9
Ohe Fi da Bogogia:i
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Felouma masa! Ema amane adoma, Hibulu dunu ilia Hina Gode da amane sia:sa, Na fi dunu da Nama nodone sia:ne gadomusa:, amo fisidigima. Be di da ili fisidigimu higasea, Na da dima se nabasu imunu agoane. Na da dia lai gebo huluane amo hosi, dougi, ga:mele, bulamagau, sibi amola goudi ilima olo bagade madelama:ne iasimu. Na da Isala:ili dunuma hisu hamomu. Ilia ohe fi huluane da hame olomu amola afaedafa da hame bogomu. Na da aya amo hou hamoma:ne ilegei dagoi.”
Aya Hina Gode da Ea sia:i defele hamoi dagoi. Idibidi dunu ilia ohe fi (lai gebo) huluane da bogogia:i. Be Isala:ili ohe da afae hamedafa bogoi. Felou da ea fi dunuma adi hou da doaga:bayale adole ba:i. Isala:ili ohe da afae hamedafa bogoi, ilia da ema adole i. Be Felou ea dogo da ga:nasi hamoiba:le, e da Isala:ili fi ilia fisili masunu logo doasimu hame dawa:i.
Dului
Amalalu, Hina Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i, “Lalu amoga nasubu dia lobo ganodini gaguma. Mousese da lalu didi amoga nasubu su gasa:le gaguli Felou ea lelebe ba:le gaidi gasa:le galagadoma. Amo nasubu su da asili, Idibidi soge huluane dedebomu. Amasea nasubu su da dulusu bagohame hamomu. Amo dului da guhi hodole dasea, aiya bagade dunu huluane ilia da:i amoga madelale ba:mu.” 10  * Wamolegei Sia: Olelesu 16:12Amaiba:le, Mousese amola Elane da nasubu su lale, Felou ea ba:le gaidi lelu. Mousese da amo nasubu su gasa:le galagadole, su da dunu amola ohe fi ilima dului hamosu. Dului da guhi hodole sa:ili, aiya bagade hamosu. 11 Felou ea fefedoasu dunu da Mousesema misunu hamedei. Ilia da Idibidi dunu huluane defele, dului amoga dedeboi dagoi ba:i. 12 Be Hina Gode da Felou ea dogo bu ga:nasi hamoi amola Hina Gode Ea sia:i defele, e da Mousese amola Elane ela sia: hame nabi.
Mugene (Anegagi gibu igi agoai hamoi)
13 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Hahabedafa, Felouma masa! Ema amane sia:ma, ‘Hibulu fi ilia Hina Godema nodone sia:ne gadomusa:, amo fisidigima. 14 Be wali di higasea, Na da dia eagene ouligisu dunu amola dia fi dunu ilima se nabasu baligili imunu. Osobo bagadega eno da Na defele hame esala, amo di dawa:ma:ne Na da dima se nabasu imunu.
15 Na da di amola dia fi dilima olo bagade ia ganiaba, dilia huluane da bogogia:la:loba.
16  Louma 9:17Be osobo bagade dunu huluanedafa Na gasa dawa:ma:ne Na da dili hame medole legei. 17 Be di da gasa fi hamosa lela. Di da Na fi dunu fisidigimu higasa.
18 Amaiba:le, Na da aya wewaba mugene gibu agoane imunu. Amo mugene imunu da Idibidi sogega musa: misi amo bagadewane baligimu. 19 Dia hawa: hamosu dunu ilima olelema. Ilia da dia ohe fi amola liligi gadili diala amo diasu ganodini gaguli misa:ne sia:ma. Be dunu amola ohe fi gadili esalebe ba:sea da mugene amoga fabeba:le bogogia:mu.”
20 Felou ea eagene ouligisu dunu mogili da Hina Gode Ea sia: nababeba:le, beda:ga, ohe fi amola udigili hawa: hamosu dunu ganodini oule misi. 21 Be oda da Hina Gode Ea sisasu hame nabi. Ilia da ohe fi amola udigili hawa: hamosu dunu gadili esaloma:ne yolesi.
22 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia lobo ligia gadosea, mugene da Idibidi soge huluane amoga sa:imu. Mugene da dunu, ohe fi amola gisi huluane amoga sa:imu. 23 Amaiba:le, Mousese da ea dagulu muga ligia gadoi. Amalalu, Hina Gode da gugelebe, mugene amola ha:ha:na osobo bagadega iasi. 24  Wamolegei Sia: Olelesu 8:7, 16:21E da mugene gibula bobodoi iasi. Ha:ha:na la:didili la:didili asili bagadedafa ba:i. Amola amo gibula bobodobe da musa: Idibidi sogega misi amo bagadewane baligi. 25 Idibidi soge huluane amo ganodini, mugene da liligi huluane ganodini hame sali, dunu amola ohe fi fai dagoi. Mugene da gisi amola ifa huluane fili gugunufinisi dagoi. 26 Be Gousiene soge amo Isala:ili fi esalebe soge amoga fawane mugene da hame sa:i.
27 Felou da Mousese amola Elane elama ema misa:ne sia:i. E da elama amane sia:i, “Wali na da wadela:le hamoi dagoi. Hina Gode Hi fawane da moloidafa. Na amola na fi dunu da giadofai. 28 Hina Godema sia:ne gadoma. Ninia da gugelebe amola mugene gibula bobodobe amoma bagade helebe. Na da dafawane dili fisidigima:ne ilegele sia:sa. Dilia da goeguda: bu hame esalumu.
29 Mousese da ema amane sia:i, “Na da moilai bai bagadega gadili ahoasea, na da lobo ligia gadole Hina Godema sia:ne gadomu. Amasea, di da osobo bagade da Hina Gode Ea soge fawane amo dawa:ma:ne, gugelebe da yolesimu amola mugene da yolesimu. 30 Be di amola dia eagene ouligisu dunu da Hina Godema hame beda:i, amo na dawa:.”
31 ‘Fala:gese’ (flax - amoga ilia da abula amunisu efe hamosu) da sogea hamonanu. Amaiba:le, huluane da mugene amoga gugunufinisi dagoi. Bali gala:ine amola da yoiba:le mugene amoga gugunufinisi ba:i. 32 Be widi da fage hame legeiba:le, hame gugunufinisi.
33 Mousese da Felou yolesili, moilai bai bagade amo gadili asili, ea lobo ligia gadole Hina Godema sia:ne gadoi. Amalalu, gugelebe, mugene amola gibu bagade huluane da yolesi dagoi. 34 Be Felou da amo hou ba:loba, bu wadela:le hamoi. E amola ea eagene ouligisu dunu da bu higale gawamaga:i. 35 Hina Gode da Mousese ea lafidili sia:i amo defele, Felou da Isala:ili dunu hame fisidigi.

*9:10: Wamolegei Sia: Olelesu 16:12

9:16: Louma 9:17

9:24: Wamolegei Sia: Olelesu 8:7, 16:21