dawa:le ilia da Na Dioba:le sia: dafawane ilegemu. Amasea, ilia da ilia sogedafa amo ganodini esalumu.”
Yelemaia da Da:i Dione Ogogosu balofede Dunu ilia Hou Olelei
Na dogo da goudai dagoi, amola na da bagadewane yagugusa. Bai Hina Gode da Ea hadigi sia: sia:i dagoi. Na da dunu amo da waini hano bagade maiba:le feloasu, agoaiwane ba:sa.
10 Dunu huluane amo soge ganodini esala da Hina Gode yolesi dagoi. Ilia da wadela:i hou hamonana, amola gasa fili wadela:le hamosa. Hina Gode da soge amoga gagabui aligima:ne ilegeiba:le, soge da dinana agoane gala, amola bulamagau amola sibi ilia soge da hafoga:i dagoi.
11 Hina Gode da amane sia:sa, “Balofede dunu amola gobele salasu dunu da Gode Ea hou hame dawa:. Na ba:loba ilia da Debolo diasu ganodini wadela:le hamonanu.
12 Ilia logo da enemei amola gasi ganodini agoane ba:mu. Na da hamobeba:le, ilia da sadenane dafamu. Na da ilima wadela:su iasimu. Ilima se imunu eso da doaga:mu. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
13 Na da Samelia balofede dunu ilia wadela:i hou amo ba:i dagoi. Ilia da Ba:iele ea dioba:le sia:i dagoi. Amola ilia da Na fi ilima bobogema:ne, wadela:i logo olelei dagoi.
14  Mui 18:20; Isigiele 16:49Be Yelusaleme bagade balofede dunu da amo baligimusa: wadela:i hou hamoi, amo Na da ba:i. Ilia da inia uda adole lasu amola ogogosu hamoi dagoi. Ilia da dunu eno wadela:le hamoma:ne bagade fidibiba:le, dunu huluane da wadela:le hamosu fisimusa: hame dawa:i. Na ba:loba, ilia huluane da Sodame amola Goumola dunu defele wadela:le hamonana.
15 Amaiba:le, Na, Hina Gode Bagadedafa da Yelusaleme balofede dunu ilima amane hamomu. Na da gamogai bugi liligi ili moma:ne ilima imunu. Amola Na da ilima medole legesu hano ilia moma:ne imunu. Bai ilia Godema hame fa:no bobogesu hou, amo Na soge huluane ganodini olelei dagoi.”
16 Hina Gode Bagadedafa da Yelusaleme fi dunu ilima amane sia:i, “Balofede dunu ilia sia: mae nabima. Ilia da dilima hahawane hou da doaga:mu, ogogole olelesa. Ilia da ilisu asigi dawa:su ganodini dawa:su liligi amo fawane olelesa, amola Na sia:i liligi hamedafa olelesa. 17 Ilia da dunu (amo da Na sia:i liligi nabimu higa:i dunu) ilima ilia da hahawane fawane ba:mu, amo sia: daha. Amola ga:nasi hamoi gasa fi dunu, ilima ilia da wadela:su hame ba:mu olelelala.”
18 Na (Yelemaia) da amane sia:i, “Amo balofede dunu afae da Hina Gode Ea wamolegei asigi dawa:su amo hamedafa dawa:i galu. Afae da Ea sia: amola Ea sia:i adole iasi amo hame nabi amola hame dawa:digi. 19 Hina Gode Ea ougi da gibula bobodole isu mabe agoane misini, amola gasa bagade isu amo da wadela:i hamosu dunu ilia dialuma da:iya masunu. 20 Amo isu da mae dagole, maneawane, Hina Gode Ea hanai huluane hamoi dagoiba:le fawane yolesimu. Hobeadafa, Hina Gode Ea fi dunu da amo hou dawa:digimu.”
21 Hina Gode da amane sia:i, “Na da amo balofede dunu hame asunasi. Be ilia da udigili asi. Na da ilima sia: adosima:ne hame sia:i, be ilia da Na Dioba:le udigili sia:i.
22 Ilia da Na wamolegei asigi dawa:su dawa:i ganiaba, ilia da Na sia: Na fi dunuma alofele imunu dawa:la:loba, amola Na fi dunu ilia wadela:i esalusu amola hawa: hamosu fisima:ne hamona:noba.
