22
Moua:be hina bagade da Ba:ila:me ema Misa:ne Sia:si
Isala:ili dunu da bu asili, Moua:be umi soge amo Yodane Hano ea eso mabe la:idi, Yeligou moilai bai bagade la:idila la:idilale diala, amogawi ilia fisisu hamoi.
Moua:be hina bagade Ba:ila:ge (Sibo egefe), e da Isala:ili ilia hou amo A:moulaide dunuma hamoi amola ilia idi bagade nababeba:le, e amola ea fi dunu huluane da bagadewane beda:i galu. Moua:be dunu da Midia:ne fi dunu ilima amane sia:i, “Bulamagau gawali da gisi bugi ganodini gisi na ebelesa, amo defele Isala:ili fi bagade da ninia liligi huluane wadela:lesimu.” * Idisu 31:8; 2 Bida 2:15-16; Yude 1:11Amaiba:le, hina bagade Ba:ila:ge da sia:ne iasu dunu ilia Ba:ila:me (Bio egefe, e da Bidio moilai Amoue soge Iufala:idisi Hano gadenene esalu), amo dunu ema misa:ne sia:si. Sia:ne iasu dunu da Ba:ila:ge ea sia: amane sia:si, “Di da amo liligi dawa:ma:ne na da sia:sisa. Dunu fi bagade da Idibidi sogega goeguda: misi dagoi. Amo dunu da soge huluane amoga a:i ahoa, amola ilia da ninia soge huluane lamusa: magagisa. Ilia idi da ninia idi baligi dagoi. Amaiba:le, di goeguda: misini, na fidima:ne ilima gagabusu aligima:ne ilegema. Amasea, amabela:? ninia da ilima hasalimu amola ninia soge fisimusa: ili sefasimu. Na dawa:! Di da dunu hahawane esaloma:ne sia:sea, ilia da hahawane esalumu, amola di da ilima gagabusu aligima:ne ilegesea, amo gagabusu da ilima aligi dialumu.”
Amaiba:le, Moua:be amola Midia:ne ouligisu dunu da amo gagabusu ilegesu dabe sia: amo gaguli asili, Ba:ila:mema doaga:le, Ba:ila:ge ea sia: ema sia:ne i. Ba:ila:me da ilima amane sia:i, “Wali guiguda: golale, aya na da Hina Gode Ea nama sia:mu, amo dilima olelemu.” Amaiba:le, Moua:be ouligisu dunu da Ba:ila:me ili esalu.
Gode da Ba:ila:mema misini, amane sia:i, “Amo dunu dili esalebe da nowa dunula:?” 10 Ba:ila:me da bu adole i, “Moua:be hina bagade Ba:ila:ge da ili nama amane olelema:ne asunasi, 11 ‘Dunu fi amo da Idibidi sogega misi da soge huluane amoga a:i ahoa. E da agoane hanai gala, amo na da gagubusu ilima aligima:ne ilegemu. Amasea, e da ilima doagala:le, gadili sefasimusa: dawa:mu.”
12 Gode da Ba:ila:mema amane sia:i, “Amo dunu mae sigi masa! Amola Isala:ili fi dunu ilima gagabui aligima:ne mae ilegema! Bai Na da ilima hahawane dogolegele hou ilegele i dagoi.” 13 Golale, hahabe, Ba:ila:me da Ba:ila:ge ea sia:ne iasu dunuma asili, amane sia:i, “Dilia diasuga buhagima! Hina Gode da, na dili mae sigi masa:ne sia:i dagoi.”
14 Amaiba:le, ilia da Ba:ila:ge ema buhagili, Ba:ila:me da ili mae sigi misa:ne sia:i amo ema olelei.
15 Amalalu, Ba:ila:ge da sia:ne iasu dunu ilia idi da musa: asi dagoi, amo ilia hou da musa: asi hou ilia baligi, amo asunasi. 16 Ilia da Ba:ila:mema asili, Ba:ila:ge ea sia: ema amane alofele i, “Na dima ha:giwane edegesa. Misa! Logo ga:su liligi mae dawa:ma! 17 Na da bidi bagadewane dima imunu, amola dia hanai adole ba:su huluane hamomu. Na dima ha:giwane edegesa. Misa! Amola na fidima:ne amo Isala:ili dunu fi ilima gagabui aligima:ne ilegema.”
18 Be Ba:ila:me da bu adole i, “Ba:ila:ge da silifa amola gouli ea hina bagade diasu ganodini amo huluanedafa nama ianoba, na da Hina Gode Ea sia: fonobahadi afae fawane giadofamu da nama hamedei gala:loba.
19 Be dilia musa: misi dunu defele, wali gasia goeguda: esaloma. Bai na da Hina Godema bu adole ba:mu. Amabela:? E da nama sia: eno ganabela:?”
20 Amo gasia, Gode da Ba:ila:mema misini, amane sia:i, “Amo dunu da dia ili sigi masa:ne sia:musa: misi galea, defea, dia liligi momagele, ili sigi masa. Be Na hamoma:ne sia:i defele amo fawane hamoma.”
