37
Hesigaia da Aisaia Ea Sia:ne Iasu Hogoi
(2 Hina 19:1-7)
Hina bagade Hesigaia da ilia sia:ne iasu nababeba:le, da:i dioiba:le ea abula gadelale, wadela:i eboboi abula idiniginisili, Hina Gode Ea Debolo Diasuga asi. E da Ilaiagime (hina bagade ea diasu ouligisu dunu) amola Siebena (hina bagade ea sia: dedesu dunu) amola gobele salasu ouligisu dunu amo balofede dunu Aisaia (A:imose egefe) ema asunasi. Ilia amola da wadela:i eboboi abula amoga idiniginisili ahoanu.
Hesigaia da sia:beba:le, ilia da Aisaiama amane sia:i, “Wali eso da se nabasu eso. Ninia da se iasu ba:i dagoi amola gogosia:i bagade. Ninia da uda amo mano lalelegemu gala, be gasa hameba:le, lalelegemu hamedei, nini da agoaiwane gala. Asilia hina bagade da ea bisilua ouligisu dunu amo Esalebe Gode Ema gademusa: asunasi dagoi. Dia Hina Gode da amo gadesu nabalu amola dunu da gadesu sia:i, ilima se imunu da defea. Amaiba:le, ninia fi dunu amo da mae bogole esalebe ba:sea, amo fidima:ne, di Godema sia:ne gadoma.”
Aisaia da hina bagade Hesigaia ea sia:ne iasu nababeba:le, e da amo sia: bu adole iasi, “Asilia dunu da dili beda:ma:ne, Hina Gode da dilia gaga:mu hamedei sia:sa. Be Hina Gode da dili mae beda:ma:ne sia:sa. Hina Gode da hamobeba:le, Asilia hina bagade da udigili sia:ne iasu nababeba:le, hi sogega buhagimu. Amasea, Hina Gode da hamobeba:le, amogawi eno dunu da Asilia hina bagade fane legemu.”
Asilia hina bagade da Magagisu Sia: eno Sia:sa
(2 Hina 19:8-19)
Asilia bisilua ouligisu da hina bagade da La:igisi fisili, Libina moilaiga gegemusa: asi, amo nabi. Amaiba:le, e da amoga ea sia: nabimusa: asi. Asilia dunu da sia: nabi, amo Sudane hina bagade ea dio amo Dehaga da Idibidi dadi gagui gilisisu amo bisili, Asilia dunu doagala:musa: manebe nabi. Asilia hina bagade da amo sia: nababeba:le, Yuda hina bagade Hesigaiama meloa dedene iasili, amane sia:i, 10 “Gode amoma di da dafawaneyale dawa:be, amo da na loboga di hame gagulaligimu sia:i. Be amo ogogosu sia: mae nabima. 11 Di da sia:ne iasu nabi dagoi. Asilia hina bagade da adi fifi asi gala wadela:musa: ilegesea, e da ea hanaiga agoane hamosa. Di da hobeale masunu logo ba:ma:ne dawa:bela:? Hame mabu! 12 Na musa: fi dunu da Gousa:ne, Ha:ila:ne amola Lisefe, amo moilai bai bagade wadela:lesi dagoi. Amola ilia da Bedidene dunu Dila:sa moilai bai bagade amo ganodini esalu, fane legei dagoi. Amola ilia ‘gode’ liligi ili gaga:mu hamedei ba:i. 13 Ha:ima:de, A:ba:de, Sefafa:ime, Hina amola Aifa, ilia hina bagade dunu da habila:?”
14 Hina bagade Hesigaia da meloa dedei amo sia: adole iasu dunuma lale, idi. Amalalu, e da Debolo diasuga asili, Hina Gode da meloa dedei ba:ma:ne, ligisi.
15 Amola e da amane sia:ne gadoi, 16  * Gadili Asi 25:22“Isala:ili Hina Gode Bagadedafa! Di da Dia fisu amo ougia gala esalebe liligi gadodili diala amoga fili, Disu da Godedafa amola Disu da osobo bagade fifi asi gala huluane ilima Hina esala. Disu da osobo bagade amola mu hahamoi. 17 Wali, Hina Gode! Ninia sia: nabima! Amola ninima doaga:i hou ba:ma! Gode Esalebe! Sena:gelibi ea Dima gadesu sia: nabima! 18 Hina Gode! Asilia hina bagade ilia da fifi asi gala bagohame wadela:lesi dagoi, amola ilia soge wadela:lesilalu asi. Amo ninia dawa:. 19 Amola ilia da amo dunu ilia ‘gode’ liligi laluga ulagisi. (Be amo ‘gode’ liligi da ‘gode’ hame. Ilia da udigili ‘gode’ liligi loboga hamoi. Ilia da amo liligi ifa amola igiga hamoi.) 20 Defea! Ninia Hina Gode! Osobo bagade fifi asi gala huluane amo Disu fawane da Godedafa dawa:ma:ne, Dia nini, Asilia dunu nini mae wadela:lesima:ne, gaga:ma.
