Gesami Hea:su
(Da:i Sia: - Psalms; Modu - Salamo; Bisini – Buk Song)
Hidadea Sia:
Gesami Hea:su buga da Gode Ea Sia: Dedei Buga amo ganodini Gesami Hea:su buga amola Godema sia:ne gadosu buga gala.
Dunu hisu hisu da amo Gesami Hea:su afae afae ode bagohame amoga dedenanu.
Amalalu, Isala:ili dunu da amo gesami amola sia:ne gadosu gilisili, ilia sia:ne gadosu gilisisu ganodini hea:su amola sia:ne gadosu.
Amo Gesami Hea:su dedei da hisu hisu agoane ba:sa.
Mogili da Godema nodomusa: dedei.
Mogili da Gode Ea gaga:musa: Ema edegesa.
Mogili da Gode Ea gogolema:ne olofosu Ema edegesa.
Mogili da Gode ili hahawane fidibiba:le, nodosa.
Mogili, Gode da Isala:ili dunu ilima ha lai ilima se dabe ima:ne sia:sa.
Amo sia:ne gadosu (gesami hea:su) da dunu afae afae da sia:sa. Mogili da Isala:ili fi dunu huluane gilisili sia:sa, amola Gode Ea fi dunu amola uda, ilia hanai amola ilia asigi dawa:su, amo Godema amola eno dunuma olelesa. Yesu Gelesu da Ea sia: oleleloba, E da Gesami Hea:su sia: amoga amolawane olelei. Gaheabolo Gousa:su Buga dedesu dunu ilia da amo buga ganodini Gesami Hea:su liligi bagohame dedesu.
Yesu Gelesu da Hebene sogega bu heda:le, amola Ea fa:no bobogesu fi da musia, Gesami Hea:su buga da gaheabolo Gode Ea Fi dunu amo ilia hahawane Godema sia:ne gadosu buga agoane ba:i. “Sema” dedei ba:sea, ninia da Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i liligi gilisili dawa:sa.
Sia dedei
Gesami Hea:su buga ganodini da Gesami Hea:su 150 dedei ba:sa.
Ilia da gilisisu biyale gala agoane hamosa.
Gesami Hea:su Buga Gesami Hea:su
1 (Age) ...Gesami Hea:su 1 asili 41
2 (Ageyadu) ...Gesami Hea:su 42 asili 72
3 (Osoda) ...Gesami Hea:su 73 asili 89
4 (Biyadu) ...Gesami Hea:su 90 asili 106
5 (Bi) ...Gesami Hea:su 107 asili 150
Gesami Hea:su Buga Age
(Gesami Hea:su 1 asili 41)
1
Gesami Hea:su
Hahawane Houdafa
Nowa dunu ilia wadela:i hou hamosu dunu ilia fada:i sia: hame nabasea,
amola wadela:i hou dawa:su dunu ilia hou amoma fa:no hame bobogesea,
amola nowa ilia Gode ea hou higale dawa:be dunu ilima hame gilisisia,
amo dunu da hahawane bagade.
Be amomane ilia da hahawane Hina Gode Ea sema dedei
amoma nabasu hou amola fa:no bobogesa,
amola ilia yoga amola gasia idisu hou
amo eso huluane bu dafawane dadawa:sa idisa.
* Yelemaia 17:8Ilia da ifa hano guba:le aligi agoai,
amo fage eso doaga:sea legebe agoane legesa,
amola ea lubi hame biosa.
Ilia da hou huluane noga:le hamosa.
Be wadela:i dunu ilia goe hamedafa hanasa.
Ilia da gisi amo fo misini mini asi dagoi agoai ba:sa.
Wadela:i hou hamosu dunu ilia da Godema Hi fofada:sea,
Ea se iasu ba:mu, amola ilia da Gode Ea fi dunu ilima afafai dagoi ba:mu.
Moloidafa noga:i dunu da Hina Gode Ea gaga:su amola logo olelesu dawa:.
Be wadela:i hamosu dunu da se nabasu logo amoga ahoana,
gugunufinisisudafa amoga doaga:mu.

*1:3: Yelemaia 17:8