50
Hina Gode da amane sia:sa,
“Dilia adi dawa:bela:?
Na da dunu ea uda fisiagasu defele, Na fi ga asunasibela:?
Agoai galea, fisiagasu meloa dedei da habila:?
O dunu ea mano udigili hawa: hamoma:ne amo ili bidi lasa defele, Na da dili mugululi se iasu diasu hawa: hamoma:ne bidi labala? Hame mabu!
Dilia da wadela:i hou hamobeba:le fawane, mugululi asi.
Dilia wadela:i hou hamobeba:le, Na da dili ga asunasi.
Na da Na fi dunu gaga:musa: ahoasea,
ilia da abuliba:le Nama hame sinidigibala:?
Na da ilima wele sia:beba:le, ilia da abuliba:le hame adole ibala:?
Dilia adi dawa:bela:?
Na da gasa hameba:le, ili gaga:mu da hamedebela:?
Na sia:beba:le fawane Na da hano wayabo bagade hafoga:musa: dawa:.
Amasea, menabo da hano hameba:le bogosa.
Na da mu afadenene, gasi agoane
bogoi dunu amoma asigi didiga:su hou defele hamomusa: dawa:.”
Hina Gode Ea Hawa: Hamosu Dunu amo Ea Nabasu Hou
Na da helebe dunu ilima gasa ima:ne,
Hina Gode Ouligisudafa da nama sia:ne iasu olelei dagoi.
Ea da hamobeba:le, na da hahabe huluane, Ea nama olelesu liligi nabimusa:, bagade hanai.
Hina Gode da nama bagade dawa:su hou i dagoi.
Na da Ema hame higa:i, amola Ema hame baligi fa:su.
* Ma:diu 26:67; Maga 14:65Dunu da na famusa: mabeba:le, ilia noga:le fama:ne, na da na abula gisa:i.
Ilia da nama gadebeba:le, amola na mayabo hinabo a:le fasibiba:le,
amola na odagia defo adugala:beba:le,
na da ilia logo hame hedofai amola dabe bu hame i.
Be ilia nama gadesea, na da se hame naba.
Bai Hina Gode Ouligisudafa da na fidilala.
Na da amo houba:le, mae dafama:ne, na dogo denisisa.
Na gogosiasu hame ba:mu, amo na dawa:.
Louma 8:33-34Bai Gode da na gadenene esalebeba:le,
E da fofada:nanu, na hou da moloi amo olelemu.
Nowa da nama fofada:ma:bela:?
Defea! Ania da gilisili fofada:musa: masunu da defea.
Amola amo dunu da nama diwaneya udidimu da defea.
Hina Gode Ouligisudafa Hisu da na gaga:sa.
Amaiba:le, nowa da nama fofada:nanu,
na da wadela:i hamoi dagoi sia:ma:bela:?
Nama diwaneya udidisu dunu da hobeamu.
Aowaba da abula na dagosea, abula da hame ba:mu.
Amo defele, nama diwaneya udidisu dunu da bu hame ba:mu.
10 Dilia huluane Hina Godema nodosu dunu!
Amo Ea hawa: hamosu dunu ea sia: nabasu dunu! Mae beda:ma!
Amabela:! Dilia da logoga ahoasea, gasi bagade ba:ma:bela:?
Be Hina Gode Ea hou dafawaneyale dawa:ma amola lalegaguma.
11 Be dilia da eno dunu amo gugunufinisimusa: ilegesu dunu!
Dilia da dilisu wadela:i ilegesu amoga wadela:lesi dagoi ba:mu.
Hina Gode Hisu da amo hou ba:ma:ne hamomu.
Dilia da se nabasu gugunufinisisu hou bagade ba:mu.

*50:6: Ma:diu 26:67; Maga 14:65

50:8: Louma 8:33-34