2
Sedade Defesu Efe Esala Ba:su
Na da esala ba:su eno amo ganodini, dunu amo ea loboga sedade defesu efe gagui dialebe ba:i. Na da ema adole ba:i, “Di da habi ahoa!” E da bu adole i, “Na da Yelusaleme defemusa: ahoa. Na da ea sedade amola ba:de amo defemusa: ahoa!”
Amalalu, na da ba:loba, a:igele dunu nama adolalu amo alia guda:lebe ba:i. Amola a:igele eno e gousa:musa: misi. Bisili misi a:igele dunu da eno a:igelema amane sia:i, “Hehenaia asili, ayeligi dunu defesu efe gagui ema amane sia:ma, ‘Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini, dunu amola bulamagau bagohamedafa ba:muba:le, moilai bai bagade gagomu da hamedei ba:mu. Hina Gode da amane ilegele sia:i dagoi. ‘Na Nisu fawane da laluga sisiga:le disi gagoi agoane moilai bai bagade fi gaga:ma:ne esalumu. Amola Na da hadigiwane amogai esalumu.’ ”
Hina Gode da Mugululi Asi Dunu buhagili Misa:ne Wesa
6-7 Hina Gode da Ea fi dunu ilima amane sia:i “Na da la:idi bega: la:idi bega: dilia huluane afagogolesi. Be dilia mugululi asi dunu! Waha dilia Ba:bilone soge yolesili, hobeale asili, Yelusalemega buhagima. Nowa da dili fasea, da Nama dogolegei liligi fasa.”
Amaiba:le, Hina Gode Bagadedafa da fifi asi gala amo da Ea fi dunu ilia liligi doagala:le lai, ilima amo sia: sia:musa:, na asunasi, “Hina Gode Hisu da dilima gegemu. Amo dunu ilia da dilia hawa: hamosu dunu galu, ilia da dilia liligi doagala:le lamu.”
Amane hamobe ba:sea, dunu huluane da Hina Gode Bagadedafa da na asunasi, amo dawa:mu.
10 Hina Gode da amane sia:i, “Yelusaleme dunu! Nodone gesami hea:ma! Na da dili bisili fifi lamusa: mana!”
11 Amo esoga, fifi asi gala bagohame da Hina Godema misini, Ea fidafa hamomu. E da dili bisili fifi lamu. Amasea, E da na dilima asunasi, amo dilia da dawa:digimu.
12 Bu enowane, Yuda da Hina Gode Ea dogolegei fi Ea sema soge amo ganodini ba:mu. Amola Yelusaleme da Ea baligili dogolegei moilai bai bagade ba:mu.
13 Hina Gode Ea midadi, dunu huluane ouiya:ma! Bai E da Ea Hadigi fifi esalebe sogebi amoganini manebe!