16
Yelusaleme Fi da Godema Fa:no Bobogelalu Yolesi Fedege Sia:
Hina Gode da nama bu amane sia:i, “Dunu egefe! Yelusaleme fi ilia wadela:i hou hamoi, amo ilima olelema. Ilima Ouligisudafa Hina Gode Ea sia: amane adosima, “Di da Ga:ina:ne soge ganodini lalelegei. Dia ada da A:moulaide dunu amola dia ame da Hidaide uda galu. Di da lalelegeloba, enoga da dia semogofo i hame damui, amola hano hame unasi, amola sali legele hame doga:i, amola abulaga hame sosonesi. Eno dunu da dima hame asigiba:le, amo liligi dima hame hamoi. Di lalelegeloba, enoga dima hame asigisu. Ilia da di hame fufuaga galagai.
Amalalu, Na baligisa ba:loba, di da dia maga:me da:iya soiya lalebe ba:i. Di da maga:mega dedeboi, be Na da di bogoma:ne hame yolesi. Di da sagai noga:le alebe amo defele alema:ne, Na da di fidisu. Di da noga:le dene, gasa hamone, a:fini noga:i agoane dei. Dia dodo da noga:le misi ba:i, amola dia dialuma hinabo da heda:i ba:i, be di da:i nabado fawane ba:i.
Na da bu baligisa ba:loba:, di da gawa fimu eso da doaga:i dagoi ba:i. Na da dia da:i nabado amo Na abulaga dedebosili, di lamusa: ilegei. Dafawane! Na da di lamusa: dafawane dima ilegei amola di da bu Na fi hamoi.” Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa.
“Amalalu, Na da hano dili, dia da:iba:le maga:me amo dodofei dagoi. Amalu, Na olife susuligi dia da:iba:le unasi. 10 Na da abula nodomene dedei dima gaga:nesi, amola emo salasu bulamagau gadofoga hamoi, amola abula odagia ga:su, amola abula enemei dima i. 11 Na da di nina: hamoma:ne, igi ida:iwane amoga hahamoi galogoa ga:si, amola lobo fasele fei dima i. 12 Na dima migibi amola gegalu i, amola habuga ida:iwane figima:ne i. 13 Na da silifa amola gouli nina: hamosu liligi, amola abula nodomene dedei dima i. Di da agi ida:iwane amola agime hano amola olife susuligi amola hahawane nasu. Dia nina: hamoi da nenemegi hadigi agoai ba:i. Amola di da hina bagade uda agoane ba:i. 14 Na da di noga:ledafa nina: hamoi dagoiba:le, fifi asi gala huluane da dima nodosu.” Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa.
15 “Be dia da dia nina: hamoi dawa:beba:le, amoga hidale, dunuga hanama:ne dunu bagohame gilisili golasu. 16 Di da dia abula ida:iwane mogili, amoga dia ogogosu sia:ne gadosu sogebi amo nina: hamosu. Amola di da hina: da:i bidi lasu uda defele, dia da:i amo dunu bagohame ilima iasu. 17 Silifa amola gouli ida:iwane Na dima i, amo di da lale, dunu agoaila hahamone, amoga wadela:i adole lasu hou hamosu. 18 Di da abula nodomene dedei Na dima i, amo lale, ogogole loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima idiniginisi. Amola olife susuligi amola gabusiga: manoma Na dima i, amo di da ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima i dagoi. 19 Na da noga:idafa ha:i manu amo agi amola olife susuligi amola gabusiga: manoma dima i. Be amo di da ogogosu loboga hamoi ‘gode’ dima nodoma:ne, gobele salasu hou hamosu.” Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa,
20 “Amalalu, di da dunu mano amola uda mano lalelegei (amo mano da Na mano galu) amo lale, ogogosu ‘gode’ ilima gobele salasu. Di da Na yolesiagaiba:le, amo hou da wadela:idafa. 21 Be di da amo hou baligili, Na manolali lale, ogogosu ‘gode’ ilima gobele salasu, amo da baligiliwane wadela:idafa. 22 Di manohadi esoga, di da da:i nabado, amola dia maga:me da:iya soiya lalebe ba:i. Be di da wadela:i adole lasu bagade hamoi amola amo esoga, dia manohadi eso hou gogolei.
Yelusaleme da Hina: Da:i Bidi Lasu Uda agoai
23 Ouligisu Hina Gode da amane sia:i, “Di da dafawane wadela:lesi dagoi ba:mu! Di da amo wadela:i hou huluane hamoi. 24 Amalalu, di da logo huluane ilia bega:, ogogosu ‘gode’ma sia:ne gadosu sogebi gagui amola wadela:i adole lasu hou hamosu.
