17
Buhiba amola Waini Efe elea Fedege Sia:
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Isala:ili dunuma fedege sia: olelema. Amo fedege sia: da Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima olelesa. ‘Buhiba bagade ea hinabo nina: hamoi amola ea ougia dalegagili gale, esalebe ba:i. E da hagili asili, Lebanone Goumi da:iya, dolo ifa balu fi. E da amo gaguli asili, bidi lasu soge amoga asili, bidi lasu dunu ilia moilai bai bagade ganodini ligisi. Amalalu, e da hawa: a:le gaguli, asili, Isala:ili nasegagi soge, hano dialoba, amo heda:ma:ne bugi.
Amo hawa: bugi da heda:le, waini efe gudu magufalesi. Ea amoda da heda:le, buhiba esalebe amoga doaga:musa: heda:i. Amola ea difi da gududafa sa:i. Waini efe da amoda amola lubi, amoga dedeboi dagoi ba:i.
Buhiba bagade eno, ea ougia da bagade amola ea hinabo da dialui ba:i. Amalalu waini efe ea difi da ema soyasi, amola ea lubi da ema da:lasi. Waini efe da ea bugi soge da hano fonobahadi fawane gala dawa:i. Amaiba:le, waini efe da buhiba ema hano eno ima:ne dawa:i galu. Be waini efe ea bugi soge da nasegagi, amola hano galebe soge, amo bugi noga:le heda:le, fage bagohame legema:ne defele galu.
Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode da amane adole ba:sa, ‘Amo waini efe da noga:le heda:ma:bela:? Musa: buhiba ba:i da amo a:le fasili, fage faili fasili, amola amoda bioma:ne damuni fasima:bela:? Gasa hamedei dunu o gasa hame fifi asi gala da amo a:le fasimu, defele ba:mu. 10 Dafawane! Amo waini efe da bugi dagoi. Be fo gusudili mabe da e fusia, e da bioma:bela:? E da ea bugi sogebi amogawi bioma:bela:?
Hina Gode da Fedege Sia: ea Bai Olelei
11 Hina Gode da nama amane sia:i, 12  * 2 Hina bagade 24:15-20; 2 Hou Olelesu 36:10-13“Amo odoga:su dunu ilia amo fedege sia: ea ba:i dawa:bela:le, ilima adole ba:ma. Ilima amane adoma, Ba:bilone hina bagade da Yelusalemega misini, Yuda hina bagade amola ea eagene ouligisu dunu bu Ba:bilone sogega afugili oule asi. 13 E da hina bagade ea sosogo fi dunu afae lale, ema gousa:su hamoi. E da gasa bagade sia:beba:le, amo dunu da ema mae fisili, fa:no bobogemu sia:i. Ba:bilone hina bagade da Yuda mimogo dunu gagulaligi. 14 Yuda dunu da bu wa:legadole, ema gegesea o gousa:su hamoi amo fisia, e da amo gagulaligi dunu medole legemusa: sia:i. 15 Be Yuda hina bagade da odoga:le, sia: alofele iasu dunu amo Idibidi sogega, hosi amola gegesu dunu lama:ne, asunasi. E da agoane hamomu da defeala:? E da gousa:su fi dagoiba:le, se bidi iasu ba:mu.
16 Na, Ouligisudafa Fifi Ahoanusu Hina Gode, Na da dafawane sia:sa! Amo Yuda hina bagade da Ba:bilone soge ganodini bogomu. Bai e da ea dafawane sia:i gua:su, amola gousa:su e da Ba:bilone hina bagade (amo da e Yuda soge ouligima:ne hina bagade ilegei) amoma hamoi bu fi dagoi. 17 Idibidi hina bagade ea gegesu dunu gilisisu da gasa bagade. Be Ba:bilone gegesu dunu da Yelusaleme fi dunu medole legema:ne, gegesu hagali dogosea, amola moi mogosa heda:su hamosea, Idibidi hina bagade da ili gaga:mu hamedei ba:mu. 18 E da ea dafawane ilegele sia:i, amola gousa:su hamoi amo fi dagoi. Amo huluane hamobeba:le, e da hobeale masunu hamedei ba:mu.”
19 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Fifi Ahoanusu Hina Gode amola Na da dafawane sia:sa, e da gousa:su Na Dioba:le dafawane dialoma:ne sia:i, amo fiba:le, Na da ema se bidi imunu. 20 Na da fedege agoane, e sa:ima:ne, efe gelesimu. Na da e Ba:bilone sogega oule asili, amogai ema se bidi imunu. Bai e da Na sia: defele hame hamosa. 21 Ea baligili noga:i dadi gagui dunu da gegenana bogomu, amola hame bogoi esalebe da afagogole fasi dagoi ba:mu. Amasea, dilia da, Na, Hina Gode da sia:i dagoi, amo dawa:mu.”
Gode da Hobea Hahawane Hou Doaga:ma:ne Ilegei
22 Ouligisu Hina Gode da amane sia:sa,
“Na da dolo ifa sedade amo ea balu asaboi hedofale,
goumi sedade amo da:iya sagamu.
23 Na da Isala:ili ea sedadedafa goumi da:iya sagamu.
Ifa da heda:le, amoda afufuli, dulu legele, ifi ida:iwane ba:mu.
Sio fi huluane da amo ea ougiha esalumu.
24 Ifa huluane soge ganodini lefulubi, da Na da Hina Gode dawa:mu.
Na da ifa sedade aba sala.
Amola Na da ifa nono bu heda:le alema:ne hamosa.
Na da ifa gahe bioma:ne hamosa amola bioi ifa bu gahegima:ne hamosa.
Na, Hina Gode, da sia:i dagoi.
Na da Na hamoma:ne sia:i defele dafawane hamomu.”

*17:12: 2 Hina bagade 24:15-20; 2 Hou Olelesu 36:10-13