36
Asilia dunu da Yelusaleme fi ilima Badugusu
(2 Hina 18:13-27; 2 Hou Olelesu 32:1-19)
Ode 14 amo hina bagade Hesigaia ea Yuda fi ouligibiga, Sena:gelibi (Asilia hina bagade) da Yuda gagoi gagili sali moilai amoma doagala:le, suguli lai dagoi.
Amalalu, e da ea bisilua ouligisu dunu, amo da dadi gagui dunu gilisisu amoma bisili, La:igisi moilai bai bagade fisili, Yelusalemega asili, hina bagade Hesigaia amoma e da bu gegesu fisili, Yelusaleme ema imunu, amo sia:ma:ne asunasi. Amo ouligisu dunu da asili, logo amoga abula hahamosu dunu da hawa: hamosu (amo da hano logo da gadodili hano wayabo amoga hano gaguli maha, amo gadenene), amo logoga esalu. Yuda dunu udiana da ema misi. Ilia dio da Ilaiagime (Hiligaia egefe) amola Siebena (sia: dedesu dunu) amola Youa (A:isa:fe egefe). Asilia bisilua ouligisu dunu da Hesigaia da Asilia hina bagadema abuliba:le hame beda:i, amo hou dawa:musa: hanai galu. E amane sia:i, “Dilia da adi dawa:bela:? Sia: fawane da gasa bagade dadi gagui gilisisu amola gegesu dawa:su hou amoga hasanasima:bela:? Dilia da Asilia ilima odoga:sea, nowa da fidima:bela:? * Isigiele 29:6,7Dilia da Idibidi da dili fidimu dawa:lala. Be amo hou da dilia gasa hame saga: lale, galiamo hamomusa: dawa:su defele. Amo da fili, dia lobo somu. Idibidi hina bagade ea hou da agoaiwane gala. Nowa da ea fidisu hou dafawaneyale dawa:sea da se nabimu.”
Asilia ouligisu dunu da eno amane sia:i, “Dilia da dilia Hina Gode da dili fidima:ne dawa:bela:? Hesigaia da Yuda dunu amola Yelusaleme dunu ilima ilia ‘oloda’ afae fawane amoga Godema sia:ne gadomusa: sia:beba:le, e da dilia Hina Gode Ea ‘oloda’ amola sia:ne gadosu liligi eno wadela:lesi dagoi. Na da na hina bagade ea dioba:le, dilima agoane hou hamomu. Dilia da dunu 2000 agoane, hosi fila heda:ma:ne defele esala amo hogole ba:sea, na da dilima hosi 2000 agoane ili fila heda:ma:ne imunu.
Dilia da Asilia ouligisu dunu afae fonobahadidafa hasaliimu defele hame ba:sa. Amaiba:le, dilia abuliba:le Idibidi dunu da dilima sa:liode amola hosi da:iya fila heda:i dadi gagui dunu dilima asunasima:ne dawa:sala:? 10 Hina Gode da na fidibiba:le, na da dilia soge amo doagala:le wadela:lesi dagoi. Hina Gode Hisu da na asunasi dagoiba:le, na da agoane hamosu.” 11 Amalalu, Ilaiagime amola Siebena amola Youa da amane sia:i, “Elama:igi sia: amoga ninima sia:ma! Ninia da amo sia: dawa:. Hibulu sia: amoga mae sia:ma. Bai dunu huluane gagoi da:iya esalebe da nabasa:besa:le, Elama:igi sia: sia:ma.”
12 Be Asilia ouligisu da bu adole i, “Dilia adi dawa:bela:? Asilia hina bagade da dili amola Yuda hina bagade amo fawane nabima:ne, na hame asunasi. Hame mabu! Na da dunu huluane gagoi amoga esalebe ilima sia:sa. Bai ilia da dili defele ilila: iga manu amola ilila: baea manu.”
13 Amalalu, amo Asilia ouligisu dunu da wa:legadole amola Hibulu sia: amoga amane sia:i, “Nabima! Asilia hina bagade da dilima agoane sia:sa. 14 E da dilima sisasu, amo Hesigaia ea ogogosu sia: mae nabima. Hesigaia da dili gaga:mu da hamedei. 15 Amola e da dilima Hina Gode da dili gaga:mu sia:sea, ea sia: mae nabima. Hina Gode da dili gaga:mu, amola ninia Asilia dadi gagui gilisisu ilia da dilia moilai bai bagade suguli lama:ne logo hedofamu, mae dawa:ma. 16 Hesigaia ea sia: mae nabima. Asilia hina bagade da dilia huluane dilia moilai bai bagade fisili, gadili misini, ea se dabe iasu hawa: hamoma:ne sia:sa. Dilia da dilia waini sagai amola figi sagai amoga waini fage amola figi fage manu amola dilia si amoga hano manu.
17 Amasea, Asilia hina bagade da dili soge eno dilia soge agoane (amo ganodini da waini sagai amola gagoma dilia baledehamoma:ne) amoga fima:ne oule masunu.
18 Hesigaia ea sia: amo da Hina Gode da dili gaga:mu, amo da ogogosa. Mae nabima! Fifi asi gala eno huluane ilia ‘gode’ liligi da Asilia hina bagade ili mae hasanasima:ne gaga:bela:? Hame mabu! 19 Ha:ima:de amola Aba:de ilia ‘gode’ liligi da wali habila:? Amola Sefafa:ime ilia ‘gode’ liligi ilia da habila:? Nowa da Samelia fi gaga:bela:?
20 Amo soge ilia ‘gode’ liligi da ninia hina bagade ilima mae hasanasima:ne gaga:bela:? Hame mabu! Amaiba:le, dilia da abuliba:le Hina Gode da Yelusaleme gaga:ma:ne defele esala, dawa:bela:?” 21 Be Yelusaleme fi dunu da hina bagade Hesigaia ea sia: defele ouiyale esalu. Ilia da sia: afadafa hame sia:i. 22 Amalalu, Ilaiagime amola Siebena amola Youa da da:i dioiba:le, ilia abula gadelale, hina bagade Hesigaiama asili, Asilia ouligisu dunu ea sia: ema adole i.

*36:6: Isigiele 29:6,7