7
Be Hina Gode amane sia:i, “Na da hamobeba:le, Felou da dia hou afadenene Gode Ea hou defele hamoi ba:mu. Amola dia ola Elane da dia balofede dunu agoane Felouma alofele sia:mu. Na dima adomu huluane Elanema bu adoma. Amasea, e da Felouma Na fi dunu gadili masa:ne ilia se iasu diasu logo doasima:ne sia:mu. * Asunasi Dunu Ilia Hou 7:36- Be Na da Felou ea dogo igi agoane hame nabasu hamomu. Na da beda:su hou bagade Idibidi soge ganodini hamomu. Be e da Isala:ili dunu ilia logo hame doasimu. Amasea, Na da Idibidi fi ilima se bagade iasimu, amola Nisu da bisili Na dunu fi huluane amo sogega gadili oule masunu.
Amasea, Na da Idibidi dunuma gegene, Isala:ili fi huluane gadili oule ahoasea, Idibidi dunu da Na da Hina Godedafa dawa:mu.” Mousese amola Elane da Hina Gode ea adoi huluane hamoi dagoi. Ela da Felouma sia: dasu amo esoga Mousese ea ode da 80 galu amola Elane ea ode da 83.
Elane Ea Dagulu
Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, “Felou da alima alia sia: ado ba:musa: musa: hame ba:su gasa bagade hou hamoma:ne sia:sea, Elanema agoane sia:ma. E da ea dagulu amo Felou ea midadi osoboga ligia guduli, dagulu da afadenene bu saya:be ba:mu.”
10 Mousese amola Elane da Felouma asili, Hina Gode Ea sia:i defele hamosu. Elane da ea dagulu amo Felou amola ea eagene ouligisu dunu ilia midadi ligia guduli, dagulu da afadenene, sa:ya:be hamoi.
11 Amalalu, Felou da ea bagade dawa:su dunu amola ea fefedoasu dunu ili misa:ne sia:i. Ilia da ilia gasaga Elane ea hou defele hamosu.
12 Ilia da ilia dagulu ligia guduli, dagulu ilia da afadenene bu sa:ya:be ba:i. Be Elane ea dagulu da ilia dagulu huluane da:gi dagoi. 13 Be Hina Gode Ea sia:i defele, Felou ea dogo da ga:nasi dagoi. E da Mousese amola Elane ela sia: hamedafa nabi.
Se Nabasu da Idibidi Dunuma Doaga:i
14 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Felou ea dogo da gawamaga:i dagoi. E da sia: hame naba amola e da Na fi dunu ilia logo hame doasisa.
15 Amaiba:le, hahabe e da Naile Hanoga ahoasea, di e ba:la masa. Dagulu amo da afadenene saya:be hamoi, amo gaguli asili, hano bega: e ba:musa: ouesaloma.
16 Amasea, Felouma amane sia:ma, “Hibulu dunu ilia Hina Gode da na dima asunasi. E da dima amane sia:sa, ‘Di da Na fi dunu gagui amo ilia Nama wadela:i hafoga:i soge ganodini nodone sia:ne gadomusa: masa:ne, ili fisidigima.’ Be di da Ea sia: hame nabasu. 17  Wamolegei Sia: Olelesu 16:4Be wali, Hina Gode da dima amane sia:sa, ‘Na hou hamobe ba:sea, di da Na da Hina Godedafa dawa:mu. Na da amo daguluga hano amo famu. Amasea, hano da afadenene bu maga:me ba:mu. 18 Menabo huluane da bogogia:mu amola hano huluane da gaha bagade nababeba:le, Idibidi dunu da amo hano manu hamedei ba:mu.’ ”
19 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Elanema e da ea dagulu lale, ea lobo amo Idibidi hano amola wayabo huluane dabuagadodi ilua:ma:ne sia:ma. Amasea, hano huluane da afadenene maga:me hamomu. Amola Idibidi soge huluane amoga, hano huluane amola hano ofodo amola ganaguga ganodini hano di, amo huluane da maga:me fawane ba:mu.”
20 Amalalu, Mousese amola Elane da Hina Gode Ea sia:i defele hamoi. Felou amola ea eagene ouligisu dunu ba:ma:ne, Elane da ea dagulu gaguia gadole, hano dabua fai dagoi. Amalalu, hano da bu maga:me hamoi. 21 Menabo fi hano ganodini da bogogia:le, gaha bagade heda:i. Idibidi dunu da amo hano manu hamedei ba:i. Idibidi soge huluane amo ganodini, maga:me bagade ba:i. 22 Amalalu, Felou ea fefedoasu dunu da amo hou defele hamoi. Amola Felou ea dogo bu ga:nasi hamoi. Hina Gode Ea sia:i defele, e da Mousese amola Elane ela sia: hame nabi. 23 Be amo baligili, e da sinidigili, amo hou mae dawa:le, hi diasuga bu asi. 24 Idibidi dunu da hanodafa manu hamedei ba:beba:le, ilia da hano bega: hano manusa: uli dogosu. 25 Hina Gode da Idibidi hano fai. Amalalu, eso fesu da baligi dagoi ba:i.

*7:3: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:36

7:17: Wamolegei Sia: Olelesu 16:4