Ha:ga:iai
(Da:i Sia: - Haggai; Modu – Hagai; Bisini – Hagai)
Hidadea Sia:
Ha:ga:iai buga amo ganodini da, Hina Gode Ea sia:, E da balofede (Gode Sia: Alofesu dunu) ea dio amo Ha:ga:iai ema olelei. Ha:ga:iai da amo meloa ode 520 Y.H.M. amoga dedei. Amo esoga, Isala:ili dunu musa: mugululi asi, ilia da Yelusaleme moilai bai bagadega buhagili, ode oda amogawi esalu. Be Sia:ne Gadosu Diasu (Debolo) da mae hahamone, mugului dagoi ba:i. Ha:ga:iai da Isala:ili ouligisu dunuma ha:giwane, ilia Debolo diasu bu gaguma:ne olelesu. Amola Hina Gode da Ha:ga:iai ea lafidili ilima hahawane dogolegele imunu sia:i. Ilia da hou moloidafa amola gaheabolo hamosea, ilia da liligi bagade gaguiwane amola hahawane olofoiwane esalumu, E da sia:i dagoi.
Sia: Dedei
1 Hina Gode E da Debolo Diasu
bu Gaguma:ne Sia:i...Sia:alalo 1:1-15
2 Dogo Denesima:ne Sia:...Sia:alalo 2:1-23
1
Ha:ga:iai
Hina Gode da Isala:ili fi ilima Debolo Diasu bu Gaguma:ne Sia:i.
* Esela 4:24 - 5:2; 6:14Be ode ageyadu amoga, Da:liase da Besia soge amo hina bagade hamone ouligi esalu, amola oubi gafe amoga eso agega, Hina Gode da Ha:ga:iai ema sia: sia:i. Amola Ha:ga:iai da alofele, amo sia: Yuda eagene ouligisu dunu amola Selababele (Sia:lediele egefe) amola gobele salasu ouligisu dunu Yosiua (Yihosada:ge egefe), ilima bu sia:i.
Hina Gode Bagadedafa da Ha:ga:iaima amane sia:i, “Isala:ili dunu ilia da amane sia:sa, ‘Debolo Diasu bu gagumu esodafa da hame doaga:i.’ ” Amalalu, Hina Gode Ea sia: amo da dunu huluane ilia nabima:ne, balofede dunu Ha:ga:iaima sia:ne i.
Hina Gode da amane sia:i, “Na dunu fi abuliba:le ilila: diasu amo noga:le gaguli esala, amola Na Sia:ne Gadosu Diasu amo bu wadela:lesi dagoi ba:sala:? Dilia da abuliba:le dilima hou doaga:ga:lalebe amo hame ba:sala:? Dilia da gagoma bagade sagai galu, be amomane bagade hame fai. Dilia da ha:i manu gala be dili sadini manu defele hame gala. Dilia da waini hano manu gala, be dilia da waini hano hanai gumimu defele hame gala. Dilia da abula gala, be bagahameba:le, dilia da:i hame hougala:sa. Dunu da muni lamusa: hawa: hamosa, be amomane esaloma:ne lamu liligi amo defele hame ba:sa. Di da abuliba:le, amo hou doaga:be hame ba:bela:? Defea, wahadafa agoloba:le heda:le, diasu gagusu ifa lidima, amola Na Debolo Diasu mugului amo bu buga:le gaguma. Amasea Na da dilima nodomu amola dilia da Nama defele nodone sia:ne gadomu. Dilia da ifabi ganodini ha:i manu bagade lamusa: dawa:i galu. Amomane ha:i manu da dadamini aguni manoba, Na da amo dadami fulabole fasi dagoi. Abuliba:le, Na agoane hamobela:? Bai Na Debolo Diasu da mugululi sia:i dagoiba:le. Be dilia da mae dawa:le, dilia diasu fawane gagulala. 10 Amaiba:le, Na da diligili gibu amola ha:i manu hame iaha. 11 Na da dilia sogega esoi bagade i dagoi. Dilia soge agolo, gagoma sagai, waini sagai, olefe ifa sagai, dilia sagai liligi huluane amola dunu fi amola ohe fi huluane amo da esoi bagade ba:sa.
Isala:ili Dunu ilia Hina Gode Ea Sia: Nabawane Hamoi
12 Amalalu, Selababele, Yosiua amola dunu fi huluane (amo da Ba:bilone mugului asili buhagi), ilia Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. Ilia da beda:ne, balofede dunu Ha:ga:iai (Hina Gode Ea Sia: Alofesu dunu) amo ea sia: nabawane hamoi. 13 Amalalu, Ha:ga:iai da Hina Gode Ea sia: amo Isala:ili dunuma alofele adoi, amane, “Na da dafawane ilegesa. Na da dili hamedafa yolesimu.” 14 Hina Gode da Selababele, Yuda eagene ouligisu dunu, gobele salasu ouligisu dunu Yosiua amola dunu huluane amo da mugululi asili buhagi, amo ilia da Debolo Diasu bu gaguma:ne, Hina Gode da ilia a:silibu denesi dagoi. Ilia da ilia Hina Gode Bagadedafa Ea Debolo Diasu gaguma:ne, hawa: hamosu mui. 15 Ilia da oubi gafeale amola eso 24 amo Da:liase ea hina bagade ouligisu eso amoga, amo hawa: hamosu mui.

*1:1: Esela 4:24 - 5:2; 6:14