3
Dunu Ea Lobo Gadoi Dialu
(Ma:diu 12:9-14; Luge 6:6-11)
Yesu da sinagoge diasuga bu doaga:sea, E da dunu amo ea lobo gadoi dialu ba:i.
Fa:lisi dunu esalu da Yesuma ougiwane diwaneya udidimu hanaiba:le, Ea hou nani sosodoi. E da Helefisu (Sa:bade) esoga hawa: hamoma:bela:? amo ilia asigi dawa:su ganodini dawa:i galu. Yesu da lobo gadoi dunuma amane sia:i, “Di da dunu huluane ba:ma:ne diasu dogoa leloma!” Yesu da Fa:lisi dunuma amane sia:i, “Sa:bade eso ganodini hou ida:iwane hamomu da defeala:? O amo eso ganodini wadela:i hou hamomu da defeala:? Sa:bade esoga dunu uhinisimu da defeala:? O medole legemu da defeala:?” Be ilia da ouiya:le esalu.
Ilia hame asigi hou ba:beba:le, Yesu da se nabi. E da ilima ougiliwane ba:i. E da lobo gadoi dialu dunuma amane sia:i, “Dia lobo moloma!” Amo sia: nababeba:le, e da ea lobo moloi. Amalalu, ea lobo da bu ida:iwane ba:i. Fa:lisi dunu da gadili asili, ilia amola Helode ea fidisu dunu, ilia da Yesu fuga:musa:, gilisili sia: dalu.
Dunu Bagohame Hano Wayabo Bega: Gilisi
7-8 Amo soge yolesili, Yesu amola Ea ado ba:su dunu da Ga:lili Hano Wayabo bega: asi. Ga:lili soge dunu, Yudia soge dunu, Yelusaleme dunu, Idiumia dunu, Yodane Hano gusudili bega: fi dunu, Daia dunu amola Saidone dunu, amo bagohame ilia Yesu Ea hamobe nababeba:le, Ema doaga:i. * Maga 4:1; Luge 5:1-3Dunu bagohame da E osa:le heda:sa:besa:le, E da Ea ado ba:su dunu ilima ilia da dusagai momagema:ne sia:i.
10 Yesu da dunu bagohame uhinisiba:le, oloi dunu Yesu Ea da:i digili ba:ma:ne bagadewane eno dunu gua:ne fasili, digili ba:musa: misi. 11 Dunu ilia dogo ganodini Fio a:silibu aligila sa:i da Yesu ba:sea, osoboga diasa:ili amane gusa:ne welalu, “Di da Gode Egefe!”
12 Be Yesu da amo wadela:i a:silibu ilima ilia da Ea hou eno dunuma mae adoma:ne gagabole sia:i.
Yesu da Dunu Fagoyale Ilegei
(Ma:diu 10:1-4; Luge 6:12-16)
13 Amalalu, Yesu da goumiba:le heda:le, Ea ilegei dunu ili Ema misa:ne sia:i.
14 Amalalu, E da dunu fagoyale gala amo ilegei. Ilia da Ea baligiga aligili, amola fa:no Gode sia: olelema:ne, E da ili asunasimu sia:i. 15 E da wadela:i a:silibu fadegale fasima:ne amo gasa hou ilima i dagoi.
16 E da ado ba:su dunu fagoyale ilegei. Ilia dio da Saimone (Yesu da ea dio afadenene bu Bida dio asuli) 17 Ya:mese amola Ya:mese ea ola/eya Yone (Sebedi ea manola). Yesu da amo dunu aduna elama “Boanegese” dio asuli (amo dio dawa:loma:ne da `gu gelebe dunu’). 18 Eno da A:dalu, Filibe, Badolemiu, Ma:diu, Domase, Ya:mese (A:lafiase ea mano), Da:diase, Saimone (Selode fi dunu), 19 amola Yesu E hohonosu dunu Yudase Isaga:liode.
Yesu amola Bilisibale
(Ma:diu 12:22-32; Luge 11:14-23; 12:10)
20 Amalalu, Yesu da diasu ganodini golili sa:i. Be dunu bagohame da gilisibiba:le, E amola Ea ado ba:su dunu da ha:i manu dibi hame ba:i. 21 Amo hou nababeba:le, Yesu Ea sosogo fidafa da Yesu ouligimusa: misi. Bai dunu eno ilia amane sia:i, “E da doula ahoa,” amo sia: nababeba:le, ilia misi.
22  Ma:diu 9:34, 10:25Sema olelesu dunu da Yelusaleme moilai bai bagadega misini esalu. Ilia da amane sia:i, “Wadela:i a:silibu ilia hina amo Bilisibale da Yesu Ea dogo ganodini aligila sa:i. Amo wadela:i a:silibu ilia hina ea gasaga E da wadela:i a:silibu fadegale fasisa.”
23 Amaiba:le, Yesu da ili misa:ne wei. E da fedege sia: ilima agoane olelei, “Sa:ida:ne hi da habodane Sa:ida:ne fadegale se fasima:bela:? 24 Fi afae da afafasea, gasa hameba:le dafamu. 25 Moilai fi amola afafasea, gegesea, amo fi da hedolo dafamu.
26 Amaiba:le, Sa:ida:ne da wa:legadosea, ea gasa afafabeba:le, hi gobele hima gegebeba:le, e da gasa hame ba:mu. Ea gasa da hamedemu.
27 Dunu e da gasa bagade dunu ea liligi wamolamusa:, diasuga heda:musa: dawa:sea, e da hidadea gasa dunu ea lobo la:gili amalu ea liligi wamolasa.
28 Na da dilima dafawane sia:sa! Gode da osobo bagade dunu ilia wadela:i hou amola lasogole sia: huluane gogolema:ne olofomu. 29  Luge 12:10Be nowa dunu da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amoma lasogole sia:sea, e da gogolema:ne olofosu hamedafa ba:mu. Ea wadela:i hou da mae fisili eso huluane dialalalumu.” 30 Ilia da Yesu Ea dogo ganodini wadela:i a:silibu da aligila sa:i dagoi, amo ilia da sia: dabeba:le, Yesu da agoane adole i.
Yesu Ea Ame amola Eya
(Ma:diu 12:46-50; Luge 8:19-21)
31 Amalalu, Yesu Ea ame amola Ea eyalali doaga:i. Ilia da diasu gadili lelu. Ilia da Yesu ilima misa:ne sia:musa:, dunu afae Yesuma asunasi.
32 Dunu bagohame da Yesu gadenenewane fi. Ilia da Ema amane sia:i, “Dia ame amola Dia eyalali da gadili lela. Ilia da Di hogosa.”
33 Amalalu, Yesu E amane adole ba:i “Na ame amola Na eyalali da nowala:?”
34 Amalu, E da sisiga:le sodolalu, dunu huluane bulagi ba:beba:le, amane sia:i, “Na ame amola Na eyalali da goea! 35 Nowa da Gode Ea hou nabawane hamosa, e da Naeya, Na aba amola Na:me esala.”

*3:9: Maga 4:1; Luge 5:1-3

3:22: Ma:diu 9:34, 10:25

3:29: Luge 12:10