10
Danuba:
Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Felou ba:la masa! Na da e amola ea eagene ouligisu dunu ilia dogo ga:nasi agoane hamoi. Bai Na da ilia gilisisu ganodini musa: hame ba:su gasa bagade hou hamomusa: dawa:lala. Bai eno da dilia fa:no dilia mano amola aowa ilima Na da musa: hame ba:su hou hamobeba:le, Idibidi dunu da gagaoui dunu agoane ba:i, amo dilia da diligaga fi ilima olelemu. Dilia huluane da Na da Hinadafa amo dawa:mu.”
Amaiba:le, Mousese amola Elane da Felouma asili, amane sia:i, “Hibulu dunu ilia Hina Gode da amane sia:sa, ‘Di da habogala Na sia: nabima:bela:? Di da Na fi dunu Nama nodone sia:ne gadoma:ne amo fisidigima. Be di da higasea Na da aya danuba: dilima se nabasu ima:ne asunasimu. Danuba: da bagohamedafa ba:mu. Ilia da osobo huluane dedebomu. Ilia da liligi huluane amo mugene da hame gugunufinisi amola ifa huluane hame wadela:lesi amo na dagomu. Ilia dia diasu amola dia ouligisu dunu ilia diasu huluane nabamu. Ilia dilima se nabasu imunu da dilia musa: ba:i liligi huluane baligimu.’ ” Amo sia:nanu, Mousese da Felou yolesili asi.
Felou ea eagene ouligisu dunu ilia da ema amane sia:i, “Amo dunu da habowali seda ninima se nabasu ima:bela:? Di Isala:ili dunu ilia Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: fisidigima. Ninia Idibidi soge da gugunufinisi dagoi.”
Amaiba:le, ilia da Mousese amola Elane amo Felouma oule misi. Felou da elama amane sia:i, “Defea! Dilia da dilia Hina Godema sia:ne gadomusa: masunu da defea. Be nowa da masa:bala:?”
Mousese da amane adole i, “Ninia huluane, dunu, uda, mano amola da:i hamoi da masunu. Ninia da ninia dunu mano, ninia uda mano, ninia sibi, goudi amola bulamagau huluane oule masunu. Bai ninia da lolo nasu gilisisu Hina Godema nodomusa: hamomu.”
10 Felou da amane sia:i, “Na da Hina Gode Ea Dioba:le gasa bagade sia:sa. Dilia da dilia uda amola mano hamedafa oule masunu. Ninia ba:i dagoi. Dilia da odoga:su hou hamomusa: dawa:lala. 11 Hame mabu! Dilia amo hanai galea, dunu fawane da dilia Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: masa!” Amo sia:beba:le, Idibidi dunu da Mousese amola Elane ela Felou fisimusa:, gadili sefasi.
12 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Danuba: misa:ne sia:musa:, dia lobo amo Idibidi soge da:iya amoga ligia gadoma. Ilia da misini, liligi huluane mugene amoga hame gugunufinisi, amo ilia da na dagomu. 13 Amaiba:le, Mousese da ea dagulu ligia gadole, Hina Gode da fo amo gusudili misi da amo eso amola gasi ganodini Idibidi sogega fofosu. Hahabe aya danuba: foga gaguli misi doaga:i dagoi ba:i. 14  * Wamolegei Sia: Olelesu 9:2-3Ilia da gilisisu osea:le misi amola soge huluane dedeboi dagoi. Ilia idi bagadedafa amo da musa: hame ba:su amola amo defele bu hamedafa ba:mu. 15 Ilia da osobo huluane dedeboiba:le, osobo da bunumai agoane ba:i. Ilia da liligi huluane amo mugene da hame gugunufinisi amola ifa fage dialu huluane na dagoi. Mola:ya:i liligi amo ifa o gisi da:iya Idibidi soge ganodini da hamedafa ba:i.
16 Amalalu, Felou da hedolowane Mousese amola Elane ema misa:ne sia:i. E da elama amane sia:i, “Na da Hina Gode amola alima wadela:le hamoi dagoi. 17 Be wali afadafa fawane na wadela:i hou gogolema:ne olofoma. Ali Hina Godema E da amo bogosu se nabasu fadegale fasima:ne sia:ma. 18 Mousese da Felou yolesili asili, Hina Godema sia:ne gadoi. 19 Amalalu, Gode da gusudili mabe fo afadenene, bu guma:dini mabe fo hamoi. Amo da danuba: fi huluane lale Suese (Gulf) amo foga mini asi. Danuba: afadafa da Idibidi soge ganodini esalebe hame ba:i. 20 Be Hina Gode da Felou ea hou bu ga:nasi hamone, e da Isala:ili dunu hame fisidigi.
Gasi Dunasi Bagade Ba:i
21 Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Dia lobo muagado ligia gadoma. Amasea, gasi dunasi bagadedafa da Idibidi soge huluane dedebomu.”
22  Gesami Hea:su 105:28; Wamolegei Sia: Olelesu 16:10Mousese da ea lobo muagado ligia gadole, gasi dunasi bagadedafa da Idibidi soge ganodini eso udianaga dialebe ba:i. 23 Idibidi dunu huluane da ilia na:iyado dunu ba:mu gogolei amola amo eso udianaga ilia da diasu fisili gadili masunu hamedei ba:i. Be Isala:ili dunu ilia esalebe soge ganodini hadigi galebe ba:i.
24 Felou da Mousese ema misa:ne sia:i. E da ema amane sia:i, “Defea! Di da Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: masunu da defea. Dilia uda amola mano masunu da defea. Be dilia sibi, goudi amola bulamagau da guiguda: esaloma:mu.”
25 Be Mousese da bu adole i, “Agoane hamomu ganiaba, di da ninima ohe fi ninia Hina Godema gobele salasu hamoma:ne ia:noba.
26 Hame mabu! Ninia ahoasea ninia da ohe fi huluane amola oule masunu. Ninisu da Hina Godema nodomusa:, ohe fi afae afae amo ilegema. Amola ninia da Hina Godema gobele salasu sogebi amoga doaga:sea fawane, ohe fi ilegemusa: dawa:mu.”
27 Hina Gode da Felou ea dogo bu ga:nasi hamoi amola e da Isala:ili fi fisidigimu higa:i. 28 E da ougili Mousesema amane sia:i, “Dia odagi na siga mae ba:ma:ne, masa! Na da di bu ba:mu higa:i gala mabu! Eso enoga na da di bu ba:sea, di da bogomu!”
29 Mousese da bu adole i, “Di da dafawane sia:i dagoi! Di da na hamedafa bu ba:mu.”

*10:14: Wamolegei Sia: Olelesu 9:2-3

10:22: Gesami Hea:su 105:28; Wamolegei Sia: Olelesu 16:10