5
A:nanaia:se amola Sa:faila
Be dunu eno ea dio amo A:nanaia:se amola ea uda Sa:faila, ela soge gagui bidi lai dagoi. Be A:nanaia:se da amo muni mogili, la:idi asunasi dunuma i, la:idi hi wamolegei. Ea uda da amo hou dawa:i galu. Bida da ema amane adole ba:i, “A:nanaia:se! Sa:ida:ne da dia asigi dawa:su amoma hinawane esaloma:ne, dia abuli logo fodobela:? Dia soge bidi lai muni disu mogili la:idi wamolegeiba:le, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala Ema ogogoi. Dia soge hame bidi lai amo esoga amo soge da dia soge fawane galu. Bidi lai dagoiba:le, muni da dia muni fawane galu. Soge da bidi lai dagoiba:le, muni di fawane gaguiba:le, ea lamu logo di fawane olelemu galu. Amaiba:le, di da ogogosu hou hamomusa:, dia dogo ganodini abuliba:le dawa:bela:? Di da osobo bagade dunuma hame ogogoi. Di da Godema fawane ogogoi!” Amo sia: nababeba:le, A:nanaia:se osoba gala:lasa:ili bogoi. Amo hou ba:beba:le, dunu huluanedafa da bagadewane beda:i galu. Amalalu, goi dunu ganodini misini, ea da:i hodo bogoi abulaga sosone, gaguli asili uli dogone sali.
Fonobahadi asili, A:nanaia:se idua, egoa bogoi mae dawa:le Bida ea esalebe diasu ganodini misi. Bida da ema adole ba:i, “Amo muni gagui gala, di amola digua, ali soge bidi lai muni. Amo muni da alia lai huluanedafala:?” Uda da bu adole i, “Ma! Huluanedafa!”
Amalalu Bida da ema bu adole ba:i, “Di amola digua, abuliba:le Gode Ea A:silibuma ado ba:su hou hamobela:? Wali dunu ilia digua uli dogone sali, ilia da logoga bu doaga:i. Ilia da dia da:i hodo amola gadili gaguli masunu!”
10 Amogaluwane, amo uda da Bida ea emo gadenene diasa:ili, bogoi dagoi. Goi dunu da bu ganodini misini, e bogoi dagoi ba:loba, ea da:i hodo gadili gaguli asili, egoa amola dafulili uli dogone sali.
11 Yesu Ea fa:no bobogesu dunu huluane amola eno dunu bagohame da amo hou nababeba:le, bagadewane beda:i.
Musa: Hame Ba:i Gasa Bagade Dawa:digima:ne Olelesu
12 Asunasi dunu da dunu ilia gilisisu ganodini, musa: hame ba:i gasa bagade dawa:digima:ne olelesu bagohame hamosu. Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da Soloumane ea Ahoasu amo ganodini gilisisu. 13 Ilia hou ba:beba:le, dunu huluane da nodone sia:su. Be beda:iba:le, ilia da ilima hame gilisi.
14 Be mogili, dunu amola uda, ilia Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, lalegagusia, ilia Yesu Ea fa:no bobogesu fi ilima gilisibiba:le, ilia idi da heda:su.
15 Asunasi dunu ilia hou nababeba:le, eno dunu da oloi dunu logoga oule asili, dia heda:su amola debea, amo da:iya ligisi. Bida da logoga baligili ahoanebe, ea baba da oloi uhima:ne ilima ea babaga dedeboma:ne ilia agoane hamosu. 16 Yelusaleme gadenene fi dunu bagohame ilia diasu yolesili, Yelusaleme moilai bai bagade amoga doaga:i. Ilia da oloi dunu amola dunu ilia dogo ganodini Fio liligi aligila sa:i, amo asunasi dunuma oule misini, huluane da uhi dagoi ba:i.
Asunasi Dunu da Se Nabi
17 Amalalu, gobele salasu Hina dunu amola ea Sa:diusi na:iyado huluane, asunasi dunu ilia hou ba:beba:le, mudale, ilia logo hedofamusa: dawa:i galu. 18 Ilia da asunasi dunu gagulaligi, se dabe iasu diasu ganodini sali. 19 Be gasia, Gode Ea a:igele dunu misini, se dabe iasu diasu logo doasili, asunasi dunu gadili oule asili, ilima amane sia:i,
20 “Dilia Debolo Diasuga gaheabolo esalusu sia: eno dunuma olelela masa!” 21 Ilia da a:igele ea sia: nabawane hamosu. Ilia hahabedafa Gode Ea diasu ganodini golili sa:ili, sia: olelesu. Amalalu, gobele salasu Ouligisu dunu amola ea na:iyado dunu, webeba:le, Yu asigilai dunu huluane ilia da Gasolo sia: sa:imusa: gilisi. Ilia asunasi dunuma fofada:musa: dawa:beba:le, amo ilima oule misa:ne ilia se dabe iasu diasu ouligisu dunuma sia:musa:, adole iasu dunu asunasi. 22 Be ilia sia: adole iasu dunu da se dabe iasu diasuga doaga:loba, ilia asunasi dunu hamedafa ba:i. Amaiba:le, ilia amo sia: adomusa:, Gasolo gilisisu dunu ilima bu doaga:i. 23 Ilia amane sia:i, “Ninia se dabe iasu diasuga doaga:le, logo da noga:le ga:sibi ba:i. Sosodo aligisu dunu da logo gadili noga:le oulelu. Be ninia logo doasili, dunu ganodini esalu hamedafa ba:i.”