25 Di da dia nina: hamoi amo fafu da:iya hiougili asi. Dunu huluane di baligisia, dina: da:i ilima iasu. Amola eso huluane baligili adole lasu hou hamosu. 26 Di da hi hanai bagade hamosu Idibidi dunu, ilia di amola gilisili golama:ne, logo doasi. Amola Na ougima:ne, wadela:i adole lasu hamosu.
27 Wali Na da dilima se ima:ne, amola dilima Na hahawane fidisu hou bu samogema:ne, Na da Na lobo gaguia gadoi dagoi. Filisidini dunu da dilia wadela:i houba:le, dili higasa. Na da dili ilia lobo da:iya yolesi dagoi.
28 Di da eno dunuma gilisili golai. Be dia hanai da hame gumiba:le, di da Asilia dunu ilima gilisili golamusa: asi. Di da ilima gilisili golai, be ilia da dia hanai amo hame gumi. 29 Di da bidi lasu Ba:bilone dunu amola gilisili golai. Be amoga amola di da gumi hame ba:i.
30 Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Di da amo hou mae gogosiane, hina: da:i bidi lasu uda defele hamosu. 31 Moilai logo huluane amoga di da ogogosu ‘gode’ sia:ne gadosu sogebi gagusa, amola wadela:i adole lasu hou hamosa. Be di da hina: da:i bidi lasu uda, amo defele, muni lamusa:, hame hamosa. 32 Di da uda amo da egoa ema mae magesa:ili, degabo ba:i ga fi dunu amola gilisili golasa, amo defele hamosa.
33 Dunu eno da hina: da:i bidi lasu uda ema bidi iaha. Be di da eno dunu amola ga fi dunu sedaga esala, amo ilia dima misini, gilisili golama:ne, liligi amola bidi amola ilima iasu. 34 Di da sasagesu uda hisu agoane gala. Di da amo hou hamoma:ne, dunu eno da hame logei. Amoga dia da bidi hame lai. Di da eno dunu di wadela:ma:ne, ilima bidi iasu. Dafawane! Di da hisu!”
Gode da Yelusaleme amoma Fofada:nanu Se Bidi Imunu
35 Wali Yelusaleme, sasagesu uda di! Hina Gode Ea sia:be nabima!
36 Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Di da hina: da:i lasu uda defele, dia abula huluane gisa:le, dima hanai dunu amola dia wadela:idafa loboga hamoi ‘gode’ ilima dia da:i udigili iasu. Amola dia mano amo gobele salimusa:, medole legei. 37 Dia amo hamobeba:le, Na da musa: dima hanai dunu, amo mogili dia hanai amola mogili dia higa:i, amo gilisilisimu. Ilia da di sisiga:le, lelefulia, Na da di nabado leloma:ne, dia abula gisa:mu. 38 Di da wadela:i adole lasu hou amola medole legesu hou hamobeba:le, Na da baligiliwane ougili, dima fofada:nanu, di bogoma:ne se imunu.
39 Na da di ilia lobo da:iya yolesimu. Ilia sogebi amoga di da wadela:i adole lasu amola ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadosu hamosu, amo ilia da gadelale salimu. Ilia da dia abula amola nina: hamoma:ne igi noga:i, amo lale gasea, di da da:i nabadodafa yolesi ba:mu
40 Ilia da di igiga medoma:ne, dunu gilisili ougima:ne ha lamu. Ilia da ilia gobiheiga, di dadamuni fofonobomu. 41 Ilia da dilia diasu huluane gobele salimu. Amola uda bagohame da dia se nabasu ba:ma:ne, ilia da logo doasimu. Na da dia wadela:i adole lasu logo hedofamu amola dia dima hanai dunu ilima liligi imunu logo hedofamu.
42 Amasea, Na ougi da gumi dagoi ba:mu, amola Na da olofole esalumu. Na da bu ougi amola mudasu hame hamomu. 43 Di da a:finia, Na da dima hou noga:iwane hamoi. Be di da amo gogolei. Be dia hamobeba:le, Na da ougi ba:i. Amaiba:le, Na da dia hamobeba:le, dima se dabe iasu. Di da wadela:i hou bagade hamoi dagoi. Be abuliba:le wadela:i adole lasu hou amola gilisili hamobela:?” Ouligisu Hina Gode da sia:i dagoi.
