6
Sailase Ea Musa: Sia:i Dedei Dialebe bu Ba:i
Amaiba:le, hina bagade Da:liase da ea fidisu dunu ilia eagene meloa dedei Ba:bilone moilai bai bagade amo ganodini dialu, amo hogoma:ne sia:i. Be ilia da Ba:bilone moilai bai bagade amo ganodini amo meloa dedei hame ba:i. Ilia da Egeba:da:na moilai bai bagade (Midia soge amo ganodini dialu) amoga bioi meloa dialebe ba:i. Amo ganodini, sia: amane dedei dialebe ba:i.
“Hina bagade Sailase da ea ode bisili ouligisu hou amoga, ilia da Yelusalemega Debolo diasu gobele salasu hamomusa: bu gaguma:ne sia:i. Amo Debolo gagusia, ea defei da 27 mida sedade defei amola 27 mida ba:de defei gaguma:ne sia:i. E da Debolo dobea agoane gaguma:ne sia:i. Igi dada:lesu udiana hagudu legele bu ifa dada:lesu afae legema. Hawa: hamosu liligi amo bidi lasu muni huluane Besia eagene ilia fawane da imunu. Amola gouli amola silifa ofodo, amo musa: Nebiuga:denese da Yelusaleme Debolo diasuga lale, Ba:bilone moilai bai bagadega gaguli asi, amo huluane ilia da amo liligi ea sogebidafa Yelusaleme Debolo amoga bu gaguli masa!” ilia da Sailase ea sia: agoane dedei dialebe ba:i.
Da:liase da Debolo Hawa: Hamosu Bu Hamoma:ne Sia:i
Amalalu, Da:liase da Yu dunuma sia: adole iasi, “Na da dili, Da:denai (Iufala:idisi Hano Guma:dini soge eagene ouligisu dunu), Sisabosinai amola dilia na:iyado ouligisu dunu Guma:dini Iufala:idisi soge ganodini esala, dilima meloa dedesa. ‘Debolo diasu gadenene maedafa masa. Amola, Debolo gagusu hou mae migelema. Yuda eagene ouligisu dunu amola Yu fi ouligisu dunu da Gode Ea Debolo diasu amo ea musa: sogebi amoga bu gagumu da defea. Dilia amo dunu Debolo bu gaguma:ne fidima. Amo hawa: hamosu da mae yolele hedolo hehenane hawa: hamoma:ne, ilima muni amo ninia eagene muni Guma:dini Iufala:idisi sogega laha amo ilima hedolo ima. Eso huluane, mae fisili, dilia Yelusaleme gobele salasu dunu, ilia hanai dilima adolalu, amo defele ilima ima. Amo da bulamagau mano gawali o sibi o sibi mano Hebene Godema gobele salimusa: o widi o deme o waini o olife susuligi.
10 Yu dunu da Hebene Gode Ema gobele salasu Ea hanai defele Ema hamomusa: amola Gode da na amola na dunu mano hahawane dogolegele fidima:ne, ilia da Ema nodone sia:ne gadoma:ne, agoane hamoma. 11 Na da sia: eno sia:sa. Nowa dunu da amo sia: hame nabasea, dilia ifa ea diasuga dialu fadegale fasili, amalu agesone, amalu amo dunu ea da:i hagomoa soma. Amola ea diasu go da isu salasu hamoma. 12 Gode da osobo bagade dunu ilia Ema nodone sia:ne gadoma:ne, Yelusaleme moilai bai bagade amo ilegei dagoi. Amaiba:le, nowa dunu da na sia: dedei amo hame nabasea, o Debolo diasu wadela:musa: dawa:sea, Gode da amo dunu wadela:mu da defea. Na, Da:liase da amo sia: sia:iba:le, dilia amo sia: amoma noga:le fa:no bobogema.’ ”
Ilia Debolo Diasu Godema Sia:ne Gadosu Hamomusa: Modale Ligiagale Doaligi
13 Amalalu, Da:denai (eagene hina dunu), Sidabosinai amola ela na:iyado ouligisu dunu, ilia da Da:liase ea sia: defele hamoi. 14  * Ha:ga:iai 1:1; Segalaia 1:1Yu ouligisu dunu da Debolo diasu gagusu hehenane hawa: hamonanu. Balofede dunu Ha:ga:iai amola Segalia da ilia dogo denesima:ne fidisu. Amalalu, Isala:ili Gode amola Besia hina bagade dunu udiana amo Sailase, Da:liase amola Adasegesisi, ilia hamoma:ne sia:i defele, Debolo diasu da gagui dagoi ba:i. 15 Eso udiana amo oubi ea dio amo Ada, amoga, ilia Debolo diasu gaguli dagoi. Amo ode da Da:liase ea Ba:bilone soge ouligisu ode gafeyale gidigi. 16 Amalalu, Isala:ili dunu huluane, amo gobele salasu dunu, Lifai dunu amola mugululi asi buhagi dunu huluane da hahawane bagade Debolo diasu Godema sia:ne gadosu hamomusa:, modale ligiagale doasi. 17 Amo hou hamoma:ne, ilia da bulamagau 100 agoane, sibi 200 agoane amola sibi mano 400 agoane, gobele salasu hamoma:ne iasu. Amola, Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu da goudi fagoyale gala. Amo da goudi afae da Isala:ili fi afae hi gagaia gaguli iasu. 18 Amola Mousese ea sema buga ganodini dedei defele, ilia gobele salasu dunu amola Lifai dunu ilima Debolo ouligisu hou Yelusaleme amo ganodini olelei.
Ilia da Baligisu Lolo Mai
19  Gadili Asi 12:1-20Mugululi asi buhagi dunu da eso14 oubi age amoga, amola ode ageyadu amoga ilia da buhagi - amo esoga ilia da Baligisu Lolo mai. 20 Gobele salasu dunu amola Lifai dunu da ilia ledo huluane dodofei amola ilia sema defele ledo hame agoai ba:i. Amola Lifai dunu da ilisu, gobele salasu dunu amola dunu huluane da mugululi asili buhagi, amo huluane ilia gobele salasu hamoma:ne, ohe fi medole legei. 21 Isala:ili dunu mugululi asi buhagi dunu amola musa: Gode Ea hou hame lalegagui ilia da dunu Isala:ili soge amo ganodini esalu amo ilia musa: hou fisili, Isala:ili Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: sinidigi, amo dunu huluane da gobele salasu ha:i manu nasu.
22 Eso fesuale amoga, ilia da Agi Yisidi Hame Sali Lolo Nabe hahawane hamosu. Hina Gode da fidibiba:le, Asilia hina bagade da ilima asigiba:le, e da ilia Isala:ili Gode Ea Debolo amo bu buga:le gagusu hou fidisu. Amaiba:le, Isala:ili dunu da hahawane bagade ba:i.

*6:14: Ha:ga:iai 1:1; Segalaia 1:1

6:19: Gadili Asi 12:1-20