6
Isala:ili Dunu da Hina Godema Sinidigimusa: Sia:sa be Ogogosa
Isala:ili dunu da amane sia:sa, “Ninia da Hina Godema sinidigimu. E da ninima se iasu. Be E da dafawane nini uhinisimu. E da nini fofa:ginisi, be E da nini fofa:gi amo lala:gilisimu. E da eso aduna o udiana ouesalu, nini bu wa:lesimu. Amasea, ninia da Ea midadi amoga bu esalumu. Ninia Hina Gode da Godedafa sia:mu da defea. Eso huluane amoga, hehebolo da maha amola woufo mubi galu gibu da mae yolele osoboga daha. Amo defele, Hina Gode da ninima bu misunu.”
Be Hina Gode da amane sia:sa, “Isala:ili amola Yuda! Na da alima adi hamoma:bela:? Alia Nama asigi hou da hahabe mobi defele hedolowane geasa. Amola alia Nama asigi hou da oubi baea amo da hahabe hedolowane geabe defele ba:sa.
Amaiba:le, Na da Na balofede dunu alima Na wadela:lesimusa: sia:ne iasu ima:ne asunasi dagoi. Alia da Nama sinidigimu Na da hanai. Amola Na da moloiwane amo hou alima olelei, amane. * Ma:diu 9:13; 12:7Na da alia Nama mae yolele asigi hou amo hanai gala. Be alia ohe gobele salasu Na higasa. Na fi dunu da ilia asigi dawa:su ganodini Na hou dawa:mu, amo da ohe gobele salasu hou baligisa.
Be Na fi dunu da Ga:ina:ne soge ganodini sa:ili, A:dame moilaiga doaga:le, ilia da Na gousa:su hamoi hedolowane giadofai. Gilia:de soge da wadela:i hamosu dunu amola fane legesu dunu amoga nabai gala. Gobele salasu dunu da wamolasu dunu gilisisu amo da logoga desegaligi dialebe agoane ba:sa. Ilia da Siegeme hadigi sogebi ahoasu logo amogawi fane legesu hou hamonana. Amola ilia da amo hanaiba:le hamosa. 10 Na da Isala:ili soge ganodini wadela:idafa liligi ba:i dagoi. Na fi dunu ilila: da loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadoiba:le, ilia hou wadela:lesi dagoi.
11 Amola dilia Yuda fi dunu! Dilia da wadela:i hou hamobeba:le Na da dilima amolawane se imunusa: eso ilegei dagoi.”

*6:6: Ma:diu 9:13; 12:7