107
Buga Bi
(Gesami Hea:su 107-150)
Gode Ea Noga:idafa Hou amoma Nodone Sia:su
* 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 118:1 136:1; Yelemaia 33:11Hina Godema nodone sia:ma!
Bai E da noga:idafa, amola Ea asigisu hou da mae fisili dialumu.
Hina Gode Ea gaga:i dunu huluane!
Amo Hina Godema nodone sia:be bu dabuasili sia:ma.
E da dilia ha lai dunu amo dilima bu se mae ima:ne, dili gaga:i.
Amola E da dili ga fi dunu ilia soge gusudili, guma:dini,
ga (south) amola ga (north) amodili, buhagima:ne oule momafui.
Isala:ili fi dunu mogili ilia da logo hamedei hafoga:i sogega, dadoula lafiadalusu.
Ilia da moilai bai bagade amogai fimusa: hogoi helele, hame ba:i.
Ilia da ha:i amola hano hanai,
amola dafawane hamoma:beyale dawa:lusu huluane fisi dagoi.
Amalalu, ilia bidi hamosu ganodini, ilia Hina Godema digini wele sia:i.
Amola Hina Gode da ilia se nabasu yolema:ne gaga:i.
E da ili logo moloidafa amoga
moilai bai bagade amoga esaloma:ne oule asi.
Hina Gode da eso huluane mae fisili ilima asigiba:le,
amola ili fidima:ne hou noga:idafa hamonanebeba:le,
ilia Ema nodone sia:mu da defea.
E da hano hanai dunu bu guminisisa.
E da ha:i dunu sadima:ne liligi noga:i ilima iaha.
10 Mogili ilia da alalo yo, amola gasi ganodini esalu.
Ilia da se iasu diasu ganodini, sia:inega la:gili, se nabawane esalu.
11 Bai ilia da Gode Bagadedafa Ea hamoma:ne sia:i amo mae nabawane,
Ema odoga:i.
12 Ilia da gasa bagade hawa: hamobeba:le, gufia:i.
Ilia da dafane, fidisu dunu hame ba:i.
13 Amalalu, ilia bidi hamosu ganodini, ilia Hina Godema digini wele sia:i.
Amola Hina Gode da ilia se nabasu yolema:ne gaga:i.
14 E da ilia alalo yo amo gasi ganodini esalu, amoga gadili oule asili,
ilia sia:ine fifilisi.
15 Hina Gode da eso huluane mae fisili ilima asigiba:le,
amola ili fidima:ne hou noga:idafa hamonanebeba:le,
ilia Ema nodone sia:mu da defea.
16 Hina Gode da balasega hamoi logo ga:su gadelale sala,
amola ouliga hamoi galiamo amo gagoudane salasu dawa:.
17 Mogili ilia da gagaoui dunu esalu.
Ilia da wadela:i hou hamoiba:le, se nabasu.
18 Ilia da ha:i manu ba:mu higale,
amola bogomu gadenei ba:i.
19 Amalalu, ilia bidi hamosu ganodini, ilia Hina Godema digini wele sia:i.
Amola Hina Gode da ilia se nabasu yolema:ne gaga:i
20 E da ilima uhima:ne sia:beba:le, ilia uhini,
amola bogoi uli dogoiga hame sa:i.
21 Hina Gode da eso huluane mae fisili ilima asigiba:le,
amola ili fidima:ne hou noga:idafa hamonanebeba:le,
ilia Ema nodone sia:mu da defea.
22 Ilia da Godema nodomusa:, gobele salasu hamomu da defea.
Amola hahawane gesami hea:su amoga
Ea noga:idafa hamonanu olelemu da defea.
23 Mogili da dusagai da:iya fila heda:le, hano wayabo bagade da:iya ahoasu.
Ilia da amo hamobeba:le, bidi lasu.
24 Ilia da Hina Gode Ea noga:idafa hou,
E da hano wayabo bagade da:iya hamoi, amo ba:i dagoi.
25 E da sia:beba:le, fo bagadedafa da muni fulabobeba:le,
hano da bagadewane fugagala:i.
26 Hano gafului da dusagai da:ne gagadole,
amalu bu hano lugudua legela dadafui.
Se nabimu agoai ba:beba:le,
dusagai da:iya hawa: hamosu dunu da bagadewane beda:gia:i.
27 Ilia da adini ba:i dunu agoane, feloale dadoula asi.
Ilia hawa: hamomusa: dawa:su huluane da hamedei agoai ba:i.
28 Amalalu, ilia bidi hamosu ganodini, ilia Hina Godema digini wele sia:i.
Amola Hina Gode da ilia se nabasu yolema:ne gaga:i.
29 Hina Gode da isu bagade amola hano gafului amo bu legela sa:i.
30 Hawa: hamosu dunu da hano gafului legela sai:ba:le, hahawane nodoi.
Amola, Hina Gode da ilia hanai hano bega dusagai ligisila masu sogebi,
amoga ilia noga:le ligisila masu.
31 Hina Gode da eso huluane mae fisili ilima asigiba:le,
amola ili fidima:ne hou noga:idafa hamonanebeba:le,
ilia Ema nodone sia:mu da defea.
32 Ilia da Ea gasa bagade hou amo dunudafa ilia gilisisu amo ganodini olelema:ma.
Ilia da asigilai dunu ilia fada:i sia:su gilisisu amo ganodini Ema nodoma:ma.
33 Hina Gode da hano oda hale hafoga:lesisi.
E da bubuga:su hano mae sa:ima:ne damunisisi.
34 E da nasegagi soge afadenene, hafoga:i sali dialebe osobo hamoi.
Bai dunu amogai esalu da wadela:le bagade hamoi.
35 E da hafoga:i soge afadenene, bu hano wayabo agoai hamoi.
Amola hafoga:i soge eno bu bubuga:su hano dasu hamoma:ne hamoi.
36 E da amo sogega ha:aligi dunu fifi lama:ne, logo doasi.
Amola ilia da amo ganodini fima:ne, moilai bai bagade gagui.
37 Ilia da ha:i manu bugi, amola waini efe bugili gagai.
Amola amoga ilia ha:i manu bagade gamini gagai.
38 E da Ea fi dunu hahawane ba:ma:ne hamoi,
amola ilia mano bagohame lalelegei.
E da ilia bulamagau afugili gagai ilia idi amo mae hagia:ma:ne hamoi.
39 Gode Ea fi dunu ilima ha lai dunu da ili hasalasili,
se bagade ilima ianoba,
40 Hina Gode da ilima ha lai dunuma higale ba:i.
E da ili sefasili, hafoga:i soge amo ganodini da logo hame,
ili udigili dadoula masa:ne yolesi.
41 Be E da hahani dunu amo bu se mae nabima:ne, gaga:i dagoi.
E da ilia sosogo fi, ohe wa:i defele, bu bagade hamoi.
42 Moloidafa dunu da amo hou ba:beba:le, nodosa.
Be wadela:i hamosu dunu da amo hou ba:beba:le, ouiya:lesisa.
43 Bagade dawa:su dunu ilia amo hou dawa:digimu da defea.
Ilia da Hina Gode Ea mae fisili asigidafa hou dawa:ma:ma.

*107:1: 1 Hou Olelesu 16:34; 2 Hou Olelesu 5:13; 7:3; Esela 3:11; Gesami Hea:su 100:5; 106:1; 118:1 136:1; Yelemaia 33:11