11
Mousese da Idibidi Magobo Mano Huluane da Bogoma:ne Sia:i
Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da Felou (Idibidi hina bagade) amola ea fi dunu ilima eno afae fawane se nabasu imunu. Amo ba:sea, e da dili fisidigimu. Amo baligili, e da dili gadili sefasimu. Be wali Isala:ili dunuma sia:ma. Ilia da Idibidi na:iyado ilima gouli, silifa amola muni liligi ilima ima:ne sia:ma.”
Hina Gode da Idibidi dunu ilia asigi dawa:su afadenene, ilia da Isala:ili dunuma nodone dawa:i. Idibidi eagene ouligisu dunu amola dunu huluane da Mousese da dunu mimogo bagadedafa dawa:i.
Amalalu, Mousese da Felouma amane sia:i, “Hina Gode da amane sia:sa, ‘Na da gasimogoa gadenene Idibidi soge ganodini lafidalomusa: masunu. Amola magobo mano huluane Idibidi soge ganodini esalebe da bogogia:mu. Felou ea magobo mano (e da fa:no Idibidi hina bagade hamomu galu) amola udigili hawa: hamosu uda (amo da gagoma goudasa) ilia magobo mano huludafa da bogogia:mu. Amola bulamagau huluane ilia magobo mano da bogomu. Idibidi soge ganodini didigia:su bagadedafa nabimu. Agoai didigia:su da musa: hame ba:i amola hobea bu hamedafa ba:mu. Be Isala:ili fi da se hame nabimu. Wa:me da ilima amola ilia ohe fi ilima hame yeyamu. Amasea, Na da Isala:ili dunu da hisu amola Idibidi dunu da hisu amo ba:sa, amo dilia da dawa:mu.” Mousese da ea sia: dagomusa:, amane sia:i, “Dia ouligisu hina dunu huluane da nama misini, nama beguduli, na da na fi dunu lale gadili oule masa:ne nama ha:giwane edegemu. Amalalu, na da yolesili masunu.” Amalalu, Mousese da bagadewane ougili, Felou yolesili asi.
Be Hina Gode da musa: Mousesema sia:i dagoi, “Felou da mae fisili, dia sia: hamedafa nabimu. Bai Na da Idibidi soge ganodini Na musa: hame ba:su hou eno amo soge ganodini hamomu galebe.” 10 Mousese amola Elane da amo musa: hame ba:su hou huluane Felou ba:ma:ne hamosu. Be Hina Gode da ea hou gawamaga:i agoane hamoi. Amola e da Isala:ili dunu ea soge fisili gadili masa:ne hame fisidigi.