Idiwi da Eme Defele Ba:sa
44 Hina Gode da amane sia:i, “Yelusaleme fi! Dunu eno da dia hou dawa:beba:le, amo malasu sia:mu, “Idiwi da eme defele ba:sa. 45 Yelusaleme! Di da dafawane dia ame ea mano esala! E da ea egoama amola manoma baligiliwane hagasu. Di da dia dalusi ilia hou defele, egoa amola mano hagasu. Di amola dia dalusi moilai bai bagade da Hidaide eme amola A:moulaide eda esalu. 46 Dia aba da Samelia moilai bai bagade gadi (north) gala. E da moilai fonobahadi amola gilisili esala. Amola diaeya da Sodame moilai bai bagade goegadi (south) gala. E amola da moilai fonobahadi gilisili esala. 47 Di da elea hou amoma fa:no bobogele, ela wadela:i hou defele hamosu. Be amo baligili, di da elea wadela:i hou bagade baligisu.”
48 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, ‘Dafawane! Na da Fifi Ahoanusu Gode! Amola Na da dafawane sia:sa! Dia wadela:i hou da diaeya Sodame, amola ea uda mano (moilai fonobahadi sisiga:le diala) ilia wadela:i hou amo bagadewane baligi dagoi.
49 Sodame moilai bai bagade amola ea uda mano ilia da ha:i manu bagade gaguiba:le, amola olofole esalebeba:le, bagade gasa fili hidasu. Be ilia da hame gagui dunu amo noga:le hame ouligisu. 50 Di noga:le dawa:! Ilia da hidale, hou amoma Na da higasa, amola hame nabasu hou hamobeba:le, Na da ili gugunufinisi dagoi.
51 Samelia da wadela:le hamoi. Be dia wadela:i hou da ea wadela:i hou bagadedafa baligi. Dia wadela:i hou amola dia dalusi elea hou defele ba:sea, elea hou da fedege agoane noga:i ba:sa, be dia hou da wadela:idafa ba:sa. 52 Wali di da bagade gogosia:i dagoi. Amola di da gogosia:i mae fisili, ahoanumu. Dia wadela:i hou amola dia dalusi elea hou defele ba:sea, elea hou da fedege agoane noga:i ba:sa, be dia hou da wadela:idafa ba:sa. Amaiba:le, di gogosiane dialuma fili sa:ili, masa. Bai dia hamobeba:le, dia dalusi ela wadela:i hou defemusa: ba:sea, elea hou da noga:iwane ba:sa.
Gode da Sodame amola Samelia bu Gaguia Gadomu Sia:i
53 Hina Gode da Yelusaleme amoma amane sia:i, “Na da Sodame amola ea sisiga:i moilai, amola Samelia amola ea sisiga:i moilai, amo bu gagui gadole ela da bu bagade gagui agoane ba:mu. Dafawane! Na da di amola gagui gadole, di da bu bagade gagui ba:mu. 54 Di da dia hou dawa:beba:le, bagade gogosiamu. Amasea, dia gogosia:i amola da:i nabado ba:beba:le, dia dalusi ela da bagade gagui agoane esalebe amo dawa:beba:le, hahawane ba:mu. 55 Ela da bu bagade gagui agoane ba:mu. Amola Na da di amola dia sisiga:le dialebe moilai amola gaguia gadomu. 56 Dia gasa fi esalebe eso amoga, di da Sodame amoma lalasogole oufesega:su. 57 Amo esoga, dia wadela:i hou da wamolegei dialu. Be wali dia hou da odagiaba:le, di da Sodame fi defele ba:sa. Amola wali Idome dunu amola Filisidini dunu, amola dia eno na:iyado fi amolalia dima higasa, amo ilia da dima lalasogole oufesega:sa. 58 Di da wadela:idafa hou amola iyasu hou hamobeba:le, se nabimu,” Hina Gode da sia:i dagoi.
Gousa:su da Mae Dagole Dialumu
59 Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dia hamobe defele, dima se bidi imunu. Bai di da dia sia:i ilegei amo fisu amola Na gousa:su wadela:lesi. 60 Be di da a:finia, Na da dima gousa:su hamoi. Amo Na da hame fimu. Amola Na da gaheabolo gousa:su amo da mae dagole dialoma:ne, dima hamomu. 61 Na da dia aba amola diaeya dima bu iasea, di da dia musa: wadela:i hou hamobe dawa:beba:le, gogosiamu. Na da dima gousa:su hamoi amo ganodini agoane hame sia:i. Be Na da dia aba amola diaeya amo dima uda mano agoane esaloma:ne, dima imunu. 62 Na da dima gousa:su hamoi amo gaheabolo agoane bu hahamomu. Amasea, Na da Hina Gode, amo di da dawa:mu. 63 Na da dia wadela:i hou hamoi huluane, amo gogolema:ne olofomu. Be di da amo bu dawa:le, gogosiabeba:le, dia lafi dagamu gogolemu.” Ouligisudafa Hina Gode da sia:i dagoi.