106
Hina Gode Ea Fi Dunuma Noga:idafa Hamosu Hou
* 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 11:5; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11Hina Godema nodoma!
Hina Godema nodone sia:ma!
Bai E da noga:idafa,
amola Ea asigi hou da mae fisili dialumu.
Nowa da Ea gasa bagade hamoi amo adoma:bela:?
Nowa da Ema defele nodoma:bela:?
Nowa dunu ilia da Ea hamoma:ne sia:i amo nabawane hamosea,
amola eso huluane moloi hou hamosea, ilia da hahawane gala.
Hina Gode! Di da Dia fi dunu fidisia
amola ili gaga:sea, na mae gogolema!
Na da Dia fi dunu ilia bagade gagui hou ba:ma:ne,
amola ilia hahawane nodone hidasu hou amoma gilisima:ne,
Dia logo doasima.
Ninia da ninia aowalali defele wadela:i hou hamoi.
Ninia da baligiliwane wadela:le hamoi.
Gadili Asi 14:10-12Ninia aowalali da Idibidi soge ganodini,
Gode Ea noga:idafa hamosu hou hame dawa:digi.
E da eso bagohame ilima asigidafa hou hamoi.
Be ilia amo gogolele, Maga:me Hano Wayabo Bagade
amoga Gode Bagadedafa Ema odoga:gia:i.
Be Hina Gode Ea gasa bagade hou olelema:ne,
Ea musa: ilegele sia:i defele, ili gaga:i.
Gadili Asi 14:21-31E da Maga:me Hano Wayabo amo dogoa damuni hamoma:ne sia:beba:le,
e da dogoa damuna asili, hafoga:i ba:i.
E da amo hafoga:i logoga hano degema:ne, Ea fi dunu oule asi.
10 E da ilia higabe ha lai dunu ili mae hasalasima:ne, gaga:i.
11 Be hano da ilima ha lai dunu huluane dedebole, ilia hano mai da:gini bogogia:i.
Dunu afae esalebe hame ba:i.
12  § Gadili Asi 15:1-21Amalalu, Hina Gode Ea fi dunu
ilia da Ea ilegele sia:i huluane dafawaneyale dawa:i.
Ilia da Ema nodone gesami hea:i.
13 Be ilia da hedolowane Ea ili fidi amo gogolei.
Ilia da Ea fada:i sia:su mae oualigili, hedolowane ili hanaiga hamosu.
14  ** Idisu 11:4-34Ilia da hafoga:i soge ganodini, Gode Ea iabe mae dawa:le,
baligili lamusa: hanai galu.
Ilia Godema adoba:su hou hamoi.
15 Amaiba:le, E da ilia adole ba:i defele, ilima i.
Be wadela:i olo bagade gilisili ilima i.
16  †† Idisu 16:1-35Amo hafoga:i sogega, ilia da Mousese amola Elane (Hina Gode Ea hadigi
hawa: hamosu dunu) elama mudasu.
17 Amalalu, osobo bagade da eala asili,
Da:ida:ne amola Abaila:me amola ea sosogo fi huluane, mogosali.
18 Lalu da wadela:i dunu elama fa:no bobogesu, amo ilima sa:ili, ili nene dagoi.
19  ‡‡ Gadili Asi 32:1-14Ilia da Sainai sogega, bulamagau gawali gouliga hamone,
amoma nodone sia:ne gadosu.
20 Ilia da Gode Ea hadigi amoma nodone sia:su afadenene,
bu ohe gisi nabe agoaila, amoma nodone sia:ne gadosu.
21 Gode da Idibidi sogega gasa bagadewane hamobe hou, amoga ili gaga:i.
Be ilia da amo gogolei.
22 Gode da Idibidi sogega hou noga:idafa hamoi.
E da Maga:me Hano Wayabo amoga
fofogadigisu musa: hame ba:su hou hamoi.
23 Gode da Ea ilegei fi amo gugunufinisimusa: dawa:beba:le,
Mousese da amo logo mae hamoma:ne ga:laligi.
24  §§ Idisu 14:1-35Amalalu, Isala:ili dunu da Ga:ina:ne noga:idafa soge higa:i galu.
Bai ilia da Gode Ea ilima hamomusa: ilegele sia:i,
amo dafawaneyale hame dawa:i.
25 Ilia da ilia abula diasu ganodini esafula, egane sia: dalusu.
Amola, Hina Gode Ea sia: hame nabasu.
26 Amaiba:le, E da ilima sisasu gasa bagade sia:i.
E da ili huluane hafoga:i soge ganodini fane legele,
27  *** Gobele Salasu 26:33amola iligaga fifi mabe huluane,
Gode Ea hou hame dawa:su dunu ilia soge ganodini afagogolesili,
