4
Ha lai Dunu Da Debolo Diasu Gagusu Amo Wadela:musa: Dawa:i
Yuda fi dunu amola Bediamini fi dunu ilia ha lai dunu da mugululi asi dunu da buhagili, Isala:ili Hina Gode Ea Debolo diasu gagubi nabi. * 2 Hina Bagade 17:12-41Amaiba:le, ilia da Selubabele amola Isala:ili fi ouligisu dunu ilima asili, amane adole ba:i, “Ninia amola da Debolo diasu gagumusa: fidimu da defeala:? Ninia Godema sia:ne gadosu da dilia Godema sia:ne gadosu amo defele sia:ne gadosa. Amola Asilia hina bagade Isaha:done da sia:beba:le ninia guiguda: misi, amo fa:no ninia da Godema gobele salasu hou huluane hamonana.”
Selubabele, Yosiua amola Isala:ili fi ouligisu dunu da ilima amane adole i, “Ninia da Hina Gode Ea Debolo diasu gagusia, eno fidisu dunu hame lamu. Ninisu amo Besia hina bagade Sailase amo ea sia:i defele, gagumu.”
Amalalu, dunu da musa: Isala:ili sogega esalu da Yu dunu beda:ma:ne gasa fi hamosu. Ilia da Yu dunu ilia Debolo gagumu hawa: hamosu hedofamusa: dawa:i galu.
Ilia da Besia eagene dunu amo Yu dunu ilia Debolo gagusu hawa: hamosu hedofama:ne, hano suligili muni ilima i. Amo hou ilia da Sailase ea Besia soge ouligisia amola fa:no Da:liase da Besia soge ouligisia, amo esoha ilia da mae fisili hamosu.
Ha lai Dunu Da Yelusaleme Amo Bu Gagusu Hedofamusa: Dawa:i
Eseda 1:1Hina bagade amo Segesisi da Besia ouligisu hou lai dagoi. Ea ouligisu degabo laloba, dunu amo Yuda soge amola Yelusaleme ganodini esalu, ilima ha lai dunu da ilima fofada:musa: meloa dedene i.
Fa:no, hina bagade eno amo Adasegesisi da Besia soge ouligisia, ha lai dunu amo Bisila:me, Mililida:de amola Da:ibia:le ilia da Adasegesisima meloa dedene i. Amo meloa ilia da A:lama:ia:ge sia:ga dedei. Idisia, ilia da bu Besia sia: amoga afadenema:ne sia:i.
Amola eagene hina dunu amo Lihame amola soge dedesu dunu amo Simisai, ela da Adasegesisi ema Yelusaleme ea hou olelemusa: meloa dedene i, amane,
“Lihame (eagene hina dunu), Simisai (soge dedesu dunu), ela fidisu dunu, fofada:su dunu amola ouligisu dunu eno huluane (amo huluane da musa: Ila:me soge moilai bai bagade amo Ilege, Ba:bilone amola Susa amoga misi) amola 10 dunu eno amo gasa bagade hina Asoba:niba:le da ilia moilaia mugululi, ilia da Samelia moilai bai bagade amola eno sogebi Guma:dini Iufala:idisi Soge amo ganodini fima:ne oule asi, da amo meloa dedene iaha.”
11 Ilia da meloa agoane dedene i, “Ninia da di, hina bagade Adasegesisi, ninia da dia hawa: hamosu dunu Guma:dini Iufala:idisi soge amo ganodini esala, dima meloa dedene iaha.
12 Hina bagade! Di da Yelusaleme amoma doaga:i hou dawa:mu da defea. Yu dunu da dia soge eno amoga misini, Yelusaleme amo ganodini fili, ilia amo wadela:i amola hame nabasu moilai bai bagade amo bu gagulala. Ilia amo moilai bai bagade gagoi gagulala amola ea gagui da gadenenewane dagomu ba:sa. 13 Hina bagade! Amo moilai bu gagusia amola amoea gagoi dagosea, Yu fi dunu da dima su muni iasu hou fisimu, amola dia su labe da ebelemu agoai ba:mu. 14 Di da nini huluane ouligisa. Amaiba:le, agoai hou doaga:mu ninia higa:i ba:mu. Ninia agoane dawa:, 15 di da dia fidisu dunu ilima ilia meloa dedei dia aowalali ilia dedei, amo ganodini hogoma:ne sia:ma. Di agoane hamosea, Yelusaleme soge dunu da eso huluane mae fisili, hame nabasu hou hamosu di da ba:mu. Ilia gasa fi hou hamobeba:le, hina bagade amola soge ouligisu dunu da se bagade nabi amola ili ouligimu gasa bagade ba:i. Amaiba:le, amo moilai bai bagade da wadela:lesi dagoi ba:i. 16 Amaiba:le ninia da agoane dawa:. Ilia da amo moilai bai bagade amola ea gagoi bu gagusia, di hina bagade, da Guma:dini Iufala:idisi soge ouligimu hamedeiwane ba:mu.” Ilia da amo meloa Adasegesisi ema dedene i.
17 Adasegesisi da ilima dabe meloa amane dedene i, “Dilia! Lihame (eagene hina dunu), Simisai (soge dedesu dunu) amola ela fidisu dunu Samelia soge amola Guma:dini Iufala:idisi soge amo ganodini esala. Asigi sia: sia:sa!
18 Dilia nama meloa dedene iasi amo na sia: alofele iasu dunu da afadenene, nama idili i. 19 Na sia:beba:le, na fidisu dunu da aowalali ilia meloa dedei amo hogolala ba:i. Dafawane! Musa: amola amo fa:no, Yelusaleme fi dunu da hina bagade ilia sia: hame nabasu, amola amo ganodini hame nabasu dunu amola nimi bagade dunu bagohame ba:su. 20 Gasa bagade Ba:bilone hina dunu da Yelusaleme amola Guma:dini Iufala:idisi soge huluane ouligisu. Ilia da su (da:gisi) muni amo dunuma lasu.
21 Amaiba:le, amo dunuma ilia Yelusaleme bu gagusu go fisima:ne sia:ma. Na da bu gaguma:ne sia:sea fawane, ilima bu gaguma:ne sia:ma. 22 Ilia da na hou bu wadela:sa:besa:le, amo sia: hedolo adoma!” Adasegesisi da amo meloa dedene iasi.
23 Sia: alofele iasu dunu da amo meloa Lihame amola Simisai amola ela fidisu dunu ilima idili i. Ilia da Yelusalemega hedolo asili, Yu dunu ilia moilai bai bagade gagusu logo hedofai dagoi.
Debolo Diasu Gagusu Hawa: Hamosu Da Bu Hemoi
24  Ha:ga:iai 1:1; Segalaia 1:1Debolo diasu bu gagusu logo da hedofaiba:le, ilia da hame hawa: hamosu. Amalalu, hina bagade eno ea dio amo Da:liase da Besia soge ouligisu hou lai. E da ode aduna ouligilalu,

*4:2: 2 Hina Bagade 17:12-41

4:6: Eseda 1:1

4:24: Ha:ga:iai 1:1; Segalaia 1:1