Asunasi Dunu Ilia Hou
(Da:i Sia: - Acts; Modu – Aposetolo Edia Kara; Bisini – Aposel)
Hidadea Sia:
“Asunasi Dunu Ilia Hou” Buga da Luge Buga amoga dedei liligi, fa:no mabe hou olelesa. Amo buga da Yesu Ea fa:no bobogesu dunu, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amoga oule asiba:le, ilia Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala amo “Yelusaleme moilai bai bagade, Yudia soge, Samelia soge amola osobo bagade bega: bega:, amo soge fifi asi gala dunu huluane ilima olelei,” amo buga da olelesa. Galisadiane (da:i sia: - Christian, Bisini Sia: - Kristen) hou da Yu fi amo ganodini lalelegele, fa:no osobo bagade fifi asi gala amoga asi, amo buga da olelesa. Gode Ea fa:no bobogesu fi ilia Louma gamane ilima ha lai hame amola Gode Ea fa:no bobogesu fi ea bai amola difi da Yu fi ilia Godema nodone sia:ne gadosu hou amo ganodini dialu, amo buga ea dedesu dunu da olelemu hanai galu. Asunasi Dunu Ilia Hou buga ea dedei mogili, bai udianawane ba:sa:-
1 Yesu da Hebene diasuga heda:le, Ea fa:no bobogesu fi da degabo Yelusaleme moilai bai bagade amoga sese fi hemoi.
2 Asili, ilia Isala:ili soge eno amoga muni hawa: hamosu.
3 Bu asili ilia Medidela:inia Waiyabo Bagade bega: soge amoga asili, Louma sogega doaga:le, Gode Ea fa:no bobogesu fi muni hamoi. Amo buga ganodini dedei, bai bagade da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala Ea hawa: hamosu. E da gasa bagadewane, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu Yelusaleme moilai bai bagade amoga gilisi, Bedigosidi esoga ilima misi. Fa:no E da sese ouligisu dunu fidilalu amola ilima gasa sagosu. Amo buga ganodini, Yesu Ea fa:no bobogesu musa: ouligisu dunu ilia gasawane Gode Ea sia: olelei, ninia ba:sa.
Sia: Dedei Diala:-
1 Yesu Ea Adosu amola Hahawane
Udigili Imunu Sia:...Sia:alalo 1:1-14
2 Yudase ea Sogebi lai Dunu...Sia:alalo 1:15-26
3 Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Olelesu...Sia:alalo 2:1-8:3
4 Yudia amola Samelia Sogega Olelesu...Sia:alalo 8:4-12:25
5 Bolo ea Olelesu...Sia:alalo 13:1-28:31
(a) No 1 (Age) Misini Fadalaga...Sia:alalo 13:1-14:28
(b) Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Fofada:su...Sia:alalo 15:1-35
(c) No 2 (Ageyadu) Misini Fadalaga...Sia:alalo 15:36-18:22
(d) No 3 (Osoda) Misini Fadalaga...Sia:alalo 18:23-21:16
(e) Bolo da Yelusaleme, Sesalia,
amola Louma amo moilai bai bagadega
se iasu diasu ganodini sali ba:i...Sia:alalo 21:17-28:31
1
Asunasi Dunu Ilia Hou
* Luge 1:1-4Diofilase, na na:iyado! Na musa: dedei amo ganodini na Yesu Ea degabo hou amola olelesu dedei. Amo hou hamone, asili, E da Hebene sogega heda:i. Be hidadea, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo Ea gasaga, E da Ea ilegei asunasi dunu ilima ilia fa:no hawa: hamomu ilima olelei. Eso 40 amoga E da ilima bagohame mabeba:le, E da dafawane esala amo ilia mae beda:iwane dafawaneyale dawa:i. Ilia da Yesu ba:i amola E amola ilia, Gode Ea Hina Gode Ea Hou gilisili sia: dasu. Luge 24:49Amalalu, ilia gilisibiba:le, E da ilima amane adoi, “Yelusaleme moilai bai bagade mae yolema. Be ouesalu, Na Ada ea hahawane dogolegele iasu, Na musa: dilima olelei liligi, amo dilia ba:mu. Ma:diu 3:11; Maga 1:8; Luge 3:16; Yone 1:33Yone da hanoga fane salawane ba:bodaise hamoi. Be eso bagahame aligili, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amoga Na da dili fane salawane ba:bodaise hamomu!”
Gode da Yesu Hebenega Lale Gadoi
Asunasi dunu ilia Yesuma gilisisia, Ema adole ba:i, “Hina! Di da wali Gode Ea Hinadafa Hou ouligibi amo Isala:ili dunu fi ilima bu ima:bela:?”