amogawi ilia huluane da bogogia:mu, E sia:i.
28  ††† Idisu 25:1-13Amalalu, Bio goumi sogega,
Gode Ea fi dunu da ogogosu ‘gode’ Ba:ilema nodone sia:ne gadosu hou,
amoma gilisi. Ilia da gobele salasu ha:i manu,
hame esalebe ogogosu ‘gode’ ilima iasu liligi, mai dagoi.
29 Ilia da Hina Gode E bagade ougima:ne wadela:i hou bagade hamobeba:le,
wadela:i olo bagade da ilima madelai.
30 Be Finia:se da wa:legadole, wadela:i hamosu dunuma se dabe iabeba:le,
wadela:i olo da fisi ba:i.
31 Dunu ilia da Finia:se ea hamoi amo nodone dawa:sa,
amola mae fisili eso huluane dawa:lalumu.
32  ‡‡‡ Idisu 20:2-13Meliba hano bubuga:su amoga,
Isala:ili dunu da bu Hina Gode ougima:ne hamoi.
Amola ilia hamobeba:le, Mousese da se nabi.
33 E da ilima ougiba:le, mae dawa:le, momabo sia:i
34  §§§ Bisisu 2:1-3; 3:5-6Hina Gode da Isala:ili dunuma, ilia Godema higa:i dunu medole legema:ne sia:i.
Be ilia da amo dunu hame medole legei.
35 Be ilia da amo dunuma gilisili, uda lasu hou hamosu,
amola ilia ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu hou lalegagui.
36 Gode Ea fi dunu da ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima nodone sia:ne
gadobeba:le, ilia da gugunufinisi dagoi ba:i.
37  * 2 Hina bagade 17:17Ilia da Ga:ina:ne ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilia oloda da:iya,
ilisu dunu mano amola uda mano gobele salasu.
38  Idisu 35:33Ilia da mano, amo da wadela:le hame hamoi, amo udigili medole lelegei.
Amaiba:le, soge huluane da ledo hamoi dagoi ba:i.
39 Ilia da wadela:le hamoiba:le, nigima: agoai ba:i.
Amola ilia Godema baligi fa:su.
40  Bisisu 2:14-18Amaiba:le, Hina Gode da Ea fi dunuma ougi galu.
E da ili bagadedafa higasu.
41 E da ili Gode Ea hou hame dawa: dunu banenesima:ne, ilima yolesi.
Amola ilima ha lai dunu fawane da ili ouligi.
42 Ilima ha lai dunu da ili banenesi.
Amola Isala:ili dunu da ilima ha lai dunu,
amo ilia hamoma:ne sia:be fawane nabawane hamoi.
43 Eso bagohame, Hina Gode da Ea fi dunu gaga:su.
Be ilia da Ema odoga:su fawane hamoi,
amola bu baligiliwane wadela:le hamosu.
44 Be ilia da se nabawane Ema digini wele sia:beba:le, E da ilia wele sia:be nabi,
amola ilia se nabasu asigiwane ba:i.
45 E da ilima asigiba:le, E da Ea musa: gousa:su ilima hamoi, amo bu dawa:i.
Ea asigidafa hou da bagadeba:le, E da ilima se dabe ianoba amo yolesi.
46 Gode da Isala:ili dunu ilima banenesisu dunu ilia asigi dawa:su afadenene,
ilia da bu Isala:ili dunuma asigisu.
47  § 1 Hou Olelesu 16:35-36Hina Gode! Ninia Gode! Nini gaga:ma!
Ninia da fifi asi gala amo ganodini esala,
amoga nini Isala:ili sogega buhagimusa: oule misa.
Amasea, ninia da Dia Hadigi Dio amoma nodone sia:mu.
48 Hina Godema nodoma!
Isala:ili ilia Godema nodoma!
Wali amola eso huluane mae fisili, Ema nodone sia:nanoma!
Dunu huluane da “Ama” sia:ma:ma.
Hina Godema nodoma!

*106:1: 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 11:5; 107:1; 118:1; 136:1; Yelemaia 33:11

106:7: Gadili Asi 14:10-12

106:9: Gadili Asi 14:21-31

§106:12: Gadili Asi 15:1-21

**106:14: Idisu 11:4-34

††106:16: Idisu 16:1-35

‡‡106:19: Gadili Asi 32:1-14

§§106:24: Idisu 14:1-35

***106:27: Gobele Salasu 26:33

†††106:28: Idisu 25:1-13

‡‡‡106:32: Idisu 20:2-13

§§§106:34: Bisisu 2:1-3; 3:5-6

*106:37: 2 Hina bagade 17:17

106:38: Idisu 35:33

106:40: Bisisu 2:14-18

§106:47: 1 Hou Olelesu 16:35-36