39
Ba:bilone Sia:ne Iasu Dunu
(2 Hina 20:12-19)
Amo esoga agoane, Ba:bilone hina bagade amo Milouda:ge Ba:lada:ne (Ba:lada:ne egefe) da hina bagade Hesigaia da oloi galu amo nababeba:le, ema meloa dedene amola hahawane dogolegele iasu liligi iasi. Hesigaia da amo sia:na masu dunu hahawane aowai, ea gagui liligi huluane ilima olelei. E da ea silifa, gouli, gabusiga: manoma, ha:i manu hidasu liligi amola ea gegesu liligi huluane ilima olelei. E da mae wamolegele, ea liligi huluanedafa ea legesu diasu amola ea soge ganodini dialu, amo ilima olelei. Amalalu, balofede dunu Aisaia da hina bagade Hesigaiama asili, ema amane adole ba:i, “Amo dunu da habidili misibela:? Amola ilia da dima adi adole ba:bela:?”
Hesigaia da bu adole i, “Ilia da soge sedagadafa amo Ba:bilone soge amoga misi.”
Aisaia da bu adole ba:i, “Ilia da hina bagade ea diasuga adi ba:bela:?” Hesigaia da bu adole I,
“Ilia da liligi huluane ba:i dagoi. Na liligi lelegesu diasu ganodini liligi huluanedafa na da ilima olei dagoi.”
Amalalu, Aisaia da hina bagade amoma amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Eso da misunu amoga liligi huluane dia diasu ganodini, liligi huluane dia musa: fi da gagadoi amola waha lai liligi, amo huluane da Ba:bilone sogega gaguli asi dagoi ba:mu. Liligi afae dialebe da hame ba:mu. * Da:niele 1:1-7; 2 Hina bagade 24:10-16; 2 Hou Olelesu 36:10Digaga fi mogili ilia da afugili asili, ilia gulusu danamu amola ilia da Ba:bilone hina bagade ea diasu ganodini, udigili hawa: hamosu dunu ba:mu.”
Hina bagade Hesigaia da amo sia: da ea esalebe eso amoga, e da olofosu amola gaga:su hou ba:mu, amane dawa:i. Amaiba:le, e da amane sia:i, “Hina Gode Ea sia:ne iasu amo di da nama i, amo da noga:i.”

*39:7: Da:niele 1:1-7; 2 Hina bagade 24:10-16; 2 Hou Olelesu 36:10