21 Amaiba:le, hahabe, Ba:ila:me da ea dougi amo da:iya fa:le fisu amo lala:gilalu, fila heda:le, Moua:be ouligisu dunu amola sigi asi.
Ba:ila:me amola ea Dougi
22 Ba:ila:me da ahoabeba:le, Gode da ougi ba:i. Amaiba:le, Ba:ila:me da ea dougi da:iya fila heda:le, ea hawa: hamosu dunu aduna amola gilisili: logoga ahoanoba, Hina Gode Ea a:igele dunu da ea logo hedofamusa:, logo dogoa lelu.
23 Dougi da a:igele dunu gegesu gobihei bagade gaguliwane lelebe ba:beba:le, e da logo fisili, bu la:ididili sega sa:i. Ba:ila:me da ea dougi fananu, bu logoga logei.
24 Amalalu, a:igele dunu da logo donoboi amo da waini efe sagai amo da igiga gagoi, amo dibiga asili, lelu. 25 Dougi da a:igele ba:beba:le, logo la:idi amoga bobogala:le, Ba:ila:me ea emo da igiga gagoi amo damana fanasili gigidinai. Ba:ila:me da bu enowane dougi fai. 26 A:igele da eno ba:le gaidi asili, donoboidafa logo sogebi, la:ididili amola la:ididili baligimu hamedei sogebi, amoga lelu. 27 Dougi da bu a:igele dunu ba:beba:le, osoboga diagudui. Ba:ila:me ea ougi bagade heda:le, e da dougi amo ea galiamoga fananu.
28 Amalalu, Hina Gode da dougi amoma, dunuga sia:be agoane sia:ma:ne, gasa i. Dougi da Ba:ila:mema amane sia:i, “Na da dima adi hamobela:? Di da abuliba:le, na udiana agoane udigili fabela:?”
29 Ba:ila:me da bu adole i, “Bai di da na gagaoui dunu agoane ba:ma:ne, hamoi dagoi! Na da gegesu gobihei bagade gagui ganiaba, na da di medole legela:loba.”
30 Dougi da bu adole i, “Na da dia dougi amola dia esalusu ganodini di da eso huluane nama fila heda:le ahoanusu. Na da amo hou musa: dima hamobela:?” Ba:ila:me da bu adole i, “Hame mabu!”
31 Amalalu, Hina Gode da Ba:ila:mema amo a:igele dunu gegesu gobihei bagade gaguiwane lelebe amo ba:ma:ne, e si doasi. Amalalu, Ba:ila:me da hina: odagi osoba guduli gala:lasa:i.
32 A:igele da ema amane sia:i, “Dia abuliba:le udiana agoane dia dougi fabela:? Na da dia logo hedofamusa: misi dagoi! Bai di da amodili masunu da defea hame galebe.
33 Be dia dougi da na ba:lalu udiana agoane sinidigi. E da agoai hame hamosa ganiaba, na da di fane legela:loba, amola dougi hame fane legela:loba.”
34 Ba:ila:me da bu adole i, “Na da wadela:le hamoi dagoi. Di da na logo hedofamusa: logoga lelu, na da hame dawa:i galu. Be di da na bu masunu da defea hame dawa:sea, na da na diasuga buhagimu.” 35 Be a:igele da ema amane sia:i, “Di mae buhagili, amo dunu sigi masa. Be na dima adomu liligi fawane sia:ma!” Amaiba:le, Ba:ila:me da Moua:be ouligisu dunu amola bu sigi asi.
Ba:ila:ge da Ba:ila:me Hahawane Yosia:i
36 Ba:ila:ge da Ba:ila:me ea manebe sia: nababeba:le, e da A moilai bai bagade (Anone Hano bega: amola Moua:be soge alalo amoga dialu) amoga Ba:ila:me yosia:musa: asi. 37 Ba:ila:ge da Ba:ila:mema amane sia:i, “Dia abuliba:le na da musa: misa:ne sia:i amoga hame misibala:? Dia adi dawa:bela:? Na da dima bidi defele imunu hamedebela:?” 38 Ba:ila:me da bu adole i, “Na da wali misi dagoi! Dafawanela:? Be na da gasa hamedei. Na da Gode Ea nama sia:i liligi fawane sia:mu, amo fawane gasa gala.” 39 Amalalu, Ba:ila:me amola Ba:ila:ge da Gilia:de Husode moilai amoga asili, 40 Ba:ila:ge da bulamagau amola sibi medole legele, amo ea hu mogili Ba:ila:me amola ouligisu dunu amo ili gilisili moma:ne ema i.
Ba:ila:me ea Ba:la:lusu Age Gala
41 Golale, hahabe, Ba:ila:ge da Ba:ila:me amo Ba:imode Ba:ile (gado sogebi) amoga oule asi. Amoga, Ba:ila:me da Isala:ili fi dunu mogili ba:musa: dawa:i.

*22:5: Idisu 31:8; 2 Bida 2:15-16; Yude 1:11