5
Bolo da Yesu Ea Fi Ganodini, Wadela:i Uda Lasu Hou Ba:i
* Mousese ea Malasu 22:30Be wali wadela:i uda lasu hou, amo da hame lalegagui dunu fi ilia hou baligi agoane, amo hou da dilia fi ganodini diala, eno dunu ilia sia: daha. Dunu afae e da ea ada idua adole labe na naba. Amaiba:le, dilia abuli gasa fi hou dawa:sala:? Amo hou yolesili, dilia da gogosiamu da defea galu. Dunu e da agoane wadela:i hou hamobeba:le, dilia fadegamu da defea. - Na da soge sedagaga esala. Be na a:silibu da dilima gilisisa. Amola na da dilima gilisi amo defele na da Hina Gode Yesu Gelesu Ea Dioba:le amo dunu e da wadela:i bagade hamoi amoma se dabe iasu lama:ne fofada:i dagoi. Dilia da gilisisia amola na da na a:silibuga dilima gilisisia, Hina Gode Yesu Gelesu da Ea gasaga ninima gilisibiba:le, dilia amo dunu ea da:i hodo wadela:ma:ne be ea a:silibu da Hina Gode Yesu Gelesu Ea bu Misunu Eso amoga gaga:i ba:ma:ne, amo dunu Sa:ida:nema ima.
Gala:isia 5:9Dilia gasa fi hamomu da defea hame galebe. Musa: sia: dilia dawa:, amane, “Yisidi fonobahadi fawane da agi huluane heda:ma:ne hamosa.” Gadili Asi 12:5Amaiba:le, dilia huluane hadigidafa ba:ma:ne, hea yisidi huluane fadegamu da defea. Amasea dilia da agi gaheabolodafa, yisidi hame gala agoane ba:mu. Amo da dilia houdafa na dawa:. Yesu Gelesu ninia Baligisu sibi mano da gobele sali dagoiba:le, ninia Baligisu Lolo Nasu da hahamoi dagoi. § Gadili Asi 13:7; Mousese ea Malasu 16:3Amaiba:le fedege agoane, ninia Baligisu Lolo Nasu nasea, ninia agi musa: wadela:i hou yisidi gilisi amo yolesili, ninia gaheabolo agi, yisidi hame sali liligi, agi da ledo hamedei amola dafawanedafa hou, amo agi fawane manu da defea. Na musa: meloa dedei amo ganodini, dilia wadela:i uda lasu hou, uasu hou, wamolasu hou, eno loboga hamoi ‘gode’ liligi amola a:silibu ilima sia:ne gadosu hou, amo hou hamosu dunu ilima mae gilisima:ne sia:i. 10 Be dilia da amo hou ilia hamobeba:le, hame lalegagui dunuma mae gilisima:ne na da hame dawa:i. Amo dunuma hame gilisimu ganiaba, dilia osobo bagade ganodini esalumu hamedei ba:la:loba. 11 Be na dawa:i liligi da agoane galu. Nowa dunu e da Yesu Ea fi dunu hi sia:sa, be wadela:i uda lasu hou ma, uasu hou ma, eno loboga hamoi ‘gode’ liligi, eno a:silibu ilima sia:ne gadosu hou ma, eno dunu ea hou wadela:ma:ne baligidu sia: hou ma, adini feloasu hou ma, wamolasu hou ma, amo hamosea, dilia amo dunuma mae gilisima. Ha:i manusa:, amo dunuma gilisili mae fima. 12 - 13  ** Mousese ea Malasu 13:5, 17:7Na da ga fi dunuma fofada:mu hamedeiwane ba:sa. Gode Hi fawane da amo dunuma fofada:mu. Be dilia fi amo ganodini, dilia fi dunu ilima fofada:mu da defea. Gode Sia: Dedei defele amane, “Dilia fi amoga wadela:i hamosu dunu fadegama!”

*5:1: Mousese ea Malasu 22:30

5:6: Gala:isia 5:9

5:7: Gadili Asi 12:5

§5:8: Gadili Asi 13:7; Mousese ea Malasu 16:3

**5:13: Mousese ea Malasu 13:5, 17:7