3
Youna da Ninefe sogega Gode Ea Sia: Olelela Asi
Be Hina Gode da bu Younama sia:i.
“Di Ninefe moilai bai bagade fi, ilima asili, sia: na dima sia:ne i amo, dia ilima olelema.” Amabeba:le Youna da Hina Gode ea sia: nabawane, Ninefe moilai bai bagade amoga Ea sia: olelemusa: asi. Ninefe da moilai bai bagade galu. Amodili ahoanoba, eso osodayale galagai.
* Ma:diu 12:41; Luge 11:32Amola Youna da Gode Ea sia: amo moilai bai bagade ganodini olelemusa: asili, eso afaega asili, amane sisia:i, “Eso 40 agoane esalu, Gode da Ninefe fi gugunufinisimu!”
Ninefe dunu fi ilia Gode ea sia: amo nababeba:le, dafawane dawa:i, amola ilia da ha:i mae moma:ne, sema ligi. Dunu huluane amola ouligisu dunu huluane ilia da eboboi abula gaga:ne, Hina Godema asigi hou amola sinidigisu hou olelema:ne.
Amo sia: nababeba:le, Ninefe hina bagade dunu e fisu ganodini esalu amo wa:legadole amola ea abula noga:i amo gisa:le amola eboboi abula salawane, nasubu sogebi ganodini fi. Amanoba, Ninefe hina bagade ea dunu fifi lai huluane ilima hamoma:ne sisa: lai. E amane sia:i, “Goe da na sia: amola eagene ouligisu dunu huluane amola amo ilia sia:. Dilia huluane da ha:i manu mae moma. Dunu fifi lai amola ohe fi, dili huluane ha:i amola hano mae moma.
Dunu fi amola ohe fi huluane da abula eboboi salima:mu. Dunu huluane afae afae da hina: wadela:i hou amo fisili, amola asigili Godema sia:ne gadoma:mu. Be Gode
da Ea asigi bu sinidigisia, ninima asigimu amola ninia da hame bogogia:ma:bela:?”
10 Gode Ea ilia hou amo ba:i, amola ilia da Ema bu sinidigi amo ba:i. Amabeba:le, Gode da Ea ilima se imunu dawa:i amo hame i.

*3:4: Ma:diu 12:41; Luge 11:32