38
Hina bagade Hesigaia da Olole bu Uhi
(2 Hina 20:1-11; 2 Hou Olelesu 32:24-26)
Amo esoga agoane, hina bagade Hesigaia da olole, gadenenewane bogoi. Balofede dunu Aisaia (A:imose egefe) da ema ba:la asili, ema amane sia:i, “Hina Gode da dima dia hou amola liligi hahamoma:ne sia:sa. Bai di da hame uhimu. Di bogoma:ne momagema.”
Hesigaia da ea odagi dobea amoga delegili, amane sia:ne gadoi, “Hina Gode! Dawa:ma! Na da mae fisili, Dia hawa: hamosu hamonanu. Na da Dia hanai hamoma:ne, eso huluane hawa: hamomusa: dawa:i.” Amalalu, e da se nabawane ha:giwane dinanu.
Amalalu, Hina Gode da Aisaia amoma, e da Hesigaia amoma bu masa:ne, amola ema agoane sia:ma:ne sia:i, “Na, Hina Godedafa, dia musa: ada Da:ibidi ea Gode, Na da dia sia:ne gadosu nabi, amola dia disu si hano ba:i dagoi. Di da ode eno 15 agoane bu esaloma:ne, Na da logo doasimu. Asilia hina bagade da di amola Yelusalemega mae hasanasima:ne, Na da gaga:mu, amola gaga:lalumu.” Aisaia da Hesigaiama bu adole i, (Hesigaia da Aisaia 38:22 amo ganodini adole ba:i) “Hina Gode da Ea sia:i da dafawaneyale olelema:ne, dima dawa:digisu hahamomu, agoane, hina bagade A:iha:se ea fa:gu gagui, amoga eso baba ea ba:su da delegili, fa:gu bubulufai nabuane amoga buhagimu.” Amola eso ea baba da bu delegili, fa:gu bubulufai nabuane bu sinidigi. Hesigaia ea oloi da uhini, amo nodosu gesami hea:su dedei,
10 “Na da na esalebe eso amoga, bogoi sogebi amoga masusa: dawa:i galu.
Na da na esalebe defei, defele esalumu hame dawa:i.
11 Na da osobo bagadega (dunu esalebe ilia soge),
Hina Gode amola esalebe dunu bu hame ba:musa: dawa:i galu.
12 Na esalusu da hedofai dagoi ba:i.
Abula diasu mugului amola abula amo da amunisu amoga hedofai,
na esalusu da amo defele hedofai dagoi ba:i.
Gode da na esalusu dagomusa:, na da dawa:i dagoi.
13 Na da se bagade, laione wa:me da na gasa huluane filalu defele,
amo nababeba:le, gasia dinanu.
Gode da na esalusu dagolesima:bela:le, na da dawa:i dagoi.
14 Na sia: da gasa hame agoai nabi.
Na da “dafe” sio defele gogonomasu.
Na da Hebene amoga ba:le gadolalebeba:le,
na si da helei bagade nabi.
Hina Gode! Amo bidi hamosu amoga na gaga:ma!
15 Na da adi sia:ma:bela:?
Hina Gode da amo hou hamoi.
Na dogo ganodini se naba.
Na da golamu hamedei agoane ba:su.
16 Hina Gode! Na da Dima hawa: hamoma:ne fawane esalumu.
Na oloi uhinisima!
Na esaloma:ne, Dia logo fodoma!
Uhinisima!
17 Na da:i diosu da sinidigili, olofosu ba:mu.
Di da na bidi hamosu huluane mae ba:ma:ne, gaga:sa.
Di da na wadela:i hou huluane gogolema:ne olofosa.
18 Dunu ilia da bogoi sogebi amoga Dima nodomusa: hame dawa:.
Bogoi dunu da Dia mae fisili moloidafa hou
amo dafawaneyale dawa:ma:ne hame dawa:.
19 Esalebe dunu, ilia fawane da na waha Dima nodosu defele,
Dima nodone sia:ne gadosu dawa:.
Osobo bagade eda ilia da ilia mano ilima Dia mae fisili fidisu hou olelesa.
20 Hina Gode! Di da na uhinisi dagoi.
Ninia da sani baidama dumu amola Dima nodoma:ne gesami hea:mu.
Ninia da Dia Debolo Diasu ganodini, eso huluane ninia esalea,
Dima nodone gesami hea:mu.”
21 Aisaia da hina bagade Hesigaiama e da figi goudane, manoma hamoi amo ea dului amoga legelalu, e da uhini dagoi ba:ma:ne sia:i.
22 Amola hina bagade da musa: ema amane adole ba:i, “Na da Debolo Diasuga heda:mu defele ba:musa:, Hina Gode da adi dawa:digisu hahamosu olelema:bela:?” (Aisaia 38:7 ba:ma)