2
Gode Ea Hina Bagade Ilegei
* Asunasi Dunu Ilia Hou 4:25-26Abuliba:le soge bagade fi dunu ilia gegemusa: ilegesala:?
Abuliba:le, ilia da udigili gegemusa: sia: dabela:?
Ilia hina bagade dunu ilia gegemusa: dawa:,
amola ilia ouligisu dunu ilia Hina Godema higasa
amola Hina Bagade E ilegele lai Ema higasa.
Ilia amane sia:sa, “Be ninia da ilia hamoma:ne sia:i agoema afafamu da defea,
amola ilia ouligi yolesimu da defea.”
Hina Gode da Hi Hebene fafai fisu da:iya fila heda:le ousa,
amola ilia sia: dasu amo nabalu ousa.
Amolalu, E da ougi gasa bagadewane sisasu sia: olelesa.
E da Ea gasa ilima olelebeba:le, ilia beda:sa.
Gode da amane sia:sa, “Saione (amo da Na hadigi sema goumi)
amo da:iya, Na da Na Hina Bagade amogai asunasi.
Asunasi Dunu Ilia Hou 13:33; Hibulu 1:5; 5:5Na da Hina Gode Ea sia: dilima sia:mu.
E da nama amane sia:i, “Di da Nagofe.
Wali da Na Dia Ada hamoi.
Adole ba:ma, amola Na soge fi huluane Dima imunu
osobo bagade huluane da Dia: ganumu.
Wamolegei Sia: Olelesu 2:26-27; 12:5; 19:15Dia da ili ouli fesonoi amoga fane fili fasimu,
amola Dia da huluane osoboga hahamoi yaeya
amo gagoudane fofonobone fasisu amo defele ili gagoudane fasimu.”
10 Dilia osobo bagade hina bagade dunu!
Na sisasu sia: olelesu noga:le nabima!
11 Hina Gode Ema beda:iwane fa:no bobogema.
12 Ema beda:ga yaguguiwane muguni bugila sa:ima.
Amai hame hamosea, Ea ougi hou da hedolowane heda:mu galebe,
amola dilia da hedolowane bogomu.
Nowa da Ema gaga:ma:ne ahoasea da Ea hahawane dogolegesu hou ba:mu.

*2:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 4:25-26

2:7: Asunasi Dunu Ilia Hou 13:33; Hibulu 1:5; 5:5

2:9: Wamolegei Sia: Olelesu 2:26-27; 12:5; 19:15