8
Guama
Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Felouma masa! Ema amane sia:ma, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Na dunu fi di gagui amo Nama nodone sia:ne gadomusa: fisidigima. Di da higasea, Na da dia sogega se iasimu. Soge huluane da guama amoga dedeboi dagoi ba:mu. Naile Hano da guama amoga nabaidafa ba:mu. Amasea, guama da hano yolesili, dia diasu amola dia debea amoga heda:mu. Ilia da dia eagene ouligisu dunu amola ilia diasuga masunu. Amola ilia dilia ha:i manu ofodo amola gobele nasu amo ganodini ba:mu. Ilia da di, dia fi dunu amola dia ouligisu dunu ilima soagala:le, fila heda:mu.
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di Elanema ea dagulu lale, hano amola hano logo amola hano wayabo huluane amo da:iya ea dagulu ligia gadoma:ne sia:ma. Guama da heda:le, Idibidi soge huluane dedeboma:ne sia:ma.”
Amalalu, Elane da ea dagulu hano da:iya ligia gadoi. Amola guama da heda:le, Idibidi soge huluane dedeboi.
Be Felou ea fefedoasu dawa: dunu da ilia hou hamobeba:le, guama da heda:i.
Felou da Mousese amola Elane misa:ne sia:i. E da elama amane sia:i, “Alia Hina Godema E da amo guama sefasima:ne sia:ne gadoma. Amasea, na da dia fi ilia da Godema gobele salasu hou hamoma:ne, logo doasimu.”
Mousese da bu adole i, “Na da di, dia ouligisu dunu amola dia fi dunu amo fidima:ne hahawane Godema sia:ne gadomu. Na sia:ne gadoma:ne, di eso ilegema. Amasea, guama huluane da fadegale, Naile Hano amo ganodini fawane guama ba:mu.”
10 Felou da bu adole i, “Dia na fidima:ne, aya sia:ne gadoma!”
Mousese da amane sia:i, “Dia adole ba:i defele na da hamomu. Amasea, ‘gode’ eno ninia Hina Gode defele da hamedafa gala, amo di da dawa:mu. 11 Di, dia eagene ouligisu dunu amola dia fi huluane da guama afia:i dagoi ba:mu. Naile Hano ganodini fawane da guama ba:mu. 12 Amalalu, Mousese amola Elane da Felou yolesili, asili Hina Gode da guama sefasima:ne, Ema sia:ne gadoi. 13 Hina Gode da Mousese ea sia:ne gadoi defele hamoi. Guama huluane diasu amola gagoi amola ifabi amo ganodini esafulu da bogogia:i dagoi. 14 Idibidi dunu da guama bogoi amo gilisili ligisi biba heda:i dialu. Soge huluane da gaha bagade nabi.
15 Be Felou da guama bogoi dagoi ba:beba:le, ea dogo da bu igi agoane hamoi. Hina Gode Ea sia:i defele, e da Mousese amola Elane ela sia: hame nabi.
Mimini
16 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Di Elanema amane sia:ma. E da ea daguluga osoba fama. Amasea osobo su Idibidi soge huluane amo ganodini da afadenene mimini ba:mu.” 17 Amaiba:le, Elane da ea daguluga osobo fai. Osobo su Idibidi soge ganodini huluane da afadenene mimini hamoi. Ilia da dunu amola ohe fi amo da:iya fila heda:le dedeboi dagoi.
18 Idibidi fefedoasu dunu da gasa fili mimini hamomusa: hamonanu. Be hamedei. Mimini da bagohame soge huluane ganodini ba:i.
19  * Luge 11:20Idibidi fefedoasu dunu da Felouma amane sia:i, “Gode Hi da amo hou hamoi.” Be Felou ea dogo da ga:nasi hamoi. E da Hina Gode Ea sia:i defele, Mousese amola Elane ela sia: hame nabi.
Fane Bagohame Misi
20 Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Hahabedafa, Felou da Naile Hano amoga ahoanumu. Di ema ba:la masa. Ema amane sia:ma, ‘Hina Gode da agoane sia:sa, Na fi dunu da Nama nodone sia:ne gadomusa:, di ili ga masa:ne fisidigima.
21 Na da dima sisasa. Di da fisidigimu higasea, Na da dima se nabasu imunu. Na da fane dima amola dia eagene ouligisu dunuma amola dia fi dunu huluane ilima asunasimu. Idibidi dunu ilia diasu huluane da fane amoga nabai ba:mu. Amola Idibidi soge osobo huluane da fane amoga dedeboi dagoi ba:mu. 22-23 Be Gousiene amo Na fi ilia esalebe soge amoga Na da fane hame asunasimu. Di da Na, Hina Gode, da amo hou hamonanebe dawa:ma:ne, Na da Na fi amola dia fi hisu ba:sa. Amo musa: hame ba:su hou da aya ba:mu.” 24 Hina Gode da fane gilisisu bagohame amo Felou ea diasuga amola eagene ouligisu dunu ilia diasuga asunasi. Fane idimu hamedeidafa misiba:le, Idibidi soge huluane da gugunufinisi dagoi ba:i.
25 Amalalu, Felou da Mousese amola Elane ema misa:ne sia:i. E da elama amane sia:i, “Defea! Dilia Hina Godema gobele salasu hou hamoma:ne, Idibidi soge ganodini hamomusa: masa.”
26 Be Mousese da bu adole i, “Agoane hamosea da moloi hame ba:mu. Ninia ohe fi amo gobele salasu hamoma:ne medole legesea, Idibidi dunu da higa:i ba:mu. Amo hou ninia Idibidi dunu ilia siga ba:ma:ne hamosea, ilia da amo hou higa:iba:le, nini igiga gala:le legemu.” 27 Logo afae fawane gala. Ninia da eso udiana amo wadela:i hafoga:i soge ganodini ga ahoasea, ninia Hina Gode Ea sia: defele, Ema gobele salasu hamomu.”
28 Felou da amane sia:i, “Defea! Dilia Hina Godema gobele salasu hamoma:ne, wadela:i hafoga:i sogega masunu da defea. Be sedagaga mae masa. Amola na fidima:ne Godema sia:ne gadoma.”
29 Mousese da bu adole i, “Na da ga ahoasea, na da Hina Godema E da fane amo dima, dia eagene ouligisu dunuma amola dia fi huluane ilima fisili sefasima:ne sia:mu. Be di da ninia fi ilia Hina Godema gobele salasu hamoma:ne masunu logo damumusa:, ninima bu mae ogogoma.”
30 Mousese da Felou yolesili asili, Godema sia:ne gadoi. 31 Amola Hina Gode da Mousese ea adole ba:su defele hamoi dagoi. Fane huluane da Felou, ea eagene ouligisu dunu amola ea fi dunu huluane yolesi dagoi. Fane afae esalebe da hamedafa ba:i. 32 Be Felou da bu eno ea dogo ga:nasi hamoi. E da Isala:ili dunu ga fisili masa:ne hame fisidigi.

*8:19: Luge 11:20