3
Da:ibidi da ea Mano Soloumaneba:le Hobea:loba, amo Gesami Hamoi
* 2 Sa:miuele 15:13 - 17:22Hina Gode! Nama ha lai dunu da bagohame gala.
Dunu bagohamedafa da nama ougiwane ba:sa.
Ilia na hou adoda amola amane sia:sa,
“Amo dunu da Gode Ea fidisu hame ba:mu.”
Be Di, Hina Gode!
Di da mae fisili, na da:igene ga:su defele na gaga:sa.
Di da nama hasalasisu hou iaha,
amola na dogo denesisa.
Na da Hina Godema wele sia:sa.
Amola E da Ea sema agolo amoga nama defele noga:le adole iaha.
Na diasa:ili gasia golai dialoba, amola gasi huluane ganodini,
Hina Gode da na gaga:sa.
Nama ha lai dunu osea:idafa da na dialebe guba:le sisiga:i ba:sa.
Be na da ilima hame beda:i.
Hina Gode misa! Na Gode! Na gaga:ma!
Di da nama ha lai dunu ilima se iaha.
Ilia da gasa hameba:le nama se imunu da hamedei ba:sa.
Hina Gode Hi fawane da hasalasu hou iaha.
E da Ea fi dunu amo hahawane dogolegele fidimu da defea.

*3:1: 2 Sa:miuele 15:13 - 17:22