Aisaia da Hesigaiama Sia: Adole Iasi
(2 Hina 19:20-37)
21 Amalalu, Aisaia da hina bagade Hesigaiama sia: adole iasi. Hina Gode da Hesigaia ea sia:ne gadosu nababeba:le, E da bu Sena:gelibi ema sia: adole iasima:ne, sia:i, 22 “Sena:gelibi! Yelusaleme fi da di higasa amola dia houba:le oufesega:sa.
23 Di da nowama gadesu amola fofonobosu, di adi dawa:bela:? Di da Na, Isala:ili Hadigi Gode amoma mae nodone, gadesa. 24 Di da Nama hidale sia:ma:ne, di sia: adole iasu dunu asunasi. Di da dia sa:liode amoga Lebanone baligili heda:i goumi hasanasi, hidale sia:i. Di da gadodafa heda:i dolo ifa amola noga:idafa “saibalase” ifa hedofale, amola iwila bagade ganodini golili sa:ili dogoadafa doaga:i, di da hidale agoane sia:i. 25 Di da si dogone amola ga fi dunu ilia soge ganodini hano mai, amola dia dadi gagui dunu ilia da Naile Hano amoga ososa:giba:le, amo hano da hafoga:i dagoi, amo di da hidale sia:i.
26 Be di da hame nabibala:? Na da musa: hemonega, amo hou huluane ilegei dagoi. Amola wali Na da amo hou hamoi dagoi. Na da dima gagili sali moilai bai bagade amo isu legesu hamomusa: wadela:lesima:ne, amo Nisu da dima gasa i. 27 Dunu amo ganodini esalu, ilia gasa da hamedei galu. Ilia da bagadewane beda:iba:le, asigi dawa:su hobea:i dagoi. Ilia da ifabi gisi ganodini o gagalobo diasu da:iya gadodili bugi, amo da gia:i bagade gusudi mabe fo masea, biobe, amo defele ba:i.
28 Be dia hou huluane amola dia ahoabe Na dawa:. Di da Nama gasa fili ougili sia:be Na dawa:. 29 Na da amo Nama gasa fili ougi sia: sia:ne iasu lai dagoi. Amola wali Na da dia mi amoga ma:go heda:mu, amola dia lafi ganodini ouli daba: misimu. Amola Na da logo di misi, amoga di bu hiouginana masunu.”
30 Amalalu, Aisaia da hina bagade Hesigaiama amane sia:i, “Fa:no misunu hou dawa:digisu hahamosu ba:ma! Wali ode amola aya ode dilia da ha:i manu udigili sogega heda:i fawane manu. Be gasida ode, di da gagoma sagai faimu, amola dilia da waini efe sagai fage manu. 31 Nowa dunu ilia da Yuda soge ganodini mae bogole esala, da sagai liligi amo ilia difi da osoba gududafa daha, amola fage noga:i legesa amo defele ba:mu. 32 Hina Gode Bagadedafa da amo hamoma:ne sia:i dagoiba:le, dunu mogili da Yelusalemega amola Saione Goumiga mae bogole esalebe ba:mu.
33 Hina Gode da Asilia hina bagade ea hou olelema:ne, amane sia:i, “E da amo moilai bai bagade golili hame sa:imu. E da dadi afae amoga hame gala:mu. Dadi gagui dunu gaga:su liligi gaguiwane da moilai bai bagade gadenene hamedafa misunu. Amola, moilai bai bagade gagoi wadela:lesima:ne, ilia da osobo bi hame gagagula heda:mu.
34 E da moilai bai bagade mae golili sa:ili, ea misi logo amoga buhagimu. Bai Na, Hina Gode, da sia:i dagoi. 35 Dunu huluane da Na hou da moloidafa dawa:ma:ne, amola Na da Na hawa: hamosu dunu Da:ibidi ema sia:i dagoiba:le, Na da Yelusaleme gaga:mu,” Hina Gode da amane sia:i.
36 Hina Gode Ea a:igele dunu da gasia Asilia fisisu amoga asili, dadi gagui dunu 185,000 agoane fane legei dagoi. Hahabe, ilia huluane bogoi dialebe ba:i. 37 Amalalu, Asilia hina bagade Sena:gelibi da fisili, Ninefe moilai bai bagadega sinidigi. 38 Eso afaega, e da ea ‘gode’ liligi amo Niseloge ea sia:ne gadosu diasu ganodini sia:ne gadolalebe, egefe aduna amo A:dala:melege amola Sialisa da elea gobiheiga e medole legele, hobeale, Elala:de sogega hobea:i. Egefe eno amo Isaha:done, da Sena:gelibi ea hina bagade sogebi lai dagoi.

*37:16: Gadili Asi 25:22