23 Na da Gode amo da sogebi huluanedafa amo ganodini esalebe dawa:. Na da sogebi afadafa fawane amo ganodini hame esala.
24 Dunu huluane da Na mae ba:ma:ne, wamoaligimu hamedei ba:sa. Na da mu amola osobo bagadega sogebi huluanedafa amo ganodini esala. 25 Amo balofede ilia sia: Na dawa:. Ilia da Na Dioba:le, ogogole sia:sa, amola Na da ilia simasia ba:su amo ganodini ilima sia:sa, amo ogogole olelesa. Bai Na da ilima hamedafa sia:sa. 26 Amo balofede dunu da Na fi dunuma ogogosu sia: ilisu hamosu olelesa, amo da habodane yolesima:bela:? 27 Ilia da agoane dawa:. Ilia da ilia simasia ba:i liligi amo Na fi dunu ilima olelesea, Na fi dunu da ilia edalia hou defele, Na gogolele, Ba:ielema fa:no bobogemu, agoane dawa:. 28 Balofede da simasia ba:sea, amo da simasia ba:su fawane e da sia:mu da defea. Be balofede dunu da Na sia:dafa nabasea, e da mae ogogole, moloiwane amo sia: alofele imunu da defea. Na sia: da widi ha:i manu noga:iwane gala. Be bioi gisi da noga:i hame. 29 Na sia: da lalu agoane. Amola Na sia: da ‘ha:ma’ (hammer), amo da igi fofonobomusa: goudasa, agoai gala.
30 Balofede mogili ilia da balofede eno ea udigili sia: dalebe amo lale, eno dunuma olelesea, amo udigili sia: da Na sia:dafa ilia ogogole olelesa. Na da amo ogogosu balofede dunu higasa. 31 Amola balofede eno da hi sia: olelesea, amo da Na sia:dafa ogogole sia:sa. Na da amo balofede amola higasa. 32 Nabima! Na, Hina Gode, da amane sia:sa! Na da balofede dunu amo da ilia ogogosu simasia ba:i liligi olelesa, amo higasa. Ilia da amo simasia ba:i olelebeba:le, amola ogogole amola hidale sia:beba:le, Na fi dunu da logo giadofale, dafasa. Na da ili hame asunasi amola olelela masa:ne hame sia:i. Amola ilia da Na fi dunu hamedafa fidisa. Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.”
Ogogosu Sia: amola Ogogosu Balofede Dunu
33 Hina Gode da nama amane sia:i, “Yelemaia! Na fi dunu afae o balofede dunu o gobele salasu dunu, amo da dima amane adole ba:sea, ‘Hina Gode Ea sia:i da adi sia:bela:?’ di ema bu amane adole ima, ‘Di da Hina Godema da:i dioi liligi bagade. E da di fadegamu!’ 34 Be Na fi dunu afae, o balofede o gobele salasu da sia: agoane, ‘Hina Gode Ea sia: da agoane’ amo fawane sia:sea, Na da e amola ea sosogo fi ilima se imunu.
35 Be amo mae dawa:le, dunu huluane afae afae da ea dogolegei amola na:iyado ilima amane adole ba:mu da defea, ‘Hina Gode da adi adole ibala:? E da adi sia:bela:?’ Bai ilia da Na sia: hame dawa:. 36 Be dilia bu ‘Amo da Hina Gode Ea sia:’ bu sia:mu da sema bagade. Bai dilisu sia: da Gode Esala, Hina Gode Bagadedafa, amo Ea sia: dilia da giadofale sia:sea, dilia da Na sia:dafa bagadewane wadela:sa. 37 Yelemaia! Di balofede dunu ilima amane adole ba:ma, ‘Hina Gode da dima adi sia:bela:? Dima adi adole ibala:?’ 38 Amasea, amo balofede dunu ilia da Na sia: mae nabawane, ‘Hina Gode da amane sia:sa.’ amane sia:sea, ilima amane olelema, 39 ‘Na, Hina Gode, da dili gaguia gadole, dili amola dilia moilai bai bagade (amo Na da dili amola dilia aowalalia ilima i) amo fadegale fasimu.
40 Na da eso huluane dialoma:ne, gogosiasu dilima imunu. Dunu huluane da amo gogosiasu hamedafa gogolemu.’ ”

*23:5: Yelemaia 33:14-16

23:14: Mui 18:20; Isigiele 16:49