Segalaia
(Da:i Sia: - Zechariah; Modu – Sekaraia; Bisini – Sekaraia)
Hidadea Sia:
Segalaia Buga da olelesu aduna gala
1 Sia:alalo 1 asili 8 da balofede dunu Segalaia amo ea hawa: hamosu ode 520 Y.H.M. asili ode 518 Y.H.M. amoga dedei. Amo ba:la:lusu e da esala ba:su amo ganodini ba:i. E da agoane ba:i,
(a) Yelusaleme moilai bai bagade bu gagui ba:i
(b) Debolo Diasu bu gagui ba:i
(c) Gode Ea fi dunu ledo hamonanu, bu dodofei dagoi ba:i
(d) Yesu Gelesu (Mesaia) Ea degabo misunu ba:i
2 Sia:alalo 9 asili 14 - Fa:no dedei sia:. Amo da Mesaia Ea degabo misunu amola dagolesimusa:, fofada:su hou olelesa.
Sia: Dedei
1 Sisasu Sia: amola Dafawane hamoma:beyale Sia:...Sia:alalo 1:1-8:23
2 Isala:ili Gadenene Na:iyado Fi ilima Fofada:su...Sia:alalo 9:1-8
3 Hobea misunu bagade gagui amola olofosu Hou...Sia:alalo 9:9-14:21
1
Segalaia
Hina Gode da Ea fi dunu Ema bu Misa:ne Wesa
* Esela 4:24 - 5:1; 6:14Oubi godo amola ode ageyadu amo Da:liase ea Besia sogega ouligisu hou amoga, Hina Gode da amo sia:ne iasu amo Segalaia (Belegaia egefe amola Idou ea aowa) ema i.
Hina Gode Bagadedafa da Segalaiama amo sia: Ea fi dunu ilima alofele olelema:ne sia:i, “Na, Hina Gode, da dilia aowalali ilima bagadewane ougi galu. Be wali Na da dilima sia:sa, ‘Nama buhagima! Amasea, Na da dilima bu misunu! Dilia aowalali ilia hou agoane mae hamoma. Hemonega, balofede dunu da Na sia:ne iasu ilima i. Ilia da wadela:i hou fisimusa: ilima sia:i. Be ilia da Na sia: hamedafa nabi amola Na hamoma:ne sia:be nabawane hame hamosu. Dia aowalali amola amo balofede huluane ilia da bogoi dagoi. Na hawa: hamosu balofede dunu amo ilimadi, Na da dilia aowalali ilima hamoma:ne sia:i amola sisasu dawa:digima:ne sia:ne i. Be ilia amo sia: mae nabane, se dabe lai dagoi. Amalalu, ilia da bu sinidigili, amo Na, Hina Gode Bagadedafa, da ilia hamoi defele amola Na ilegei defele, se dabe ilima i, amo da dafawane ilia da sia:i dagoi.”
Segalaia da Esala Ba:su Ganodini, Hosi Ba:i
Eso 24 amola oubi gidayale (oubi Siba:de) amola ode ageyadu Da:liase ea Besia soge ouligisu amoga, Hina Gode da gasi afaega nama esala ba:su iasi. Wamolegei Sia: Olelesu 6:2-8Na da ba:loba, Hina Gode Ea a:igele dunu yoi hosi da:iya fila heda:le ahoanebe ba:i. E da ‘medele’ ifa labala fago, amo ganodini aliligibi ba:i. Ea baligia hosi eno, mogili yoi, mogili hoholei, mogili ahea:iai, lelebe ba:i. Na da ema adole ba:i, “Hina! Amo hosi ilia bai da adi olelesala:?”
E bu adole i, “Na da dima amo ea bai olelemu! 10 Hina Gode da ili osobo bagade hou abodelalu masa:ne asunasi.”
11 Hosi ilia da a:igele dunuma amane sia:ne i, “Ninia da osobo bagade huluane hohogola lalu. Ninia da ba:loba, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da gasa hamedene amola banenesi dagoi ba:i.”
12 Amalalu, a:igele dunu da amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa! Di da waha ode 70 agoane, Yelusaleme fi amola Yuda moilai bai bagade hamone gagai fi ilima ougi galu. Di da habogala ilima asigi hou bu olelema:bela:?”
13 Hina Gode da a:igele dunu ea dogo denesima:ne, ema dabe adole i. 14 Amola a:igele da nama Hina Gode Bagadedafa Ea sia:i amo sisia:i lama:ne amane sia:i, “Na da Yelusaleme, Na Hadigi Moilai bai bagade, amoma bagade fofagisa. 15 Amola, Na da ilima ha lai fifi asi gala amo da hahawane amola olofole esala, ilima bagadewane ougi. Na da Na fi dunuma fonobahadi ougiba:le, ilima se dabe i. Na da eno fifi asi gala dunuma amo hamoma:ne sia:beba:le, ilia da Na fi dunuma gegebeba:le, ilima se bagade i. Be ilia da Na hamoma:ne sia:i baligili, Na fi dunuma se baligili i. 16 Amaiba:le, Na da Yelusaleme fi ilima asigi hou olelema:ne, Yelusalemega buhagi. Na Debolo da bu hahamoi amola Yelusaleme moilai bai bagade da bu buga:le gagui dagoi ba:mu.”
17 Amola a:igele da nama na da eno sisia:i lama:ne amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, ‘Na moilai bai bagade ilia da bu bagade gagui ba:mu. Amola Na da Yelusaleme fi bu fidimu amola Yelusaleme da Na moilai bai bagadedafa Na da bu sia:mu.’ ”
Segalaia da Esala Ba:su ganodini Bulamagau Hono Ba:i
18 Esala ba:su eno ganodini, na da bulamagau hono biyaduyale ba:i. 19 Na da a:igele dunu (amo da nama sia: dasu) ema amane adole ba:i, “Amo hono ilia bai da adila:?” E da nama bu adole i, “Ilia bai da gasa bagade fifi asi gala amo da Yuda, Isala:ili amola Yelusaleme amo fi dunu afagogolesi dagoi.”
20 Amalalu, Hina Gode da ha:ma gagui hawa: hamosu dunu biyaduyale nama olei.
21 Na da amane adole ba:i, “Amo dunu ilia adi hamomusa: misibala:?
E da dabe adole i,” Fifi asi gala ha lai dunu ilia da Yuda fi dunu hasalasili, afagogolesi. Ha:ma gagui dunu da amo ha lai fifi asi gala amo beda:ma:ne hamone, hasalasimusa: misi dagoi.”

*1:1: Esela 4:24 - 5:1; 6:14

1:8: Wamolegei Sia: Olelesu 6:2-8