3
Ilia da Nodone Sia:ne Gadosu Hou bu Hahamoi
Oubi fesu da udui galu, Isala:ili dunu huluane da ilia moilaidafa amo ganodini fi dagoi ba:i. Amalalu, dunu amola uda huluane da Yelusalemega gilisi. * Gadili Asi 27:1Amola Yosiua (Yihosada:ge egefe), eno gobele salasu dunu amola Selubabele (Sia:diele egefe) amola ea sosogo fi da Isala:ili Hina Gode amo Ea oloda bu gagui. Bai ilia da Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese, amo ea Sema amola hamoma:ne sia:i dedei defele, amo oloda da:iya Godema gobele salasu hamomusa: dawa:i. Idisu 28:1-8Musa: mugululi asi dunu buhagi da dunu amo ilia musa: soge ganodini esala amoga beda:i. Be ilia da oloda amo ea musa: sogebi amoga bu gagui. Amalalu, ilia da bu hahabe huluane amola daeya huluane amoga gobele salasu hamosu. Idisu 29:12-38Ilia da Sogega Fasela Diasu Lolo Nabe amo sema defele hamosu. Eso huluane ilia da amo eso ea gobele salasu sema ganodini dedei amo gobei. § Idisu 28:11 - 29:39Amola ilia eno gobele salasu amo ohe gogo gobesu, Oubi gaheabolo doaga:loba gobele salasu, Godema nodone sia:ne gadosu gilisisu amola Hina Godema hahawane udigili iasu amo huluane ilia da hamosu. Ilia da Debolo amo bu gagumusa: hame hemoi. Be oubi fesuale gala bisili esoga, ilia da Hina Godema gobele salasu hemosu.
Ilia Da Debolo Diasu Bu Gagui
Isala:ili dunu da Debolo diasu gagusu dunu (amo da igi hedofasu dunu amola ifa hahamosu dunu) ilima ha:i manu, hano amola olife fage amoea maga:me i. Amo liligi ilia da Daia moilai bai bagade amola Saidone moilai bai bagadega, Lebanone soge dolo ifa bidi lama:ne iasi. Amo ifa da hano wayabo amoga misini, Yoba moilaiga doaga:su. Amo hou da Besia hina bagade Sailase amo ea sia:ga hamoi. Amalalu, oubi ageyadu amo odega fa:no ilia da Debolo ea sogebi Yelusalemega doaga:le, ilia da bisili hawa: hamoi. Selubabele, Yosiua, eno Isala:ili dunu huluane, gobele salasu dunu amola musa: mugululi asi buhagi dunu huluane da gilisili hawa: hamosu. Ilia da Lifai dunu amo ilia esalebe ode 20 gidigi amola amo baligi, amo ilia da Debolo diasu bu gagusu amo ouligima:ne sia:i. Lifai dunu afae amo Yesua, ea dunu mano, ea sosogo fi amola Ga:damiele amola egefe (ilia da Houdafia fi dunu) ilia da gilisili Debolo bu gaguma:ne ouligisu. (Henada:de fi Lifai dunu da ili fidisu.)
10  ** 1 Hou Olelesu 25:1Hawa: hamosu dunu ilia Debolo diasu bisili gagubiba:le, gobele salasu dunu ilia abula salawane, dalabede dusu agoai amo ilia loboga gagui, amola A:sa:fe da dadabisu gaguli, dusa lelu. Amola ilia da gilisili Hina Godema nodone gesami hea:su amo da musa: Da:ibidi ea esoga hamoi defele hamosu. 11  †† 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11Ilia da Hina Godema nodone gesami hea:su, ha:giwane hea:i amane, “Hina Gode da defeadafa. Ea Isala:ili dunuma asigidafa hou da Fifi Ahoanusudafa.” Debolo diasu ea bai amo gagusu da wali hemobe ba:i. Amaiba:le ilia da ha:giwane gesami hea:su 12 Musa: gobele salasu dunu, musa: Lifai dunu amola fi ouligisu hina dunu, mogili ilia da musa: Debolo diasu ba:i. Ilia da Debolo diasu gaheabolo ea bai gagubi ba:loba, fofagiba:le dinanu. Be eno dunu esalebe da bagadewane nodone halasu. 13 Ilia Debolo diasu gagusu amo nodoi ba:beba:le, dunu huluane da nodone bagadewane halale wele sia:nanu, badilia fi dunu huluane nabima:ne. Amola, disu amola nodone halasu da afafane afae nabimu hamedeiwane ba:i.

*3:2: Gadili Asi 27:1

3:3: Idisu 28:1-8

3:4: Idisu 29:12-38

§3:5: Idisu 28:11 - 29:39

**3:10: 1 Hou Olelesu 25:1

††3:11: 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11