7
Hano Bagade da Osobo Bagade Dedeboi
Amalalu, Hina Gode da Nowa:ma amane sia:i, “Di amola dia sosogo fi huluane, amo dusagai bagade amoga golili sa:ima. Bai waha esalebe fi amo ganodini, Na da di fawane hahawane ba:i. Ohe fi hisu hisu liligi ledo hamedei amo gawali amola aseme amo fesuale agoane dusagai ganodini oule masa. Amola liligi ledo gala amo gawali amola aseme aduna aduna fawane oule masa. Amola sio fi hisu hisu mae bogole osobo bagadega esaloma:ne, amo fesuale gawali amola aseme dusagai ganodini oule masa. Eso fesuale aligili, Na da gibu bagade osobo bagadega iasimu. Gibu da eso 40 amola gasi 40 sa:imu. Amoga na da esalebe liligi huluane Na hamoi, amo huluane osobo bagadega mugululi fasimu. Nowa: da Gode Ea hamoma:ne sia:i liligi huluane hamoi. Hano bagade da osobo bagadega doaga:loba, Nowa: da ode 600 agoane ba:i.
* Ma:diu 24:37-39; Luge 17:27Amola Nowa:, ea manolali, ea uda amola ea mano ilia uda da hano bagade fisimusa:, dusagai ganodini fila heda:i. Ledo hamedei ohe fi amola ledo gala liligi aduna aduna, sio fi, osoboa sugi ahoasu liligi, gawali amola aseme amo huluane Nowa:ma misini, dusagai ganodini fila heda:i. Gode da Nowa:ma hamoma:ne sia:i, amo defele hamoi dagoi ba:i. 10 Amola eso fesuale aligili galu, hano bagade da moi bagadega doaga:i.
11  2 Bida 3:6Nowa: da ode 600 esalu. Amo ode ganodini, oubi ageyadu amola eso 17 - amo esoga, hano osobo hagudu dialu amo da fudagala:i amola mu amo ganodini gibu ea logo ga:su da fudagala:le, doasi dagoi. 12 Eso 40 amola gasi 40 amoga gibu da osobo bagadega sa:i. 13 Amo esoga, Nowa: amola egefe udiana Sieme, Ha:me amola Ya:ifede, ea uda amola egefe ilia uda huluane da dusagaiga fila heda:i. 14 Ilia da ohe fi hisu hisu, lai gebo amola sigua amola sania fi ilia osoboga sugi ahoa, amola sio fi huluane ilia da ougiga hagili ahoabe, amo huluane ilia da ganodini oule asi. 15 Gawali, aseme amola esalebe liligi huluane da mifo laha, amo huluane da Nowa:ma misini, dusagaiga fila heda:i. 16 Ohe fi da ganodini ahoa amo huluane da gawali, aseme amola esalebe liligi huluanedafa, Gode da Nowa:ma sia:i amo defele. Amalalu, Nowa: da ganodini asi amola Gode da dusagai logo ga:si dagoi.
17 Gibu bagade da osobo bagadega sa:ili, eso 40 amanega dalu. Hano da leda:le, dusagai gaguia gadole bila sedagawane gado heda:i. 18 Hano da bagade hamoi amola bagade heda:i. Dusagai da hano da:iya mae magufale lalu. 19 Hano da bagade heda:le, goumi huluane mu haguduga dialu da dedeboi dagoi ba:i. 20 Hano bagade heda:le, goumi huluane dedebole, bu 7 mida agoane heda:i. 21 Osobo bagadega esalebe liligi huluane, amo lai gebo, sogega esalu ohe fi, sio fi amola dunu fi huluane da bogogia:i dagoi. 22 Liligi huluane da hafoga:i osobo bagadega esalu amola mifo lasu,, amo huluane da bogogia:i dagoi. 23 Osobo bagadega esalebe liligi huluane da fadegale fasi dagoi ba:i. Dunu, ohe fi, osoboga sugi ahoasu liligi amola sio fi osobo bagadega hame ba:i. Be Nowa: hi fawane amola ea sosogo fi dusagai ganodini esalu, ilia fawane esalebe ba:i. 24 Hano bagade da osobo bagade dedeboi dialu eso 150 agoane dialebe ba:i.

*7:7: Ma:diu 24:37-39; Luge 17:27

7:11: 2 Bida 3:6