24 Gobele salasu hina dunu amola Debolo Diasu sosodo aligisu dunu ilia ouligisu, da amo sia: nababeba:le, fofogadigili, asunasi dunuma adi hou da doaga:bela:le dawa:lalu.
25 Amalalu, dunu afae misini, ilima amane sia:i, “Wahadafa amo dunu dilia se dabe iasu diasu ganodini sali dunu, da Debolo Diasu ganodini dunu enoma Gode Ea sia: olelelala!” 26 Amalalu, Debolo Diasu sosodo aligisu hina dunu amola ea fa:no bobogesu dunu da asili, asunasi dunu bu Gasolo gilisisu ilima oule misi. Be eno dunu huluane da ili igiga medosa:besa:le, ilia asaboiwane oule misi.
27 Diasu ganodini oule misini, ilia Gasolo dunuma fofada:musa: leloma:ne sia:i. Amalalu gobele salasu Ouligisu dunu da ilima fofada:i. 28  * Ma:diu 27:25E amane sia:i, “Ninia da dili Yesu Ea Dioba:le mae olelema:ne, amo moloiwane sia:i dagoi. Be dilia da hame nabi. Dilia da Yelusaleme fi dunu huluane nabima:ne, bu olelei. Amola dilia dunu huluane ninima ougima:ne, ninisu Yesu Gelesu medole legei sia:sa.”
29 Amalalu, Bida amola eno asunasi dunu da bu adole i, “Ninia osobo bagade dunu hame be Gode Ea sia: hidadea nabawane hamomu da defea. 30 Dilia da Yesu Gelesu bulufalegeiga gafesiga dabagala:lewane medole legei dagoi. Be ninia aowalalia Gode da Yesu Gelesu uhini wa:lesi dagoi. 31 Gode da E wa:lesili, gaguia gadole, ea lobodafa amo dafulili fima:ne sia:beba:le, Yesu E Hina Gode amola Gaga:sudafa hamoi dagoi. Bai dilia Isala:ili fi dunu huluane, dilia hou dawa:ma:ne, gogosiane sinidigima:ne, amola dilia wadela:i hou gogolema:ne olofomusa:, Gode da amo hou hamoi dagoi.
32 Ninia amo hou huluane ba:i dagoi. Ninia amola da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, amo Ea ba:su dunu esala. Gode da Ema nabasu dunu, ilima Ea A:silibu hahawane dogolegele iaha!”
33 Amo sia: nababeba:le, Gasolo dunu ougi bagade ba:i. Ilia asunasi dunu Gamanema medole legemusa: imunu dawa:i galu. 34 Be Gasolo dunu afadafa, Fa:lisi dunu ea dio amo Gama:iliele, e da Sema olelesu dunu. Dunu huluane da ema asigisu. Amo dunu da wa:legadole, asunasi dunu gadili oule masa:ne sia:i. 35 Ilia asili, ea da Gasolo dunuma amane sia:i, “Na fi dunu! Isala:ili dunu! Dawa:ma! Amo dunuma hou dawa:iwane hamoma! 36 Dilia dawa:! Musa: dunu ea dio amo Diudase da wa:legadole, ouligisudafa hou hamomusa: dawa:i galu. Dunu 400 da ema gilisi. Be amo dunu enoga medole legele, ea fa:no bobogesu dunu da afafane, ea hou da wali hamedafa ba:sa. 37 Fa:no, Gamane ilia dunu huluane dio dedei. Amo esoga Ga:lili dunu ea dio amo Yudase da wa:legadoi. Dunu bagohame ema fa:no bobogei, be e amola enoga medole legele, ea fa:no bobogesu dunu afafane hamedafa ba:i.
38 Amaiba:le, na dilima sia: adole iaha. Waha esalebe dunu ilima mae dawa:ma, yolema! Ilia hamoi liligi da osobo bagade dunu ilima hamoi liligi galea, defea, amo da hedolowane hamedafa liligi agoane ba:mu. 39 Be amo da Gode Ea hamoi liligi galea, ilima hasalimu da hamedei gala. Dilia Godema gegesa:besa:le, yolema!” Amalalu, Gasolo dunu da Gama:iliele ea sia: nabi. 40 Ilia sia:beba:le, asunasi dunu bu ganodini misini, Gasolo dunu ilia fidisu dunu da asunasi dunu fegasuga fai. Ilia ouiya:le, Yesu Ea Dioba:le bu maedafa sia:ma, asunasi dunuma sia:i. Amalalu, ilia udigili halegale masa:ne logo doasi. 41 Asunasi dunu da Yesu Ea Dio gaguia gadoiba:le se amola gogosiasu bagade nabi. Be Gode da amo hou ilima iasu, amo dawa:beba:le, ilia hahawane Gasolo diasu yolesili asi. 42 Amalalu, eso huluane Debolo Diasu amola eno dunu ilia diasu amo ganodini mae yolesili, ilia da Yesu Gelesu, Gode Ea ilegei Dunu amo Ea Sia: Ida:iwane Gala ilia gasa bagade sia:nanu, amola olelelalu.

*5:28: Ma:diu 27:25