6
Udigili hawa: hamosu dunu da ilia ouligisu dunuma nodone hahawane ba:mu da defea. Eno dunu da ninia olelesu amola Gode Ea Dio amoma lasogole sia:sa:besa:le, agoane hamomu da defea. Be udigili hawa: hamosu dunu ilia ouligisu da Yesu Ea hou lalegagui dunu esalea, ilia da amo ouligisu dunu da ilia fi dunu amo dawa:beba:le, ema mae hihini baligiliwane fidima:ne hawa: hamomu da defea. Agoai ouligisu dunu da ilia fi dunuba:le, ilia da ema asigi. Amaiba:le, ilia hawa: hamoi da e fidimuba:le, baligiliwane hahawane hawa: hamomu da defea.
Ogogosu Olelesu Liligi amola Gaguidafa Hou
Amo hou huluane di sia:ma amola olelema. Be nowa da Hina Gode Yesu Gelesu Ea sia:dafa amola ninia dafawaneyale dawa:su hou, amo yolesili sia: hisu olelesa,
amo dunu da gasa fi lai dagoiba:le, gagaoui dunu agoane ba:sa. E da sia:ga gegemu hanaiba:le, oloi agoane ba:sa. Amasea, mudasu, sia:ga gegesu, gadei sia: amola dunu eno da wadela:i hou hamoi e da hedolo udigili dawa:sa, amo ba:sa. Dunu da moloidafa hou yolesisia, ilia asigi dawa:su amoga noga:le hame dawa:beba:le, mae yolesili sia:ga gegenana. Ilia da Gode Ea hou lalegaguiba:le, ilia muni bagade lamu, amo giadofale dawa:lala. Defea! Gode Ea hou lalegagui dunu, e da ea a:silibu gagui liligi amoma hahawane dawa:sea, e da bagade gagui dunu esalebe ba:sa. Ninia osobo bagadega lalelegeloba, liligi hamedafa gaguli misi. Amola nini bogosea, liligi gadili gaguli masunu hamedei ba:mu.
Amaiba:le, ninia abula salasu amola ha:i manu defele gagui galea, abuliba:le eno liligi lama:ne hanabela:?
Be nowa da muni bagade hanai galea, e da adoba:su bagade ba:mu. Ilia muni hanai hou da ilima gagaoui amola wadela:su sani agoane. Ilia amo hanai houba:le dafawane dafane, gugunufinisi dagoi ba:mu. 10 Muni hanai hou da wadela:i hou huluane ea bai diala. Mogili ilia da muni hanaiba:le, ilia dafawaneyale dawa:su hou yolesili, ilia dogo ganodini se bagade naba.
Bolo da Dimodi ea Hou Fidima:ne ema Olelei
11 Be di, Gode Ea fi dunu, di amo hou mae ba:ma! Di da hou ida:iwane, Gode Ea houdafa, dafawaneyale dawa:su hou, asigidafa hou, hedolo hame yolesisu hou, gebewane hou, amoma fa:no bobogema. 12 Dafawaneyale dawa:su hehenasu amo ganodini di eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lama:ne baligiliwane hehenama! Di da Yesu Gelesu Ea hou lalegagui dagoi, amo dunu bagohame ba:ma:ne di da ilegele sia:i dagoiba:le, Gode da di eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu lama:ne, dima wele sia:i dagoi. 13  * Yone 18:37Gode da liligi huluane amoma esalusu iaha. Yesu Gelesu da Bodiase Bailedema fofada:loba, E da Godema dafawaneyale dawa:su hou mae beda:iwane olelei. Ea midadi na dima amane hamoma:ne sia:sa. 14 Dima sia:i liligi mae yolesili nabawane hamoma! Nabawane hamonana, Hina Gode Yesu Gelesu Ea bu misunu Esoga ouesaloma! 15 Gode da Ea eso ilegei amoga Yesu Gelesu bu asunasimu. Gode da Hinadafa Ida:iwane gala. E da hina bagade huluane amola hina dunu huluane bagadewane baligisa. 16 Hisu da esalalalusu Dunu. E da Hadigi (osobo bagade dunu da amo gadenenewane doaga:mu hamedei ba:sa) amo ganodini esala. Dunu afae da Gode hame ba:su amola ba:mu gogolei. Godema eso huluane nodonanumu da defea. E da eso huluane Hinawane esalalalumu da defea. Ama. 17 Dia bagade gagui dunu, ilima ilia hidale gasa fi mae hamoma:ne sia:ma! Be ilia hedolo dasasu liligima dawa:su hou yolesili, bu Gode (E da nini hahawane ba:ma:ne liligi huluane ninima iaha) amo Ea hou gasawane lalegaguma:ne sia:ma. 18 Dia ilima hawa: ida:iwane hamoma:ne, eno dunu fidima:ne amola ilia bagade gagui amo hame gagui dunu gilisili gaguma:ne, ilima ima:ne sia:ma. 19 Ilia da agoane hamosea, ilia liligi ida:iwane ilia hobea misunu dafawane esaloma:beyale dawa:lusu bai agoane ba:mu. Amasea, noga:le hehenabeba:le, ilia da eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu bidi agoane ba:mu.
20 Dimodi! Na dima sia:i liligi noga:le ouligima! Dunu mogili ilia udigili sia: amola gagaoui sia:ga gegesu, amo da bagade dawa:su ilia da sia:sa. Be amo da ogogosu. Di amo sia: amoma mae gilisima. 21 Mogili ilia amo ogogosu bagade dawa:su lai dagoi ilia sia:beba:le, ilia dafawaneyale dawa:su hou yolesi dagoi. Dilia huluane Gode Ea hahawane dogolegele iasu hou dawa:mu da defea.
Sia: Ama Dagoi

*6:13: Yone 18:37