4
Bida amola Yone, ela da Gasolo dunu ilima Fofada:i
Bida amola Yone, ela da dunu huluanema sia:nanoba, gobele salasu dunu, Debolo Diasu sosodo aligisu dunu amola eno Sa:diusi dunu doaga:i. Bida amola Yone, da Yesu da bogole bu uhini wa:legadoi, amo hou olelebeba:le, ilia ougi ba:i. Amo hou da bogoi dunu ilia da hobea bu wa:legadomu olelebeba:le, ilia ougi.
Amaiba:le, ilia da Bida amola Yone gagulaligili, se dabe iasu diasu ganodini sali. Eso da dabeba:le, aya esoga fofada:musa:, ilia se dabe iasu diasu ganodini sali. Be dunu bagohame, Bida amola Yone ela sia: nabi dagoiba:le, dafawaneyale dawa:i galu. Lalegagui dunu ilia idi da heda:le, 5000 agoane ba:i.
Golale hahabe, Yu ouligisu dunu, asigilai dunu amola Sema olelesu dunu, ilia Yelusaleme moilai bai bagade amoga gagadoi. Ilia da gobele salasu hina dunu (A:nase), Gaiabase, Yone, A:legesa:nede, amola gobele salasu hina dunu ea sosogo fi dunu eno, Bida amola Yone elama fofada:musa: gilisi. Ilia da asunasi dunu elama amane sia:i, “Ninima fofada:musa:, misini leloma.” Ilia da elama amane adole ba:i, “Alia da habodane amo hou hamobela:? Adi gasaga hamobela:? Nowa ea Dioba:le alia amo hou hamobela:?”
Amalalu, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala amo Ea gasa da Bida ea dogo nabaiba:le, e bu adole i, “Dilia! Isala:ili dunu ilia ouligisu amola asigilai dunu! Dilia da anima waha amo gasuga:igi dunu ea uhinisisu hou amola ema hahawane hou hamoi ea bai anima adole ba:sa.
10 Amaiba:le, dilia huluane amola Isala:ili fi dunu huluane, noga:le dawa:mu da defea. Yesu Gelesu, Na:salede dunu, amo Ea gasa bagade Dioba:le amo musa: gasuga:igi dunu da wali uhini dagoiwane, hahawane dilia huluane ba:ma:ne lela. Dilia da Yesu Gelesu bulufalegeiga medole legei, be Gode da E bu uhini wa:lesi dagoi.
11  * Gesami Hea:su 118:22Yesu Gelesu Ea hou olelema:ne, Gode Sia: da agoane dedei diala,
‘Diasu gagusu dunu da igi afae higa:i.
Be amo igi da mimogo hamone, igi eno huluane baligi dagoi.’
12 Yesu Gelesu Hi fawane da Gaga:su dunu. Osobo bagade ganodini eno hame, Hi fawane Gode da ninia Gaga:su dunu ilegei dagoi!”
13 Gasolo dunu da Bida amola Yone, ela gasa bagade mae beda:iwane hou ba:beba:le, fofogadigi. Ela da sugulu hame hamoi amo dawa:beba:le, ilia baligiliwane fofogadigi. Ilia da ela hou ba:beba:le, ela da Yesu amola gilisili lalu dawa:i. 14 Be elama gagabole sia:musa: logo hame ba:i. Bai musa: emo gasuga:igi dunu da bu uhini hahawane e amola Bida amola Yone, gilisili lelebe ba:beba:le, ilia bu sia:mu gogolei.
15 Amasea elama Gasolo diasu gadili masa:ne sia:nu, Gasolo dunu ilisu da gilisili amane sia:dasu,
16 “Amo dunu ilia hawa: hamobeba:le, ninia adi hamoma:bela:? Ela da musa: hame ba:i gasa bagade hawa: hamoi, amo Yelusaleme fi dunu huluane da dawa:. Ela da hame hamoi amo ninia sia:mu da hamedei. 17 Be dunu huluane ilia amo hou baligiliwane nabasa:besa:le, amo dunu ilia eno dunuma bu Yesu Ea Dioba:le bu mae sia:ma:ne, amo ninia gagabole sia:mu da defea.”
18 Amasea, ilia Yone amola Bida, elama bu misa:ne sia:noba, amane sia:i, “Defea! Alia Yesu Ea Dioba:le, maedafa bu sia:ma amola Ea hou maedafa olelema!” 19 Be Bida amola Yone da bu adole i, “Defea! Dilia fawane dawa:ma? Dilia sia: ani nabawane hamoma:bela:? O Gode Ea adosu ninia nabawane hamoma:bela:? 20 Ania da hou huluane ania siga ba:beba:le amola ania gega nababeba:le, ouiya:le esalumu da hamedei galebe!” 21 Amaiba:le, Gasolo dunu da elama bu baligiliwane gagabole sia:nanu, elama udigili masa:ne sia:i. Dunu huluane da Gode musa: hame ba:i hou hamoi, amoma Godema nodone dawa:lalebeba:le, ilia da elama se dabe iasu imunu beda:i. 22 Musa: gasuga:igi bu uhi dagoi dunu da lalelegeloba ode 40 baligili esalu.
