16
Yesu da Uhini, Wa:legadoi
(Ma:diu 28:1-8; Luge 24:1-12; Yone 20:1-10)
Sa:bade eso aligili, amogalu, Meli Ma:gadala, Ya:mese ea ame Meli amola Saloumi, ilia da manoma Yesu Ea da:i hodo legemusa: bidi lai. Ilia da Sada:i hahabedafa Yesu Ea gele gelaboga doaga:musa: asi. Asili, ilia da amane sia: dasu, “Nowa da nini fidili, logo ga:su bebesole doasima:bela:?” (Bai gele da bagadedafa ba:i.) Be ilia ba:le gadole, logo ga:su bagade da bebesole fasili, logo da doasi dagoi ba:i. Amalalu, ilia da gele gelabo ganodini golili sa:i. Ilia da beda:ga fofogadigi galu, ayeligi dunu ahea:ya:i abula amoga idiniginisi, gele gelabo lobodafa la:ididili esalebe ba:i.
E da ilima amane sia:i, “Mae beda:ma! Na dawa: dilia da Na:salede dunu Yesu bulufalegeiga medoi, amo hogosa. E da guiguda: hame. E da uhini wa:legadoi. Ba:ma! Sogebi amoga ilia da E ligisi da goea! * Ma:diu 26:32; Maga 14:28Be wali dilia Ea ado ba:su dunu amola Bida ilima amo hou olelela masa! ‘Yesu da Ga:lili sogega dilima bisili masunu. Amo sogega dilia da Ea musa: sia:i defele, Yesu ba:mu.’ Amo sia: olelela masa!”
Amalalu, uda ilia beda:ga fofogadigili yaguguiba:le, gele gelabo yolesili, hobea:i dagoi. Ilia da beda:iba:le, eno dunuma hame sia:i.
(Maga 16:9-20 da musa:dafa meloa dedei amo ganodini hame dedene legei.
Amabela:? Eno dunu da fa:no amo meloa dedebela:?)
Meli Ma:gadala da Yesu Ba:i
(Ma:diu 28:9-10; Yone 20:11-18)
Yesu da Sada:i hahabedafa uhini wa:legadoloba, Meli Ma:gadala da Ea da:i hidadea ba:i. Musa:, Yesu da Fio a:silibu fesuale gala, Meli ea dogo ganodini aligila sa:i, amo fadegale fasi dagoi. 10 Meli da asili, Yesu Ea sigi ahoasu dunu disa esalu, ilima Yesu da wa:legadoi dagoi, amo olelei. 11 Be Meli da Yesu da esalebe amola e da Ea da:i ba:i dagoi, amo oleleiba:le, ilia da ea sia: dafawaneyale hame dawa:i.
Ado ba:su Dunu Aduna da Yesu Ba:i Dagoi
(Luge 24:13-35)
12 Fa:no, Yesu da da:i hisuwane hamone, misini, Ea ado ba:su dunu aduna soge enoga lalebe, elama misi dagoi. 13 Ela da bu sinidigili, eno ado ba:su dunuma adole i. Be ilia da amo sia: dafawaneyale hame dawa:i.
Ado ba:su Dunu Gidayale Gala da Yesu Ea Da:i Ba:i
(Ma:diu 28:16-20; Luge 24:36-49; Yone 20:19-23; Asunasi Dunu Ilia Hou 1:6-8)
14 Fa:nodafa, Yesu da Ea ado ba:su dunu gidayale gala ilima misi. Ilia da ha:i nanebe ba:i. Eno dunu da Ea da:i hodo bu esalebe ba:i dagoi. Be amo gilisi ado ba:su dunu ilia da dafawaneyale hame dawa:beba:le, Yesu da ilima gagabole sia:i. 15  Asunasi Dunu Ilia Hou 1:8E da ilima amane sia:i, “Dilia! Osobo bagade soge huluane amoma asili, fifi asi gala dunu huluane nabima:ne, Na sia: ida:iwane olelema! 16 Nowa dunu da dafawaneyale dawa:sea:, hanoga fane salasisia, e da eso huluane Fifi Ahoanusu ba:mu. Be nowa da dafawaneyale hame dawa:sea, e da gugunufinisima:ne fofada:su ba:mu. 17 Na hou lalegagui dunu da musa: hame ba:su gasa bagade hou hamomu. Ilia da Na Dioba:le sia:sea, wadela:i a:silibu eno dunu ilia dogoga aligila sa:i, amo da fadegale fasimu.
Ilia gona:suga sia: hisu hisu sia:mu. 18 Ilia da medosu sania gaguia gadosea, o bogosu hano nasea, hame bogomu. Ilia da oloi dunu amoga ilia lobo ligisia, oloi da uhimu.”
Gode da Yesu Hebene Sogega Lale Gadoi
(Luge 24:50-53; Asunasi Dunu Ilia Hou 1:9-11)
19  Asunasi Dunu Ilia Hou 1:9-11Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma sia:nanu, Gode da E Hebene sogega lale gadoi. E da Gode Ea gasa bagade lobodafadili fi dagoi. 20 Amalalu, Ea fa:no bobogesu dunu da asili, soge huluane amo ganodini Ea sia: olelelalu. Hina Yesu Gelesu da ilia hawa: hamonanu fidisu. Amola ilia sia: da dafawane amo olelema:ne, E da ilia sia: fa:no amo gasa bagade musa: hame ba:su hou hamosu.
Sia: Ama Dagoi

*16:7: Ma:diu 26:32; Maga 14:28

16:15: Asunasi Dunu Ilia Hou 1:8

16:19: Asunasi Dunu Ilia Hou 1:9-11