3
Segalaia da Esala Ba:su ganodini Gobele Salasu Ouligisu Dunu Ba:i
* Esela 5:2; WamolegeiSia: Olelesu 12:10Na da esala ba:su eno ba:i. Amoga ba:loba, Hina Gode da nama gobele salasu Ouligisu dunu Yosiua, amo Hina Gode Ea a:igele ea midadi lelebe, amo nama olei. Amola Yosiua la:idi bega: dafulili Sa:ida:ne lelebe ba:i. Sa:ida:ne da Yosiuama diwaneya udidili sia:musa: momagele lelebe ba:i. Yude 1:9Hina Gode Ea a:igele dunu da Sa:ida:nema agoane sia:i, “Sa:ida:ne! Hina Gode da dima diwaneya udidimu da defea. Hina Gode da Yelusalemema asigisa, amola E da dima diwaneya udidimu da defea. Goe dunu da ifa daba: laluga nemu gadenei, amoganini dale fasibi agoai ba:sa.”
Yosiua da amogai ledo bagade abula amo ga:ne lelebe ba:i. A:igele dunu da ea hadigi hawa: hamosu fidisu dunu ilima amane sia:i, “Amo dunu ea abula ledo bagade hamoi ga:i dialebe amo gisa:le fasima.” Amalu e da Yosiuama amane sia:i, “Na da dia wadela:i hou fadegale fasi dagoi. Amola na da dima abula gaheabolo ga:ma:ne imunu.”
E da ea hadigi hawa: hamosu fidisu dunu ilima, Yosiua ea dialuma da:iya habuga fofoloi amo ligisima:ne sia:i. Ilia da amo defele hamoi. Amalu ilia da Yosiuama abula gaheabolo ga:sisi. Ilia da amo hamonanoba, Hina Gode Ea a:igele dunu da amogawi lelu.
Amalalu, a:igele da Yosiuama amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa da amane sia:ba:, ‘Di da Na malasu nabawane hamosea, amola hawa: hamosu Na dima hamoma:ne sia:i amo hamosea, di da mae fisili gebewane Na Debolo Diasu amola ea gagoi sogebi amo ouligisu hou hamonanumu. Amola Na da a:igele dunu Na midadi esalebe amo ilia sia:ne gadosu nababe, amo defele Na da dia sia:ne gadosu nabimu.
Yelemaia 23:5, 33:15; Segalaia 6:12Yosiua! Di da gobele salasu Ouligisu dunu! Amaiba:le, noga:le nabima! Amola, dilia Yosiua amola gilisili gobele salasu hamosu dunu! Dilia da Isala:ili da fa:no hahawane ba:ma:ne, dawa:digisu olelesu agoane esala. Amaiba:le, dilia amola noga:le nabima! Na da Na hawa: hamosu dunu, Ea Dio amo da Ifa Amoda, amo dilima olemu.
Na da Yosiua ea midadi amoga gele afadafa (amo gele da:iya da si fesuale gala) amo ligisimu. Na da amo gele da:iya faele dedemu. Amola eso afae fawane amoga, Na da Isala:ili soge ea wadela:i hou huluane fadegale fasimu. 10  § Maiga 4:4Amo eso da doaga:sea, dilia huluane afae afae da dilia na:iyado dunu misa:ne hiougimu. Ilia da misini, olofoiwane amola gaga:iwane, dilia waini sagai amola figi ifa bugi amoga sisiga:le disili, hahawane esalumu.”

*3:1: Esela 5:2; WamolegeiSia: Olelesu 12:10

3:2: Yude 1:9

3:8: Yelemaia 23:5, 33:15; Segalaia 6:12

§3:10: Maiga 4:4