Eseda
(Da:i Sia: - Esther; Modu - Eseta; Bisini - Esta)
Hidadea Sia:
Eseda Buga ganodini ninia da Yu a:fini noga:i ea hou ba:sa. Amo esoha Yu dunu da Besia soge amo ganodini mugululi asi udigili hawa: hamosu dunu esalu. Besia dunu mogili da Yu dunu amo bagade higa:iba:le, ili huluane medole legemusa: dawa:i galu. Be Eseda da ea dunu fi ilima asigiba:le, mae beda:iwane ea fi gaga:i. Amo sia: dedei hou da Besia hina bagade amo ea diasu ganodini ba:i. Fa:no, Yu dunu da Eseda ea hou dawa:beba:le, ode huluane amoga lolo nasu ea dio amo “Biulime” amo hamosu.
Sia: Dedei
1 Eseda da Hina bagade Uda Hamoi...Sia:alalo 1:1 - 2:23
2 Ha:ima:ne da Modigai
Wadela:musa: Dawa:i...Sia:alalo 3:1 - 5:14
3 Ilia da Ha:ima:ne Fuga:i...Sia:alalo 6:1 - 7:10
4 Yu Dunu da Ilia Ha Lai amo Hasalasi...Sia:alalo 8:1 - 10:3
1
Eseda
Hina bagade Uda Fa:sedai da Egoa Segesisi ea Sia: Mae Nabawane Odoga:i
1-2  * Esela 4:6Besia eagene hina bagade ea dio amo Segesisi da moilai bai bagade amo Susa, amo ganodini ea ouligisu hawa: hamonanu. E da soge fi hihi 127 agoane ouligisu. Amo soge fi hihi da Inidia soge asili Suda:ne soge amo ganodini esalu.
Ode osodayale ea ouligisu ganodini, e da lolo mai. E da ea lolo manusa:, eagene ouligisu dunu, soge fi hihi ilia ouligisu amola hina dunu, Besia dadi gagui dunu amola Midia dadi gagui dunu, amo huluane hiougi. E da oubi gafeyale amoga e da ea diasu amola Susa moilai amo liligi noga:idafa amo hiougi misi dunu ilima olelesa lalalu.
Amalalu, hina bagade da lolo nasu bagade, amo ea diasu gagoi ganodini hamoi. Amo hamonana hi afae galagai, amola amoga misa:ne, e da dunu huluane, bagade gagui amola hame gagui, amo huluane hiougi. Hina bagade ea gagoi da nina: hamoi noga:idafa ba:i. Gasiga:su abula da haisewe amola ahea:iai ba:i. Ilia da oga:iya:i efe amoga silifa gedu amoga la:gilisili amola igi ogelu duni bugi ili amoga gosagisi. Iluwa:su fafai amo da gouli amola silifa amoga hamoi da gagoi ganodini ligisi dialebe ba:i, amola gagoi da ogelu amola yoi gele noga:idafa amola su ela:mei amola ela:mei haisewe igi, amoga fa:i. Waini hano moma:ne, ilia da gouli faigelei hisu hisu hahamoi amo ganodini soga:sasali. Hina bagade da ea waini nodone bagade sagoi.
Hina bagade da ea hawa: hamosu dunu ilima ilia da mae hihini dunu huluane ilia waini hano manusa: defele ilima ima:ne sia:i. Amo galu, hina bagade uda Fa:sedai da hina bagade diasu ganodini, lolo manusa: uda fawane hiougi.
10 Lolo nabe eso fesuga, hina bagade da waini nanu amola hahawane ba:su. Amalalu, e da ea gulusu danai hawa: hamosu dunu fesuale gala amo ema misa:ne sia:i. Ilia dio da Mihiuma:ne, Bisida, Habouna, Bigida, Aba:geda, Sida amola Gaga:se. 11 E da amo dunu ilia da hina bagade uda Fa:sedai amo habuga ea dialumaga figisili, ema oule misa:ne sia:i. Fa:sedai da uda noga:idafa ba:su. Hina bagade da Fa:sedai ea noga:idafa ba:su, amo ea hiougi dunuma olelemusa: dawa:i galu. 12 Be hawa: hamosu dunu da ema hina bagade ea hamoma:ne sia:i olelebeba:le, Fa:sedai hihini hame misunu sia:i. Hina bagade da amo sia: nababeba:le, ougi bagade ba:i. 13 Hina bagade ea hou da bagade dawa:su dunuma, abuli hamoma:beyale adole ba:su. Amaiba:le, e da ea fada:i sia:ne iasu dunuma ilia sia: nabimusa: wele sia:i.
14 Hina bagade ea fada:i sia:ne iasu ouligisu dunu mimogo fesuale gala, Besia amola Midia soge ganodini ilia dio da Gasina, Sieda, A:damada, Dasisi, Milese, Ma:sina, amola Mimiuga:ne. 15 E da amo dunuma amane sia:i, “Na da hina bagade Segesisi! Ni da na hawa: hamosu dunuma ilia da na uda Fa:sedai e da nama oule misa:ne adosi. Be e da na sia: nabimu higa:i. Ninia da ema adi hamoma:bela:? Sema dedei da adi sia:sala:?”
16 Amalalu, Mimiuga:ne da hina bagade amola eagene ouligisu dunu ilima amane sia:i, “Hina bagade uda Fa:sedai da hina bagade ema fawane hame gadele sia:i. Be e da eagene ouligisu dunu huluane amola dunu huluane Besia amola Midia soge ganodini, amo huluane ilima gadele sia:i dagoi. 17 Bai uda huluane hina bagade ea ouligisu fifi asi gala amo ganodini da Fa:sedai ea hihi sia: nababeba:le, ilia da egoama hihi ba:mu. Ilia da amane sia:mu, ‘Hina bagade Segesisi da ea uda Fa:sedai ema misa:ne sia:i, be e da higa:i.’ 18 Besia amola Midia ouligisu dunu ilia uda da amo hou nababeba:le, ilia da wali eso, amo hame nabasu hou ilia egoama olelemu. Uda huluane da ilia egoama hame dogolegemu, amola egoa ilia da idua ilima ougi ba:mu. 19 Hina bagade! Di da hanai galea, hina bagade sema amane hamoma, ‘Fa:sedai da dima bu hamedafa misunu’. Amo sema da Besia amola Midia ela sema dedei amo ganodini dedenanu, bu hamedafa afadenemu, di sia:ma. Amasea, Fa:sedai ea hina bagade uda sogebi, amo eno baligili noga:i udama ima. 20 Dia fifi asi gala da bagadedafa. Dunu huluane amo ganodini esala, da dia sia: amo nababeba:le, uda huluane da ilia egoa (bagade gagui amola hame gagui defele), ilima nodone dawa:le, nabasu hou bu hamomu.”
21 Hina bagade amola eagene ouligisu dunu da amo hou da noga:i dawa::beba:le, hina bagade da Mimiuga:ne ea sia:i defele hamoi. 22 E da ea ouligisu fifi asi gala huluane ilima, e da ilila: sia: amola idisu amola dedesu hou defele, ilima sema amane dedene iagagai, “Egoa huluane da ilia sosogo fi ilima hinawane esalumu, amola eno da ilia sia: gua:mu da hamedei.”

*1:1-2: Esela 4:6