2 DIMODI
(Da:i Sia:-2Timothy; Modu-2Timoteo; Bisini-2Timoti)
Hidadea Sia:
Bolo da Dimodima Eno Meloa Dedene I
Bolo da Dimodi ea hou fidimusa: meloa eno dedene i. Dimodi ayeligia e da Bolo ea fidisu dunu esalu. Bolo da Dimodima Yesu Ea hou mae yolesili, mae da:i dione, hawa: hamonanuma:ne sia:i. Se nabasu mae dawa:le, dunu ilia ema sia:ga gegesu mae dawa:le, Dimodi da musa: Sema sia: amola gaheabolo sema sia:, amo noga:le lalegaguli, Yesu Gelesu Ea hou noga:le olelema:ne, Bolo da sia:i dagoi. Dunu da gagaoui amola hame dawa:su sia:ga gegesu hou da Gode Ea hou mae fidili, udigili Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu wadela:lala. Amo hou ganodini, Dimodi da dafasa:besa:le, ea da amo sia:ga gegesu yolesima:ne, Bolo da Dimodima sia:i. Bolo da hi hou bu olelei. E da dafawaneyale dawa:beba:le, hame yolesisu hou, asigidafa hou amola dunu eno ema gegeiba:le se nabasu hou, amo huluane olelei. Ea hou defele hamoma:ne, e da Dimodima sia:i.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-2
2 Nodosu Sia: amola Fada:i sia:...Sia:alalo1:3-2:13
3 Dimodi ea Hou bu Hahamoma:ne sia:i...Sia:alalo2:14-4:5
4 Bolo ea Hou Hi Olelesu...Sia:alalo 4:6-18
5 Dagomu Sia:...Sia:alalo 4:19-22
1
2 DIMODI
Gode da hanaiba:le, na, Bolo, Yesu Gelesu Ea asunasi dunu ilegei dagoi. Ninia da Yesu Gelesuma madelagiba:le eso huluane esalalalusu lamu. Gode da amo sia:i liligi olelema:ne, na asunasi.
* Asunasi Dunu Ilia Hou 16:1Na da di, Dimodi, na dogolegei mano, dima meloa dedesa. Ada Gode amola ninia Hina Gode Yesu Gelesu, da dima hahawane dogolegele iasu, gogolema:ne olofosu amola olofosudafa ima:ne, na da Godema sia:ne gadosa.
Bolo da Dimodi ea Hou Dawa:beba:le Nodosa amola ea Dogo Denesima:ne Sia:sa
Na da na aowalali ilia hou defele Gode Ea Hawa: hamonana. Na da eso huluane gasi amola eso, amoga Godema sia:ne gadolala. E da di fidibiba:le, na da Ema nodone sia:ne gadosa. Di da nama asigiba:le disa, amo na dawa:lala. Na dima fofagiba:le, na bu hahawane ba:ma:ne di bu ba:mu hanai gala.
Asunasi Dunu Ilia Hou 16:1Dia moloidafa dafawaneyale dawa:su hou, na dawa:. Amo hou musa: dia aya: ea dio amo Louisi amola dia ame Iunisi, lalegagui galu. Di amola amo hou lalegagui dagoi, na dawa:. Amaiba:le, na dima bu sia:sa. Na da na lobo di da:iya ligisili, Gode da hahawane dogolegele iasu dima i. Dia amo asigilama:ne, hawa: hamoma. Bai Gode Ea A:silibu E da ninima i, amo da ninima beda:su hou hame ilegesa. Be Gode Ea A:silibu da gasa bagade hou, asigidafa hou amola ninia nina: hou amoma ouligisu hou, amo ninima iaha. Amaiba:le, dia Hina Gode ba:su hou olelemusa:, mae gogosiama. Na amola da Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, se iasu diasu ganodini sali dawa:beba:le, mae gogosiama. Be gogosiasu yolesili, Gode da dima gasa iahabeba:le, di amola na defele, Gode Ea Sia: Ida:iwane olelebeba:le, se nabimu da defea. Ninia hawa: hamobeba:le hame, be E da hahawane dogolegele imunu hanaiba:le, Gode da nini gaga:le, Ea fidafa hamoi dagoi. Osobo bagade hame hahamoi eso amoga E da amo hahawane dogolegele iasu imunusa: dawa:i galu. E da Yesu Gelesu amo Ea hawa: hamomuba:le, amo ninima ilegemusa: dawa:i galu. 10 Be Yesu Gelesu, ninia Gaga:su Dunu da osobo bagadega misi dagoiba:le, amo hou ninia ba:sa. E da bogosu ea gasa hou hasalasili, Gode Ea sia: Ida:iwane olelebeba:le, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusudafa ninima olelei dagoi. 11  1 Dimodi 2:7Gode da Ea Sia: Ida:iwane Gala olelema:ne, na ilegei dagoi. 12 Amaiba:le, na da wali se naba. Be na da Yesu Gelesu dafawaneyale dawa:beba:le amola Yesu da na mae dafane Ea bu misunu eso hahawane doaga:ma:ne oule masusa: dawa:, amo na dawa:beba:le, mae beda:iwane esala. 13 Dia na sia: musa: dima olelei liligi amo gasawane lalegaguma. Ninia Yesu Gelesuma madelagiba:le, dafawaneyale dawa:su hou amola asigidafa hou dawa:beba:le, amo hou ganodini di mae dafane esaloma. 14 Di da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala ninia dogo ganodini esala, amo Ea gasa lai dagoiba:le, a:silibu hou E musa: dima i liligi noga:le ouligima.
Dunu Huluane da Bolo Yolesi
15 Dunu huluane A:isia soge ganodini da na yolesi dagoi. Figelase amola Hemoginisi, ela da na yolesili, hobea:i dagoi. 16 Be Onesifoulase ea sosogo fi da eso bagohame na dogo denesiba:le, Hina Gode da ilima olofosu ima:ne na da sia:ne gadosa. Na da se iasu diasu ganodini saliba:le, e da hame gogosia:i. 17 Be e da Louma moilai bai bagadega doaga:le, na ba:musa: hedolo hogolalu, ba:i dagoi. 18 E da Hina Gode Yesu Gelesu Ea bu misunu eso amoga, Yesu Ea gogolema:ne olofosu ba:mu da defea. E da Efesase moilai bai bagadega na bagadewane fidisu, amo di dawa:.

*1:2: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:1

1:5: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:1

1:11: 1 Dimodi 2:7