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Dunu da Gode da ilima gasa Bagade Hou Ima:ne Sia:ne Gadoi
23 Bida amola Yone, ela se dabe iasu diasu logo doasibiba:le, ela gilisisu ilima bu asili, doaga:le, gobele salasu ouligisu dunu amola asigilai dunu ilia hou elama, amo elea fi ilima olelei. 24  Gadili Asi 20:11; Nihemaia 9:6; Gesami Hea:su 146:6Yesu Ea fa:no bobogesu dunu huluane elea sia: nababeba:le, ilia gilisili Godema amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Hebene, moi bagade, hano bagade amola liligi huluane Hahamosu Dunu Di! 25  Gesami Hea:su 2:1-2Dia A:silibu Hadigidafa da olelebeba:le, Dia hawa: hamosu dunu Da:ibidi da amane sia:i,
‘Gode Ea fi hame dunu da abuliba:le ougibala:?
Hamedeiba:le, ilia abuliba:le hamedei ilegesu hamosala:?
26 Osobo bagade hina bagade dunu ilia Godema gegemusa: dawa:beba:le
gegesu liligi momagei.
Ilia gilisili, Godema amola Ea Mesaia Ema gegemusa: gilisi dagoi!’
27  § Ma:diu 27:1-2; Maga 15:1; Luge 23:1,7-11; Yone 18:28-29Dafawane! Helode, Bodiase Bailade, Gode Ea fi hame dunu amola Isala:ili dunu, ilia da Yelusaleme moilai bai bagade ganodini, Dia hawa: hamosu Dunu Ida:iwane Dima Mesaia ilegei, amo medomusa: dawa:i galu. 28 Ilia ilisu amo hou hamomusa: dawa:i galu. Be Di da amo hou ilia loboga hamomusa: musa: hemonega ilegei galu.
29 Be wali Hina Gode! Ilia badugui hou Di ba:ma. Ninia da Dia hawa: hamosu dunu. Amaiba:le, ninia Dia sia: ida:iwane gasawane olelema:ne, Di fidima. 30 Dia oloi dunu uhima:ne, Dia lobo moloma. Ninia gasa bagade musa: hame ba:su dawa:digima:ne olelesu Yesu Dia hawa: hamosu Dunu ida:iwane gala Ea Dioba:le hamoma:ne, nini logo Dia fodoma!” 31 Sia:ne gadoi dagoloba, diasu amo ganodini ilia gilisi, amo da bebeda:nima hamobe agoane ugugui. Amalalu, ilia huluane Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala ea gasaga nabaiba:le, Gode Ea sia: mae beda:iwane gasawane olelesu.
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu Ilia Liligi Huluane Gilisili Gagui
32  ** Asunasi Dunu Ilia Hou 2:44-45Yesu Ea fa:no bobogesu fi da gilisili na:iyado amola asigi dawa:su afadafa fawane hamoi. Dunu afae ea liligi, “Goe da na:,” hamedafa sia:i. Be ilia liligi huluane yolesili, amo liligi huluane ilia gilisili gagui galu. 33 Asunasi dunu da Hina Yesu Gelesu Ea bu wa:legadosu hou, amo gasawane olelesu. Amalalu, Gode da hahawane bagade hou ilima iasu. 34 Ilia gilisisu ganodini, hame gagui agoane dunu da hame ba:i. Osobo gagui dunu amola diasu gagui dunu, ilia amo liligi bidi lale, muni amo gaguli misini, 35 asunasi dunuma iasu. Amalalu, ilia da amo muni mogili, hame gagui dunuma ilia esalusu liligi lama:ne sagosu. 36 Lifai fi dunu Saibalase sogega lalelegei ea dio amo Yousefe, e da agoane hamoi. Amo dunuma, asunasi dunu da eno dio asuli amo Banaba:se (dawa:loma:ne da “asigi fidisu dunu.”) 37 Banaba:se da soge ea gagui amo bidi lale, muni gaguli misini, eno hame gagui dunu fidimusa: amo asunasi dunuma i.

*4:11: Gesami Hea:su 118:22

4:24: Gadili Asi 20:11; Nihemaia 9:6; Gesami Hea:su 146:6

4:25: Gesami Hea:su 2:1-2

§4:27: Ma:diu 27:1-2; Maga 15:1; Luge 23:1,7-11; Yone 18:28-29

**4:32: Asunasi Dunu Ilia Hou 2:44-45