Be Yesu da bu adole i, “Eso amola ode huluane, Gode Hi fawane da ilegesa. Ilia mabe da dilia liligi hame. § Ma:diu 28:19; Maga 16:15; Luge 24:47-48Be Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da gasa bagade dilia dogo ganodini aligila dasea, dilia da gasa bagade hou labeba:le, Yelusaleme soge, Yudia soge, Samelia soge amola osobo bagade soge bega: asili bega: doaga:mu, amo ganodini dilia da Na hou olelemu!” ** Maga 16:19; Luge 24:50-51Amo sia:i dagoloba, ilia da ba:laloba, E da muagado heda:le, mu mobi amoga uligiba:le, Ea da:i hodo ilia bu hame ba:i.
10 E asi dagoloba, ilia muagado ba:laloba, dunu aduna ahea:ya:i abula amoga idiniginisi, ela da misini, gadenene lelu.
11 Ela amane sia:i, “Ga:lili dunu! Dilia da abuliba:le udigili mu ba:lalabala? Amo Yesu, wali Gode da dilima fadegale, Hebene diasu amoga lale gadoi. Be E da Hi heda:be hou defele bu osobo bagadega misunu!”
Yudase Ea Sogebi Lasu Dunu
12 Amalalu, Olifede Goumi yolesili, 1gilomida agoane asili, ado ba:su dunu da Yelusaleme moilai bai bagade amoga buhagi. 13  †† Ma:diu 10:2-4; Maga 3:16-19; Luge 6:14-16Moilai ganodini asili, ilia esalebe diasudafa golili sa:i. Dunu gilisi da Bida, Yone, Ya:mese, A:dalu, Filibe, Domase, Badolemiu, Ma:dui, Ya:mese (A:lafiase egefe), Saimone (Selode - E da Isala:ili soge “idibedese” lamu hanai dunu) amola Yudase (Ya:mese egefe),. 14 Amo dunu amola uda mogili, ili amola Yesu Ea ame amola Yesu Ea eyalali, eso bagohame sia:ne gadomusa: gilisisu.
15 Eso afaega Yesu Ea fa:no bobogesu dunu 120 agoane, sia: sa:imusa: gilisi. Bida da sia:musa: wa:legadoi. 16 E amane sia:i, “Na fi dunu! Gode Sia: musa: dedei da didili hamoi dagoi. Gode Ea A:silibu da Da:ibidi ea lafidili amo Yudase ea hou ba:la:lusu. Yudase da amo ba:la:lusu defele, dunu amo da Yesu gagulaligimusa: dawa:i amo Ema oule misi. 17 Yudase ema da hawa: hamomusa: ilegeiba:le, e da ninia gilisisu amo ganodini esalu. 18  ‡‡ Ma:diu 27:3-8(Yudase ea hohonosu hamobeba:le muni lai. Amoga e da soge lale, amo soge ganodini e bogole dafai. Ea hagomo fudagala:le, iga huluane gadili asi.
19 Yelusaleme diabe dunu huluane amo hou nabi dagoi. Amaiba:le, ilia sia:ga amo sogega ilia Aseledama dio asuli. Aseledama dawa:loma:ne da Maga:me Soge.)
20  §§ Gesami Hea:su 69:25, 109:8Bai Gesami Hea:su Buga ganodini da agoane dedei diala,
‘Dunu da ea diasu fisili,
bu amo ganodini hamedafa esalebe ba:mu.’
Eno dedei diala, ‘Eno dunu da ea hawa: hamosu sogebi lamu.’
21 - 22  *** Ma:diu 3:16; Maga 1:9, 16:19; Luge 3:21, 24:51Amaiba:le ninia Hina Gode Yesu E uhini wa:legadoi, amo hou ba:su dunu eno ninia gilisisu amoga madelamu da defea. Amo dunu e da ninia amola Hina Gode Yesu gilisili esalebeba:le hou huluane ba:i, agoai dunu ilegemu da defea. Amo Yesu amola ninia gilisili ahoasu, degabo da Yone ea hanoga fane salasu hou olelei, asili, Yesu da nini yolesili, muagado bu heda:i, amo hou huluane ba:su dunu da defea.”
23 Amalalu, ilia da dunu aduna lai. Ela dio, afae da Basaba:se (ea dio eno Yasadase), eno da Ma:diase. 24 Amalalu, ilia agoane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Di da dunu huluane ilia asigi dawa:su dawa:! Amaiba:le, amo dunu aduna ba:beba:le, Dia ilegei dunu ninima olelema. 25 Yudase da yolesili, hi sogedafa amoga asiba:le, Dia ilegei dunu da ea hawa: hamosu lamu!” 26 Amalalu, ilia ululuale dunu afae ea dio lai. Ilia Ma:daia:se ea dio ba:i. Amaiba:le, Ma:daia:se da eno asunasi dunu gidayale gala amoga gilisi.

*1:1: Luge 1:1-4

1:4: Luge 24:49

1:5: Ma:diu 3:11; Maga 1:8; Luge 3:16; Yone 1:33

§1:8: Ma:diu 28:19; Maga 16:15; Luge 24:47-48

**1:9: Maga 16:19; Luge 24:50-51

††1:13: Ma:diu 10:2-4; Maga 3:16-19; Luge 6:14-16

‡‡1:18: Ma:diu 27:3-8

§§1:20: Gesami Hea:su 69:25, 109:8

***1:22: Ma:diu 3:16; Maga 1:9, 16:19; Luge 3:21, 24:51